1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

IRAK DEVLET’İNİN RESMİ SİTESİNDE TـRKMENLERİN VARLIĞI YOK!

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal>Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı) 


Bazı hain eller Irak’ta Türkmenlerin varlığından rahatsızlar, çünkü Türkmenler Irak’ın parçalanmasına karşı olan, toprak bütünlüğünü savunan ve ülkesini seven insanlardır. Kürt ve bazı satılmış yazarlar Türkmenlere Kin, yalan ve iftira dolu yazılar kaleme almaktadırlar. Irak Türk­le­ri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne, toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe sa­hip­tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiş ve Irak askerini ِldürmemiştir, savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir, İşgalcilere ِncülük etmemiş ve dış güçlerle işbirliği yapmamıştır yani Türkmenler ekmeğini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir. ـlkelerini talan edip yağmalamamışlardır. Irak ta­ri­hi de bu­na şa­hit­tir


Irak Dışişleri Bakanlığının resmi sitesin de Irak’ı Tanıtan bِlümde, Irak‘ta yaşayan etnik gruplardan bahsederken 2007 yılı nüfus tahminlerine gِre Irak, 29.682.081 kişilik bir nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun % 77.1 Araplar, % 19 Kürtler , % 0.8 Asuriler ve % 0.3 ise diğer etnik gruplara mensuptur diye Irak’ın etnik grupları tanıtılmaktadır. 3.000.000 (3 milyon) Irak Türkmeni nerede? Yok, buharlaştı!!! Irak Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinin linki : http://www.mofa.gov.iq/arab/aboutiraq/default.aspx?sm=107.  


İşin en ilginç yanı bu site Irak Devletini dünyaya tanıtan Irak Devletinin resmi sitesidir. Irak 1921’de kurulduğundan beri Irak’ta Türkmenlerin varlığı inkar ediliyor veya sayıları çok düşük gِsteriliyor. Bu ne nefret ve kindir,  nasıl bir ahlak, vicdan, insaf ve ruh halidir ki, var olan bir milleti yok saymak. Hem de az buz değil 3 milyon Türkmen’in varlığı yok sayılıyor. EIU verilerine gِre 2008 yılında Irak’ın nüfusu 30 milyon’dur ve EIU, 2011 yılı itibariyle nüfusun 32 milyona çıkacağını tahmin etmektedir. Bu tahminlere gِre 4 milyonluk Kürt % 19 gِsterilmekte, ama 3 milyon Türkmen’in adı yok. Belki Merak edersiniz Irak Dışişleri Bakanı kimdir? Mesut Barzani'nin dayısı ve KDP’nin eski dış ilişkiler temsilcisi Hoşyar Zebari, ne tesadüf değil mi?    


Kerkük katliamını yapanlar ve Türkmenleri yok etmek isteyenleri de unutmadık, 1959’da Kerkük’te Kürt komünistleri, Kürt askerleri ve KDP peşmergeleri silahsız ve suçsuz Türkmenleri 3 gün 3 gece hünharca katlettiler. Ve bu tarihe “Kerkük Katliamı” olarak geçecektir. Bu olay Amerikan basınında da yankı bulmuştur. Amerikanın tanınmış gazetelerinden The Newyork Times Gazetesi bu konuda haber vermiştir. "Bağdat'ın 150 mil kuzeyinde olan Kerkük'ün çoğunlu­ğu müreffeh Türkmenlerden oluşmaktadır. eyleme, çeşitli silahlarla donatılmış sivil Kürtlerle, ordu ile işbirliği içerisinde olan komünist ağırlıklı Halkın Direniş Grubu (çoğu Kürtlerden oluşuyordu) katılmışlardır.(The New York Times, 21 Temmuz 1959)


 


