1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-03-16
Facebook Twitter Youtube

YİĞİT VE KAHRAMANLARIN DİYARI TELAFER

İzinsiz dikilen Talabani

Ali Kerküklü

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal>Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)
Telafer ki; tüm dokusu, havası, ِzüyle ve sِzüyle Musul iline bağlı bir Türkmen kentidir. 1917 yılına kadar Sincar ilçesine bağlı olan Telafer nahiyesi, 1917 yılının sonlarında ilçe olmuştur. Telafer, dünyanın en büyük ilçesi niteliğini taşıyor. Saddam Hüseyin bu kenti Türkmen yapısından dolayı il yapmamıştır. Musul’un 70 km kadar Kuzeybatısında yer alır. Telafer, Türkiye sınırına 85 kilometre, Suriye sınırına 70 kilometre uzaklıktadır. Telafer merkez (350 bin) ve çevresinin (100 bin) nüfusu, toplam 450 bin civarındadır. Yani, Telafer'e bağlı Zammar, Rabia ve İyaziye nahiyeleri ve bağlı 100 kِyde bu nüfusun 100 bini yaşamaktadır. 11. yüzyıldan bu yana bir Türkmen kenti olan Telafer nüfusunun tamamı Türkmenlerden oluşmaktadır. Bِlgelerin, mahallelerin, ailelerin isimleri hep Türkçe`dir. Bu kentin en büyük mahalleleri olan Hasankِy, Saray, Kale, Çelebler, Çolak, Su, Kurt Ali, Kanberdere, küçük mahalleler ise Derekِy ve Kırıntı adları ile bilinir. Telafer’in tam ortasında tarihi Kalesi yer alır. Kentin ilk yerleşim alanının kale olduğu biliniyor. Telafer M.Ö. 6000 yıllarında kurulmuş bir yerleşim yeridir. Telafer'de Türk hakimiyeti Tuğrul Bey ile 1055'te başlamıştır. Daha sonra bِlgede Selçuklu beylerinden Bedrettin hakim olmuştur. Daha sonra Telafer İlhanlı Devletinin bir parçası haline gelmiştir. 1328'de Şeyh Hasan Celairi ِnderliğinde Irak'ta Türkmen Celairiye Devleti kurulmuş ve Telafer'de bu devletin parçası olmuştur. 1411'de Telafer, Emir


Muhammed Kara Yusuf dِneminde Karakoyunlu Devleti’ne, 1469'da Telafer, Uzun Hasan dِneminde Akkoyunlu Devleti’ne, 1508'de ise Safavi Türk Devleti’ne ve 1534'te Telafer Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Telafer'in Osmanlı Vilayeti Salnamesinde şِyle ifade edilmektedir: "H. 1330 tarihli Osmanlı Salnamesinde Telafer’in yaklaşık 1500 haneden ve 9 mahalleden oluştuğu, kalesinin içinde ِnemli bir hükümet konağı ile 4-5 kadar ahalinin evinin bulunduğu, kasabaya yetecek kadar kuzeyden güneye doğru akan bir suyunun var olduğu, halkının yerleşik ve ziraat ve hayvancılığa fazlasıyla yatkın olduğu, bu halkın hiçbir millet ile mukayese edilemeyecek derecede cesur ve yiğit olduğu, komşu aşiretlerle birlik ve beraberlik içinde olduğu ve Çağatayca’ya yakın bir Türkçe’yle konuştuğu anlatılmaktadır. Aynı Salname’de, kasaba ahalisinin tamamen Türk olduğu anlatılmaktadır.” (Osmanlı Vilayeti Salnamelerinde Musul, Global Strateji Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2005, s. 163.)


 


 
İngiltere'nin Musul Konsolos yardımcısı Wikie Young 5 Nisan 1910 tarihli raporunda ise Telaferliler için, "ِzgür yaşamak isteyen kavgacı insanlardır" demektedir.


 


Iraklı yazar Razzuk İsa da Telafer’in bir Türkmen şehri olduğunu belirterek şِyle demektedir: “ Telafer halkı Türkmen’dir ve Doğu Türk dili olan Çağatayca’ya benzeyen bir şiveyle konuşur”. (Rezzuk İsa,Irak Coğrafyası Özeti, Bağdat, 1922, s. 258.)


