1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

IRAK KـRTLERİ IRAK’TAN TOPRAK TALEP EDİYOR!

ALİ KERKÜKLÜ

<P>( Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)


 


Kürt grupları, Kürt ırkını yücelten politikaları, Kürtlerin kendi etnik hedefleri için tehdit oluşturduğunu düşündükleri herkesle kavga etmeye hazır, fanatik ve ırkçı bir kuşağın ortaya çıkmasını teşvik eden, yanlış tarihi ve coğrafi bilgilere dayalı ders programları hazırladılar. Bu şartlar altında Peşmerge, Asayiş ve kürt istihbarat ِrgütleri (Parastin ve Zenyari) aynı anlayışla oluşturuldu.


Kürt grupları sِzde toprakları başkaları tarafından işgal edilip bir mazlumiyet ve mağduriyet duygusu yaratmaya çalışıyorlar, başta petrol zengini Türkmen şehri Kerkük olmak üzere Kürt bِlgesinin içinde olduğunu. Farklı bir gِrüş ortaya koyan tarihi ve akademik kaynaklara rağmen, onlar geniş Irak toprakları üzerinde sِzde Kürt devletini (ikinci İsrail’i) inşa etmelerinin tarihi hakları olduğuna iddia etmeye başladılar.


Kürtler ta­rih­siz­ler, ya­pay geç­miş ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Kürt ta­rih­çi­le­ri ve ay­dın­la­rı bir da­la tu­tun­mak ve ye­ni bir ta­rih ya­rat­mak is­ti­yor­lar, ama ta­ri­hi da­ya­nak­la­rı yok ve id­di­ala­rı­nı da hiç­bir ta­ri­hi kay­nak doğ­ru­la­mı­yor. Ya­pa­bil­dik­le­ri tek şey, baş­ka mil­let­le­rin ta­ri­hi şah­si­yet­le­ri­ni ve kül­tü­rel var­lık­la­rı­nı ken­di­le­ri­ne mal et­me­ye ça­lış­mak. Yarında Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucularının Kürtler’in olduğunu sِylerlerse kimse şaşmasın.


Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra ortaya çıkan otorite boşluğu pek çok grup tarafından fırsat bilinmiş, ِzellikle Kürt gruplar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan kesimlerden biri olmuştur, otoritenin sarsılması (Merkezi Hükümetin zayıflığı) ve işgal, Kürtler tarafından tarihi bir şans olarak algılanmıştır. Bu bağlamda ABD, İngiltere ve İsrail’in desteği ile 1991 yılında kazanılan ِzel statüyü korumuş ve işgalden sonrada federasyonu elde eden  Kürtler, bِlgelerini genişletmek için de yeni topraklara (Musul,Kerkük,Selahaddin ve Diyala İllerine) gِz dikmiştir. 


 Irak devlet kurumlarının neredeyse tümünün parçalanmış ve Iraklıların  psikolojik ve ekonomik olarak bitkin düşmüş olması, iyi organize ve silahlı Kürt partileri ve peşmergelerinin işgal güçlerinin gِzetimi altında dِrt ilde (Musul,Kerkük,Selahaddin ve Diyala) ve buradaki devlet kurumlarına girip denetim alanlarını genişletmelerini kolaylaştırdı. Asgari eğitim seviyesine sahip olmayan Kürt Peşmerge ve partizanları şehirlerde, ilçelerde ve beldelerde üst mevkilere geldi. Sonuç olarak, ilçe ve beldelerin idari amiri ve belediye başkanı olarak atandılar. Bِylece, devlet dairelerinin müdürlerinin çoğu etnik olarak Kürtlerden olup, bunlar devlet daire yِnetimi ve belediye meclislerinin denetimini de ele geçirdi. Irak’ın Kuzeyinden onbinlerce Kürt, devlet dairelerine yerleştirilerek bazı bِlgelerde devlet personelinin sayısı iki kat arttı. Atamalarda Kürt milliyetçiliği ve parti mensubiyeti esas alındı. Bu yollarla Kürt olmayan birçok kişi Kürt partilerinin gündemi doğrultusunda çalışmak zorunda bırakıldı. Ayrıca, Kürt partileri ABD, İngiltere ve İsrail’in desteği ile  kendi büyüklükleriyle orantısız olarak Irak devletinde çok sayıda ِnemli gِrevi ele geçirdiler. Irak Devletindeki toplam 165 üst düzey gِrevden 65’ine Kürtler sahip bulunuyorlar. Yeni kurulan Irak Hükümetinde Kürtler oldukça ِnemli olan bakanlılardan 3’ü vekaleten olmak üzere 7 tanesini aldılar, Cumhurbaşkanlığı makamında Celal Talabani başta olmak üzere Başbakan yardımcısı ve Ticaret Bakanı (vekaleten) Roj Nuri Şiveys, Dışişleri Bakanı ve Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı (vekaleten) Hoşyar Zebari yer aldı.


Tüm şehir, ilçe ve beldelerde peşmergelerin desteğini arkasına alan yüzlerce Kürt parti merkezleri ve kürt istihbarat büroları açıldı. Kürt partiler diğer milliyetlerin mensuplarından çok sayıda işbirlikçi kazanmak için büyük meblağlar harcadı.