İyi de bu eli kanlı ve gِzü dِnmüş caniler 3 gün 3 gece, Irak’ta Türkmen yoktur diyenler, Kerkük Katliamını kime karşı ve kimleri yok etmek için bu katliamı yaptılar? Bu kana susamışlar Evlere baskınlar yaptılar ve yüzlerce Türkmeni tutukladılar. Bir kısmını barakalara doldurarak, süngü ve dipçiklerle katlettiler. Evlerinden alınan bazı Türkmen liderleri, ailelerinin gِzleri ِnünde makineli tüfeklerle şehit edildiler. Daha sonra ayaklarına ipler takılarak, motorlu araçlara cesetleri sokak sokak sürüklenildiler. Bazı tutukluları, ayaklarına ipler takılarak, ters yِnde hareket eden iki ayrı cipe bağlandı ve bِylece iki parçaya ayrıldı. Bazılarının cesetleri, sokak sokak sürüklendikten sonra üzerlerinden kamyon ve traktِr geçirildi. Türkmenlerin aydın kesiminden ve memleket ruhuyla kalbi çarpan esnaf ve gençlerden ele geçenler akla alınmaz yِntemlerle ِldürülüyor, motorlu araçların arkasına takılıyor ve elektrik direklerine asılıyordu ve kızgın güneş altında bırakılıyordu. kimilerini diri diri toprağa gِmdüler. Kimilerinin gِzlerini oydular, ِlenlerin yanı sıra binlerce Türkmen çeşitli biçimde yaralanmıştı. Bu vahşeti gِren bazı kişiler, aklını kaybederek çıldırdı. Korku ve dehşet yüzünden bazı hamile kadınlar da çocuklarını düşürdü. Hastaneler yaralılarla doldu; tutukevleri ve hapishanelerde de yer kalmadığı için bir çok okul, cezaevi haline getirildi. Bu vahşetler devam ederken Türkmenlere ait mağaza dükkan, ticaret merkezleri ve evler, çapulcular tarafından yağma edildi. Can güvenliği yanı sıra, Türkmenlerin mal güvenliği de kalmamıştı, yağmacılar tarafından talan edilen ve toplanan Türkmenlere ait eşya ve malların, kamyonlarla kuzey bِlgelerine taşındığı gِrüldü. Kerkük’te hüküm süren belirsizlikler arasında her tarafta yangınların yükselmesiydi. Dün Türkmenleri yok etmek isteyenler, bugünde sahnedeler.


 


Diktatِr Saddam Hüseyin 35 yıl Türkmenleri yok etmek için devletin tüm gücünü kullandı, gücü yetti mi? Ki bu figüranların gücü yetsin. Türkmenler baskı, zulüm, işkence, sürgün, gِçe zorlama ve katliamlara maruz kaldılar, ama kimseye boyun eğmediler ve bundan sonra da eğmeyeceklerdir. Dost ve düşman bilmelidir, Türkmenler bu topraklarda doğdu ve sonsuza dek bu topraklarda var olacaklardır.   


 


IRAK TـRKLERİNİN NـFUS DURUMU


Irak'taki nüfus projeksiyonu 1927, 1934, 1947, 1957, 1965, 1977, 1987 ve 1997 yıllarında yapılan sayımlarındaki oranlarla,


 


Sayım yılı          Irak’ın Nüfusu


1927                  2.968.000


1934                  3.380.000


1947                  4.816.000


1957                  6.340.000


1965                  8.097.000


1977                 12.000.497


1987                 16.287.319


1997                 22.000.000            


 


olarak bulunmuştur. Bu sa­yımlardaki Irak etnik yapısı aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır. Sayım Yılı Irak’ın Nüfusu


Arap % 62, Türk % 15, Kürt % 20, Hıristiyan ve diğerleri % 3. Bu oranlara gِre, Irak nüfusunu 30.000.000 (otuz milyon) olarak alırsak ve Irak'ta bugüne kadar yapılan bütün sayımlar, yıllık büyüme oranı ve buradaki etnik nüfus dağılımını da gِz ِnüne alırsak tahmini nüfus etnik yapıya gِre şِyledir; Arap 22.400.000, Türk 3.000.000, Kürt 4.000.000, Hıristiyan (Asuri ve Keldaniler) ve diğerleri 600.000.


Musul, Kerkük ve Erbil illeri, Diyala ve Selahattin'in bazı ilçe ve kِyleri ile Bağdat'ta yaşayan 300.000'den fazla Türk nüfusunun toplamı bize Irak’taki Türk varlığının en düşük rakamla iki buçuk milyonun üzerine olduğunu ispatlamaktadır.


 


1957'de yapılan nüfus sayımında Irak'ın nüfusu 6.340.000, Türkmen nüfusu da 500 bin olarak bildirilmiştir. 1958 devriminden sonra, Türkmen nüfusu 567 bin olarak verilmiştir. 1958 yılında Bağdat'ta yayımlanan "The Iraqi Revolution 14th July Celebrations Committee" adlı rapora gِre de, 1957 sayımında Türkmen nüfusunun 600 bin olduğu ifade edilmiştir. 1965'te Irak Planlama Başkanlığının Sayımlar İdaresince de Türkmen nüfusu 780 bin olarak tahmin edilmiştir.


1957 yılı nüfus sayımı esas alınarak yapılan tahminlere gِre 1987'deki Türkmen nüfusun 1.6 milyon civarında olacağı tahmin edilmiştir. İngiltere'de yayımlanan Inquiry dergisinin1987 Şubat sayısında da, Irak'taki Türkmen nüfusunun 1.500.000'den fazla olduğu bildirilmektedir.