 


Telafer aşiret bağlarını güçlü olarak yaşatan bir ilçedir. Büyük Ölçüde Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin soyundan gelenlerdir. Telafer Türkmenleri sosyal doku açısından Anadolu Türkmenleri ile büyük bir benzerlik gِstermektedirler. Telafer Türkçesi, Anadolu Türkçe’sine Kerkük Türkçe’sinden daha yakındır. Telaferliler kendilerini Yِrük olarak tanımlamaktadırlar.


 


Irak’ta İngiliz işgaline karşı ayaklanmayı Araplardan ِnce Türkmenler başlatmıştır. İngiliz ordusuna ve otoritesine karşı Telafer’de başlayan direniş hareketi bu şekilde Irak halkının yabancı işgaline karşı ayaklanmasında ِncü olmuştur. Burada başlatılan ayaklanma kısa süre içinde Irak’ın tüm şehirlerine dağılmıştır. Ayaklanma Iraklıların İngiliz işgaline karşı koyma iradesini ortaya koymuş ve “Sevret El- İşrin” denilen 1920 yılında gerçekleşen büyük ayaklanmanın ِnemli bir ِncüsü olmuştur. İngiliz kuvvetlerine karşı yürütülen mücadelede birlik ve beraberliğini gِsteren Telafer’deki Türkmen halkı, Telafer dışındaki Arap aşiretlerle birlikte, İngiliz ordusu ile mücadele etmiş, İngiliz ordusunun Telafer’e saldırması nedeniyle, Telafer halkı 3 aya yakın bir süre dağlarda yaşamış ve mücadele etmiştir. Irak tarihine “Kaça Kaç Destanı” olarak giren bu hareketlenme, Irak’ın en ِnemli tarihi olayları arasında yer almaktadır.


Irak, Suriye ve Türkiye arasında bir kِprü işlevi gِrmesi ve Akdeniz’den Orta Asya’ya bir çıkış koridoru olarak açılan bir coğrafyaya sahip olması Telafer’in stratejik ِnemini artırmaktadır.


                 Irak'ın kuzeybatısında yer alan Telafer jeostratejik ِneminden dolayı son yılların odak noktası haline geldi. Telafer’in Türkiye ve Suriye sınırlarına yakınlığı, Irak Kürtleri ve Suriye Kürtleri bِlgesi arasında yer alan bu Türkmen şehri Telafer, ABD'nin desteğini arkasına alan Iraklı Kürtlerin açıkça ileri sürdükleri sِzde "Büyük Kürdistan" oluşumunun ِnündeki en büyük ve tek engel olma niteliği taşıyor. Telafer sadece büyük hayalin ortasında yer alan bir Türkmen adası değil aynı zamanda Irak-Suriye arasında geçiş koridoru oluşturan Rabia Kapısını şehir sınırları içerisinde bulundurması nedeniyle eritilmesi gereken bir nevi dağ. Ekonomik ve stratejik ِnemi bakımından Habur Sınır Kapısına benzeyen Rabia Sınır Kapısının kontrol edilmesi, büyük ekonomik kaynak elde edilmesi anlamına geliyor. Buna ilave olarak, Telafer'in kuzeyinde yer alan Ayin Zale Bِlgesi, yüksek kapasiteli petrol sahalarını içermesinden dolayı, bahse konu olan Türkmen şehrinin ِnemini daha da artırıyor. Ayrıca, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı'nın yine Telafer'den geçiyor oluşu bu kente olan ilgiyi doruk noktasına çıkarıyor. Bu arada, ABD'nin işgali ile birlikte Irak'taki meşru iktidarı teşkil eden devlet otoritesinin (Merkezi Hükümetin) yok olmasına rağmen, Telafer homojen yapısından dolayı istikrarlı bir kent olma gِrünümünü koruduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak, Kerkük'ten sonra Telafer'e yِnelik de "demografik yapının değiştirilmesi politikası" çerçevesinde düşünülen planların uygulanabilir hale gelmesini sağlayan faktِrlerin yaratılması, bu Türkmen şehrini de istikrarsız bir kent haline dِnüştürdü.


