1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK DEVLET’ÝNÝN RESMÝ SÝTESÝNDE TÜRKMENLERÝN VARLIÐI YOK!

site Bakimda

Ali Kerküklü

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal>Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý) 


Bazý hain eller Irak’ta Türkmenlerin varlýðýndan rahatsýzlar, çünkü Türkmenler Irak’ýn parçalanmasýna karþý olan, toprak bütünlüðünü savunan ve ülkesini seven insanlardýr. Kürt ve bazý satýlmýþ yazarlar Türkmenlere Kin, yalan ve iftira dolu yazýlar kaleme almaktadýrlar. Irak Türk­le­ri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ðun­dan be­ri dev­le­ti­ne, topraðýna ve bay­ra­ðý­na sa­dýk bir top­lum ola­rak þe­ref­li bir geç­mi­þe sa­hip­tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiþ ve Irak askerini öldürmemiþtir, savaþlarda vatanýný þereflice savunmuþ ve ülkesi uðruna binlerce þehit vermiþtir, Ýþgalcilere öncülük etmemiþ ve dýþ güçlerle iþbirliði yapmamýþtýr yani Türkmenler ekmeðini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemiþlerdir. Ülkelerini talan edip yaðmalamamýþlardýr. Irak ta­ri­hi de bu­na þa­hit­tir


Irak Dýþiþleri Bakanlýðýnýn resmi sitesin de Irak’ý Tanýtan bölümde, Irak‘ta yaþayan etnik gruplardan bahsederken 2007 yýlý nüfus tahminlerine göre Irak, 29.682.081 kiþilik bir nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun % 77.1 Araplar, % 19 Kürtler , % 0.8 Asuriler ve % 0.3 ise diðer etnik gruplara mensuptur diye Irak’ýn etnik gruplarý tanýtýlmaktadýr. 3.000.000 (3 milyon) Irak Türkmeni nerede? Yok, buharlaþtý!!! Irak Dýþiþleri Bakanlýðýnýn resmi sitesinin linki : http://www.mofa.gov.iq/arab/aboutiraq/default.aspx?sm=107.  


Ýþin en ilginç yaný bu site Irak Devletini dünyaya tanýtan Irak Devletinin resmi sitesidir. Irak 1921’de kurulduðundan beri Irak’ta Türkmenlerin varlýðý inkar ediliyor veya sayýlarý çok düþük gösteriliyor. Bu ne nefret ve kindir,  nasýl bir ahlak, vicdan, insaf ve ruh halidir ki, var olan bir milleti yok saymak. Hem de az buz deðil 3 milyon Türkmen’in varlýðý yok sayýlýyor. EIU verilerine göre 2008 yýlýnda Irak’ýn nüfusu 30 milyon’dur ve EIU, 2011 yýlý itibariyle nüfusun 32 milyona çýkacaðýný tahmin etmektedir. Bu tahminlere göre 4 milyonluk Kürt % 19 gösterilmekte, ama 3 milyon Türkmen’in adý yok. Belki Merak edersiniz Irak Dýþiþleri Bakaný kimdir? Mesut Barzani'nin dayýsý ve KDP’nin eski dýþ iliþkiler temsilcisi Hoþyar Zebari, ne tesadüf deðil mi?    


Kerkük katliamýný yapanlar ve Türkmenleri yok etmek isteyenleri de unutmadýk, 1959’da Kerkük’te Kürt komünistleri, Kürt askerleri ve KDP peþmergeleri silahsýz ve suçsuz Türkmenleri 3 gün 3 gece hünharca katlettiler. Ve bu tarihe “Kerkük Katliamý” olarak geçecektir. Bu olay Amerikan basýnýnda da yanký bulmuþtur. Amerikanýn tanýnmýþ gazetelerinden The Newyork Times Gazetesi bu konuda haber vermiþtir. "Baðdat'ýn 150 mil kuzeyinde olan Kerkük'ün çoðunlu­ðu müreffeh Türkmenlerden oluþmaktadýr. eyleme, çeþitli silahlarla donatýlmýþ sivil Kürtlerle, ordu ile iþbirliði içerisinde olan komünist aðýrlýklý Halkýn Direniþ Grubu (çoðu Kürtlerden oluþuyordu) katýlmýþlardýr.(The New York Times, 21 Temmuz 1959)