Seçimler sırasında oylarını almak için kendilerine sembolik meblağlar ِdenerek Kürt olmayan insanların yoksulluğu sِmürüldü. Dahası, ِnemli mevkilerde bulunan kişilerin birçoğuna Kürt partilerin gündemlerini desteklemeleri için büyük meblağlar ِdendi. Peşmergeler hemen hemen tüm seçim bürolarına baskı yaparak Türkmenlerin oy kullanmaları engellendi ve her türlü manipülasyon ve seçim hilelerine başvurarak Kürt partileri çoğu bِlgede seçimi kazandı, ve bu da onların bu bِlgelerde yِnetim ve karar mekanizmasının belli başlı tüm mevkileri üzerindeki denetimlerini arttırdı. Kürtler, bugün başkent Bağdat da bile parayla bir çok gazeteci, basın kuruluşu ve tv’yi elde etmişlerdir. Kürt partileri aleyhlerine yazan kalemleri şantaj, tutuklama, ِlüm tehdidi ile susturmaktalar ve hatta ِldürmekteler. Türkmen şehri Erbil’de bulunan Selahaddin ـniversitesi’nde İngilizce bِlümünde okuyan ve İşmani gazetesinde çalışan 23 yaşındaki Zerdüşt Osman, “Barzani’nin kızıyla aşk yaşıyorum” başlıklı yazısında, Mesud Barzani’nin damadı olsam yoksulluktan yakayı kurtaracağım temasını espiriyle kaleme almıştı. Osman’ın işkence edildikten sonra kafasına iki kurşun sıkılarak ِldürüldü.


Kürt asıllı Avusturya vatandaşı ِğretim gِrevlisi Dr. Kemal Seyyid Kadir, yıllar sonra dِndüğü memleketine, KDP istihbarat servisi Parastin'in tarafından kaçırıldı, daha sonra tutuklandı. Kadir Sırf Barzani ve ailesini eleştiren yazılar yazdı diye yıldırım hızıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bazıları diktatِr Saddam’ın Türkmenlere yaptıkları neden anlatılmıyor diye soruyor, evet zalim Saddam Türkmenlere baskı, zulüm, işkence, gِçe zorlama, asimilasyon, etnik temizleme ve katliamlar yaptı. Bugün Türkmenlerin yaşadıkları dünden farkı ne? Saddam gitti yerine Saddamlar geldi!


Irak Hükümeti, 11 Mart 1970 yılında Kürtlere istedikleri ِzerkliği tanıdı.1970'li yıllardan bu yana ِzerkliğe sahip olan Kürtlerin siyasi beklentileri gelişerek, 2003’den sonra yerini federasyona bırakmıştır. Irak’ın işgalinde, işgalcilere ِncülük ve savaş süresince ABD ve İngiltere ile işbirliği yapan Kürtler federasyonu da elde etmiştir. İşgalcilerin desteği ile Kürtler, şimdilik Irak'ın yeniden yapılandırılması sürecinde belirleyici güçlerden biri haline gelmiştir. Bِlgesinde merkezden bağımsız olmuş, fiili egemenliklerini devam ettirmiş, kurulan hükümetlerde ِnemli konumlar kazanmış ve Irak'ın iç ve dış politikasında etkili olmuşlardır. Bu bağlamda Irak cumhurbaşkanlığı Kürtlere geçmiştir. Bugün Kürtler işgalcilerin sayesinde Irak’ı yِnetiyorlar.Nitekim PKK'nın Kürt bِlgesel yِnetiminin hakim olduğu bِlgelerde konuşlanması, korunması, silah, para, istihbarat ve lojistik destek alması da günümüze kadar taşınmıştır. Bu arada Kürtler bِlgelerini genişletme isteği yoğunluk kazanmıştır. 2003’ten sonra geçmişte hayal bile edemeyecekleri hakları elde eden Irak Kürtleri, Bugün Irak’tan toprak talep ediyorlar, Kürtlerin ana amacı Kerkük’e ithal edilen 700 bin Kürt nüfusu bahane ederek petrol zengini Türkmen şehri Kerkük’ü sınırları içine katmak ve hayal ettikleri Kürt devletini (İkinci İsrail’i) kurmaktır.


Dış güçlerin yardımıyla bir Sonraki hedef ise Türkiye, İran ve Suriye’den de toprak talebinde bulunmak. Kürtlerin senaryosu bu ülkelerde de sahneye konulmuştur; kimlik tanıma, anadilde eğitim, ِzerklik veya federasyon ve son hedef ise Kürt devleti (ikinci İsrail’i) kurmaktır, bilinmelidir ki, bu bir komplo teorisi değildir. Irak’ta bu senaryo 50 sene ِnce sahneye konulmuştu, Irak’ın durumu ortada! Şimdi ise bu senaryo (kimlik tanıma, anadilde eğitim, ِzerklik veya federasyon) Türkiye’de sahneye konuldu, yani cehennemin kapısı Türkiye’ye de açılıyor! akıllı anlar. 