ABD’de yayımlanan ve saygın kuruluşlardan olan The Washington Institute for Near East Policy (yakın doğu politikası Washington Enistütüsü’nün) 27 Mart 2003 tarihli,  735 numaralı tespit raporuna gِre; Belge: ”1957 sayımında ki Türkmenlerin kendi varlıklarıyla kayıt yaptırabildikleri son sayımdır, 567 bin Türkmen (6,300,000 olan ülke nüfusunun %9’u) sayımı yapılmıştır. Aynı sayımda Kürtlerin nüfusu 819 bin, yani ülke nüfusunun %13’ü oranında çıkmıştır. ”


Irak'ın ilk anayasası 21 Mart 1925 tarihinde ilan edilmiştir. Bu anayasa taslak halinde iken Arapça, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak basılmış ve halkın Bilgisine sunulmuştur. Anayasanın 6. mad­desi: Millet, din ve lisan ayrılıkları gِzetmeksizin Iraklıların kanunla korunan haklarda eşit olduklarını hükme bağlamıştır. 1558 anayasası ve daha sonra
ilan edilen anayasalarında ise: Bu vatanda Araplarla Kürtlerin ortak olup anayasal haklarının
Anayasa tarafından güvenceye alındığı ifade edilmiştir. Türkmenlere hiçbir Anayasal hak tanın­mamıştır. Irak devleti, siyasi nedenlerle Türkmenlerin sayısını her zaman düşük tutmaya gayret etmiştir. Buna rağmen 1957 nüfus sayımı, hata ve kusurları olsa bile en ciddi, gerçeklere en yakın ve ayrıntıları içeren bir sayım olmuştur.


1958 ihtilali ve Irak Cumhuriyetinin kuruluşundan bir sene sonra (1959 yılında), 1957 nüfus sayımının nihai sonuçlan ilan edilmiştir, ilan edilen nihai sonuçlara gِre. Türkmenlerin nüfusu: 567.000 olarak gِsterilmiştir. Burada dikkati çeken nokta son zamanlarda ِzellikle Kürt grup ve yazarların, Irak'ta Türkmen nüfusunu düşük gِster­mek ve herkesi yanıltmak amacıyla, Devlet tarafından resmen açıklanan nihai ve resmi sonu­cu (567.000) gِz ardı etmektedirler. Bu gerçeği her zaman vurgulamak elzemdir.


1977 nüfus sayımı ve sonraki sayımlar (1977 ve sonrası sayımlar: Devrik Baas rejimi zamanı), istatistik bilgiler elde etmek ve verilerden çeşitli yِnlerde yararlanmak amacıyla değil, sırf polisiye bilgiler toplamaya yِnelik bir şeklide yapılmıştır. Bu bağlamda sayım formlarında, nüfus sayımlarının içermediği sorular yer almakta idi. Örneğin : Siyası bir ِrgüte mensup olup olmadığı, dِrdüncü dereceye Kadar akrabalar hakkında detaylı sorular ve Irak dışında ikamet eden akrabalar hakkında bilgi talebi


Çeşitli kaynaklarda Türkmenlerin sayıları, Örnek olarak:


1976 yılı için 1 milyon (Necmettin ESİN, Irak Türkleri s.1125)


1990 yılı için 2.1 milyon (Suphi SAATÇİ, Irak’ta Türk Varlığı, s.32)


1991 yılı 2 milyon (Abdüsselam Uluçam, Irak’taki Türk Kültür Varlığı, 1991, s.8)


2-2.5 Milyon (Kıvanç Galip Över, Vaat edilmiş Topraklarda “Ölüm Korkusu”, 1999, s.41)


2000 yılı için 3 milyon (Güçlü DEMİRCİ, Irak Türklerinin Demografik Yapısı, Türkler 20.  cilt Ankara 2002, s.612)


2.5 milyon (Ersal Yavi, Hedefteki Adam Saddam,2002, s. 522)


2 milyon (Kristina O’Donelly, The Horseman,USA, 2003 s.555)


2-2.5 milyon (Hasan Bekir Ahmed, Arap – Türk İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği, s.49)


2003 yılı 2.8 milyon (Ramazan Özey, “Irak Türkleri Unutulmamalı”


2.5-3 milyon (Hasan Yılmaz, Irak’ın Gizlenen Gerçeği Türkmenler, Stratejik Dergisi, Nisan 2003, s.36)


2.5-3 milyon (Atlas, sayı:124 – Temmuz 2003, s.152)


http://www.haberanaliz.com.tr 9 Nisan 2003


2.080.000 (Scott Taylor, Among The Others, 2004, s.28)


3 milyon (Hakan Yıldız, Irak – Musul – Kerkük üçgeni Büyük Oyun, 2004, s.164)


3.240.000 (Hasan Celal Güzel, Tercüman, 8 Şubat 2005, s.8)


Türkmenlerin varlığından rahatsız olanlara sesleniyoruz, isteseniz de istemeseniz de biz buradayız ve hep buralarda olacağız, hem de sonsuza dek!!!! Buralar doğduğumuz ata topraklarıdır.  


 


                                                                                                            


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24058

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23490

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21338

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...