 


Ýyi de bu eli kanlý ve gözü dönmüþ caniler 3 gün 3 gece, Irak’ta Türkmen yoktur diyenler, Kerkük Katliamýný kime karþý ve kimleri yok etmek için bu katliamý yaptýlar? Bu kana susamýþlar Evlere baskýnlar yaptýlar ve yüzlerce Türkmeni tutukladýlar. Bir kýsmýný barakalara doldurarak, süngü ve dipçiklerle katlettiler. Evlerinden alýnan bazý Türkmen liderleri, ailelerinin gözleri önünde makineli tüfeklerle þehit edildiler. Daha sonra ayaklarýna ipler takýlarak, motorlu araçlara cesetleri sokak sokak sürüklenildiler. Bazý tutuklularý, ayaklarýna ipler takýlarak, ters yönde hareket eden iki ayrý cipe baðlandý ve böylece iki parçaya ayrýldý. Bazýlarýnýn cesetleri, sokak sokak sürüklendikten sonra üzerlerinden kamyon ve traktör geçirildi. Türkmenlerin aydýn kesiminden ve memleket ruhuyla kalbi çarpan esnaf ve gençlerden ele geçenler akla alýnmaz yöntemlerle öldürülüyor, motorlu araçlarýn arkasýna takýlýyor ve elektrik direklerine asýlýyordu ve kýzgýn güneþ altýnda býrakýlýyordu. kimilerini diri diri topraða gömdüler. Kimilerinin gözlerini oydular, ölenlerin yaný sýra binlerce Türkmen çeþitli biçimde yaralanmýþtý. Bu vahþeti gören bazý kiþiler, aklýný kaybederek çýldýrdý. Korku ve dehþet yüzünden bazý hamile kadýnlar da çocuklarýný düþürdü. Hastaneler yaralýlarla doldu; tutukevleri ve hapishanelerde de yer kalmadýðý için bir çok okul, cezaevi haline getirildi. Bu vahþetler devam ederken Türkmenlere ait maðaza dükkan, ticaret merkezleri ve evler, çapulcular tarafýndan yaðma edildi. Can güvenliði yaný sýra, Türkmenlerin mal güvenliði de kalmamýþtý, yaðmacýlar tarafýndan talan edilen ve toplanan Türkmenlere ait eþya ve mallarýn, kamyonlarla kuzey bölgelerine taþýndýðý görüldü. Kerkük’te hüküm süren belirsizlikler arasýnda her tarafta yangýnlarýn yükselmesiydi. Dün Türkmenleri yok etmek isteyenler, bugünde sahnedeler.


 


Diktatör Saddam Hüseyin 35 yýl Türkmenleri yok etmek için devletin tüm gücünü kullandý, gücü yetti mi? Ki bu figüranlarýn gücü yetsin. Türkmenler baský, zulüm, iþkence, sürgün, göçe zorlama ve katliamlara maruz kaldýlar, ama kimseye boyun eðmediler ve bundan sonra da eðmeyeceklerdir. Dost ve düþman bilmelidir, Türkmenler bu topraklarda doðdu ve sonsuza dek bu topraklarda var olacaklardýr.   