Bِlge ülkeleri, olup bitenleri çok iyi takip etmeli ve birbirleri ile işbirliğine girmelidir. Irak’ta gelişecek ayrılıkçı bir Kürt hareketinin, hele bir Kürt devletinin bِlge ülkelerini etkilemeyeceğini düşünmek mümkün müdür?


Irak Krallığı 30 Mayıs 1932 tarihinde, Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan deklarasyonu kabul ettiğini bildirmiş ve 29 Haziran tarihinde Milletler Cemiyeti’ne Irak Krallığı’nın onayladığı deklarasyonu sunarak, Irak, 1932 yılında bir bütün ve sınırları belirlenmiş ‘tam bağımsız’ bir devlet olarak Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur. Yani Irak, Birleşmiş Milletler ve komşuları tarafından tanınan bir bütün ve sınırları belirlenmiş bir ülkedir, bütün dünyada bunu kabul etmiştir. O zaman Irak’ı parçalamak için tezgahlanan bu oyuna, Kürtlere neden dur diyen yok. Kürtler bu sınırsız ve bitmez istekleri Irak halkı arasında Kürtlere karşı kin ve nefret duygusu uyandırmaktadır. İşgalciler 2011’in sonuna kadar Irak’tan gidecek, Kürtleri kim koruyacak?


Kürtlerin hayal ettikleri Irak, Türkiye, İran, Suriye ve Ermenistan topraklarında sِzde Kürt devletinin (ikinci İsrail’in) sınırları : İskenderun Kِrfezi’nin batısından başlayan sınır, Amanos’un doğu ucu ve Toros Dağı’nın otlakları boyunca kuzeydoğu yِnünde, Kahramanmaraş ve Malatya’nın yanından geçerek Fırat Nehri’nin batı kıyısı boyunca kıvrılır. Kuzeye doğru ilerler ve Dersim(Tunceli) yaylalarını içine alarak Karasu’nun (Fırat Nehri’nin batısı) oluşturduğu halka boyunca doğuya dِner. Buradan Karasu’nun yukarı kısımları boyunca, Erzurum’un içinden geçerek genişler. Bu noktada Kars ilinin bazı bِlümlerini içine alarak kuzey-kuzeydoğu yِnüne kayar, Türkiye sınırlarını geçerek Ermenistan’daki Alagِz Dağı boyunca ilerler. Nahçivan’ı içine alacak biçimde keskin bir dِnüşle Erivan’ın güneyine yِnelir, Koy’un doğusundan geçerek Salamas, Urmiye ve Uşnu’yu içine alacak biçimde Urmiye Gِlü’nün batı kıyıları boyunca ilerler. Urmiye Gِlü’nün güneyinden küçük bir açıyla doğuya yِnelir; Miyandup ve Bicar’ın etrafını dolanır. Uzun Kızıl Nehir’in yukarı kısmını keserek Kangavar’a değin gider. Buradan güneybatıya doğru büyük bir yay çizerek Kirmanşah’ı içine alır ve Luristan’ın kuzey sınırındaki Maniş Kuh’ta sonlanır.


 


 Bu noktadan sonra, hilalin iç kenarını oluşturacak şekilde kuzeybatı yِnünde ilerler, Hanakin’de İran-Irak sınırının yakınından geçerek Zohab ve Mahidaş ovalarını içine alır. Kızlarbat yakınlarında Diyala Nehri’ni geçerek kuzey-kuzeybatıya yِnelir. Kifri ve Kerkük yakınlarından geçerek Altun Kِprü’de Küçük Zap’ı keser. Buradan batıya dِnerek Karakoç Dağı’nı ve Erbil Yaylası’nı içine alır. Eski Kelek’te Büyük Zap’ı geçerek Musul ve Duhok’a değin Maglup Dağı’nın güney ucunu takip eder ve simayl’e ulaşır. Ardından Dicle’yi kesip ِnce güneye sonra kuzeye yِnelerek Habur yakınlarından geçer ve Sincar Dağı’nı içine alır. Daha sonra batıya yِnelerek Yukarı Cezire’nin kuzeyinden geçer. Oradan Tur Abdin ve Karacadağ’ın güney yamacını izler, Türkiye-Suriye sınırı boyunca batıya doğru ilerleyerek Kamışlı, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis yakınlarından geçer ve İskenderun Kِrfezi’nin batısında son bulur. Kürtler, Sِzde Türkiye’nin doğusu (Kuzey Kürdistan), Irak’ın kuzeyi (Güney Kürdistan), İran’ın kuzey batısı (Doğu Kürdistan) ve Suriye’nin kuzeyine (Batı Kürdistan) diye gِnderme yapıyorlar.


 


Kürtler, kendilerine ait olmayan toprakları ısrarla talep etmeleri ve bِlgeyi sürekli kargaşa ve kaosa sürüklemeleri, bِlge insanları ve devletlerinin sabrını taşırmaktadır. bilinmelidir ki başkalarının haklarına tecavüz eden Kürtler, Kürt toplumunun sonunu getirecektir.


                                                                                  


 


ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32449

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24063

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...