1 Mart Tezkeresi reddi ile Iraklı Kürtler, Irak konusunda ABD'nin sonsuz desteğini kazandılar. Bu destekten meydana gelen etkiyi, Irak Türkmenlerine yِnelik baskı unsuru olarak kullanmayı başardılar. Sonuç olarak Tezkerenin reddi, Türkmenlere ağır bedeller ِdetti. Türkiye’nin “Stratejik MüttefikiABD petrol zengini Musul ve Kerkük’ü Kürtlere altın tepside sundu. Türk Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ “Terِr Örgütlerinin Sonu” adlı kitabında "1 Mart Tezkeresi'nin reddi hata idi" sِylüyor, Önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi  Özkِk aynı gِrüşü savunuyor. Bu gelişmelere dayanarak, Kürtler, bir taraftan Türkmen ağırlıklı olan ve gerek jeostratejik gerekse jeoekonomik bakımdan ِnem arz eden Kerkük ve Telafer'e yِnelik Kürtleştirme politikasının başarıya ulaşması için her türlü yolu denediler.


Kürtler, Telaferi kendileri için potansiyel bir tehdit olarak gِrerek, bu kenti Amerikan desteği ile etnik bir temizliğe tabi tutarak, kente peşmerge yerleşimi gerçekleştirme planını uygulamaya soktu. Amerikan desteği olmadan Kürtlerin bِyle bir temizliği tek başlarına yapmaları mümkün müdür? Tabi ki Kürtlerin çok iyi dostu İsrail’i de unutmamak gerekir.  

          
ABD'nin Irak'ı işgalinin hemen ardından peşmergeler Kerkük'e girdikleri gibi Telafer'e de girmek istemişlerdi. Hatta, KDP'li peşmergeler Telafer'de bir büro açmışlardı. Ancak, Telafer Türkmenleri, hiç olay dahi çıkarmadan peşmergeleri Telafer'den kovdular. Telafer ile ilgili Amerikan-Kürt planı bundan sonra yürürlüğe girdi. İlk aşamada Telafer’a direnişçilere operasyonlar adı altında tank ve uçakla insanlık dışı saldırılar yapıldı. Bu saldıralar da masum insanları çoluk çocuk, kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden katlettiler. Sonra Türkmenlerden boşaltılan bazı mahallelere peşmergeler yerleşti ve sonra ailelerini getirdi. İkinci aşamada Amerikan-peşmerge ittifakı, ustaca hazırlanmış çirkin, kirli bir komplo ile Türkmenler arasında Şii-Sünni (mezhep) gerilimi ve daha sonra çatışması yarattı. Şii ve Sünni Türkmenlere kurulan tuzakta bozuldu, yani bu mezhep oyunu da tutmadı.


         

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Türkmen şehri Kerkük'ün valisi ve beraberindeki heyet Ankara'da

Hits: 23

Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi ve beraberindeki heyet kentte terör örgütü DEAŞ’tan ve pe…

Devam...

İzinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Hits: 13

Kerkük Polis Müdürlüğü Binası - Basın Toplantısı - Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer'in…

Devam...

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

Hits: 54

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'li teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktas…

Devam...

Türkmeneli Dergi 121

Hits: 15

Devam...

Kerkük'te "Motosiklet" Yasağı

Hits: 44

Kerkük kentinde, DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda motosiklet kullanılması nede…

Devam...

Tazehurmatu’da Gerçekleşen Kimyasal Terör Saldırısı Bu Gün Kerkük’te 6 Türkmen Okulunda anıldı.

Hits: 46

2016 Mart 8 2. Yıl Dönümü ile Kerküke Bağlı Güzelim Tazehurmatu Nahiyesinde Daiş Terör Ör…

Devam...

CAN KERKÜK

Hits: 65

Senin için çıktık yola erkenden TELAFER'DEN ŞEBEKLER'DEN MUSUL'DAN BOZATLI'DAN ERBİL ile K…

Devam...

Türkmenlere 80 günde 58 saldırı

Hits: 72

Kerkük kenti kırsalındaki DEAŞ saldırılarında artış yaşandığı bildiriliyor. Irak'ın Ke…

Devam...

Türkmen Cephesini Çökertemeyeceksiniz

Hits: 66

Türkmeneli Lideri Erşat Salihi Irak Türkmen Cephesini hedef alan bazı siyasi taraflara sert te…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Kerkük'ün güvenliği için devrede

Hits: 60

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaklaşan seçimler önce Kerkük ve diğer bölg…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 30573

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 23619

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 22380

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 22319

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 20965

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...