 


IRAK TÜRKLERÝNÝN NÜFUS DURUMU


Irak'taki nüfus projeksiyonu 1927, 1934, 1947, 1957, 1965, 1977, 1987 ve 1997 yýllarýnda yapýlan sayýmlarýndaki oranlarla,


 


Sayým yýlý          Irak’ýn Nüfusu


1927                  2.968.000


1934                  3.380.000


1947                  4.816.000


1957                  6.340.000


1965                  8.097.000


1977                 12.000.497


1987                 16.287.319


1997                 22.000.000            


 


olarak bulunmuþtur. Bu sa­yýmlardaki Irak etnik yapýsý aþaðýdaki þekilde ortaya çýkmýþtýr. Sayým Yýlý Irak’ýn Nüfusu


Arap % 62, Türk % 15, Kürt % 20, Hýristiyan ve diðerleri % 3. Bu oranlara göre, Irak nüfusunu 30.000.000 (otuz milyon) olarak alýrsak ve Irak'ta bugüne kadar yapýlan bütün sayýmlar, yýllýk büyüme oraný ve buradaki etnik nüfus daðýlýmýný da göz önüne alýrsak tahmini nüfus etnik yapýya göre þöyledir; Arap 22.400.000, Türk 3.000.000, Kürt 4.000.000, Hýristiyan (Asuri ve Keldaniler) ve diðerleri 600.000.


Musul, Kerkük ve Erbil illeri, Diyala ve Selahattin'in bazý ilçe ve köyleri ile Baðdat'ta yaþayan 300.000'den fazla Türk nüfusunun toplamý bize Irak’taki Türk varlýðýnýn en düþük rakamla iki buçuk milyonun üzerine olduðunu ispatlamaktadýr.


 


1957'de yapýlan nüfus sayýmýnda Irak'ýn nüfusu 6.340.000, Türkmen nüfusu da 500 bin olarak bildirilmiþtir. 1958 devriminden sonra, Türkmen nüfusu 567 bin olarak verilmiþtir. 1958 yýlýnda Baðdat'ta yayýmlanan "The Iraqi Revolution 14th July Celebrations Committee" adlý rapora göre de, 1957 sayýmýnda Türkmen nüfusunun 600 bin olduðu ifade edilmiþtir. 1965'te Irak Planlama Baþkanlýðýnýn Sayýmlar Ýdaresince de Türkmen nüfusu 780 bin olarak tahmin edilmiþtir.


1957 yýlý nüfus sayýmý esas alýnarak yapýlan tahminlere göre 1987'deki Türkmen nüfusun 1.6 milyon civarýnda olacaðý tahmin edilmiþtir. Ýngiltere'de yayýmlanan Inquiry dergisinin1987 Þubat sayýsýnda da, Irak'taki Türkmen nüfusunun 1.500.000'den fazla olduðu bildirilmektedir.


ABD’de yayýmlanan ve saygýn kuruluþlardan olan The Washington Institute for Near East Policy (yakýn doðu politikasý Washington Enistütüsü’nün) 27 Mart 2003 tarihli,  735 numaralý tespit raporuna göre; Belge: ”1957 sayýmýnda ki Türkmenlerin kendi varlýklarýyla kayýt yaptýrabildikleri son sayýmdýr, 567 bin Türkmen (6,300,000 olan ülke nüfusunun %9’u) sayýmý yapýlmýþtýr. Ayný sayýmda Kürtlerin nüfusu 819 bin, yani ülke nüfusunun %13’ü oranýnda çýkmýþtýr. ”


Irak'ýn ilk anayasasý 21 Mart 1925 tarihinde ilan edilmiþtir. Bu anayasa taslak halinde iken Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Ýngilizce olarak basýlmýþ ve halkýn Bilgisine sunulmuþtur. Anayasanýn 6. mad­desi: Millet, din ve lisan ayrýlýklarý gözetmeksizin Iraklýlarýn kanunla korunan haklarda eþit olduklarýný hükme baðlamýþtýr. 1558 anayasasý ve daha sonra
ilan edilen anayasalarýnda ise: Bu vatanda Araplarla Kürtlerin ortak olup anayasal haklarýnýn
Anayasa tarafýndan güvenceye alýndýðý ifade edilmiþtir. Türkmenlere hiçbir Anayasal hak tanýn­mamýþtýr. Irak devleti, siyasi nedenlerle Türkmenlerin sayýsýný her zaman düþük tutmaya gayret etmiþtir. Buna raðmen 1957 nüfus sayýmý, hata ve kusurlarý olsa bile en ciddi, gerçeklere en yakýn ve ayrýntýlarý içeren bir sayým olmuþtur.


1958 ihtilali ve Irak Cumhuriyetinin kuruluþundan bir sene sonra (1959 yýlýnda), 1957 nüfus sayýmýnýn nihai sonuçlan ilan edilmiþtir, ilan edilen nihai sonuçlara göre. Türkmenlerin nüfusu: 567.000 olarak gösterilmiþtir. Burada dikkati çeken nokta son zamanlarda özellikle Kürt grup ve yazarlarýn, Irak'ta Türkmen nüfusunu düþük göster­mek ve herkesi yanýltmak amacýyla, Devlet tarafýndan resmen açýklanan nihai ve resmi sonu­cu (567.000) göz ardý etmektedirler. Bu gerçeði her zaman vurgulamak elzemdir.


1977 nüfus sayýmý ve sonraki sayýmlar (1977 ve sonrasý sayýmlar: Devrik Baas rejimi zamaný), istatistik bilgiler elde etmek ve verilerden çeþitli yönlerde yararlanmak amacýyla deðil, sýrf polisiye bilgiler toplamaya yönelik bir þeklide yapýlmýþtýr. Bu baðlamda sayým formlarýnda, nüfus sayýmlarýnýn içermediði sorular yer almakta idi. Örneðin : Siyasý bir örgüte mensup olup olmadýðý, dördüncü dereceye Kadar akrabalar hakkýnda detaylý sorular ve Irak dýþýnda ikamet eden akrabalar hakkýnda bilgi talebi


Çeþitli kaynaklarda Türkmenlerin sayýlarý, Örnek olarak:


1976 yýlý için 1 milyon (Necmettin ESÝN, Irak Türkleri s.1125)


1990 yýlý için 2.1 milyon (Suphi SAATÇÝ, Irak’ta Türk Varlýðý, s.32)


1991 yýlý 2 milyon (Abdüsselam Uluçam, Irak’taki Türk Kültür Varlýðý, 1991, s.8)


2-2.5 Milyon (Kývanç Galip Över, Vaat edilmiþ Topraklarda “Ölüm Korkusu”, 1999, s.41)


2000 yýlý için 3 milyon (Güçlü DEMÝRCÝ, Irak Türklerinin Demografik Yapýsý, Türkler 20.  cilt Ankara 2002, s.612)


2.5 milyon (Ersal Yavi, Hedefteki Adam Saddam,2002, s. 522)


2 milyon (Kristina O’Donelly, The Horseman,USA, 2003 s.555)


2-2.5 milyon (Hasan Bekir Ahmed, Arap – Türk Ýliþkilerinin Bugünü ve Geleceði, s.49)


2003 yýlý 2.8 milyon (Ramazan Özey, “Irak Türkleri Unutulmamalý”


2.5-3 milyon (Hasan Yýlmaz, Irak’ýn Gizlenen Gerçeði Türkmenler, Stratejik Dergisi, Nisan 2003, s.36)


2.5-3 milyon (Atlas, sayý:124 – Temmuz 2003, s.152)


http://www.haberanaliz.com.tr 9 Nisan 2003


2.080.000 (Scott Taylor, Among The Others, 2004, s.28)


3 milyon (Hakan Yýldýz, Irak – Musul – Kerkük üçgeni Büyük Oyun, 2004, s.164)


3.240.000 (Hasan Celal Güzel, Tercüman, 8 Þubat 2005, s.8)


Türkmenlerin varlýðýndan rahatsýz olanlara sesleniyoruz, isteseniz de istemeseniz de biz buradayýz ve hep buralarda olacaðýz, hem de sonsuza dek!!!! Buralar doðduðumuz ata topraklarýdýr.  


 


                                                                                                            


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...