1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Sevr antlaþmasý Kerkük’te uygulanýyor!...

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Osmanlý Devlet-i Aliye daðýlmak üzere... Emperyalist güçler, yýllarca Türk topraðý olan Anadolu'da sinsi planlarýný uygulamak için hazýrlýk içerisinde..
Bilindiði gibi bir ülke iþgal olduktan sonra hemen bölünme senaryolarý beraberinde getirtir..Ýþte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Ýtilaf(iþgal) devletleri tarafýndan 1920 yýlýnda Fransa’nýn Sevr þehrinde imzalanan antlaþma sonucu küçük bölgelere bölünür..Tam da bu sýrada Ýngilizler'in kirli planý (Böl-yönet) uygulanýyor ve emperyalistler Ýslam ülkelerini teker teker kontrol altýna almaya baþladýlar..
Ne var ki; her þey emperyalist güçlerin umduðu gibi olmaz, çünkü bu planlar Mustafa Kemal (ATATÜRK)'ün askeri ve politik dehasýyla bozulur.
Çok þükür ki bugün çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var..
Ama o zaman emperyalist güçler Ýngilizler'in öncülüðündeydi..Þimdi öncülüðü süper güç Amerika yapýyor..Ve eskiden yarým kalan planlarý yeniden gerçekleþtirilmek için yeni yöntemler kullanýlýyor..O yöntemin adý;Demokrasi!.Mesela Irak’ta yaþanan olaylar gibi..
ABD 2003 yýlýnda Irak halkýna özgürlük ve eþitlik vadýyla ülkeyi iþgal etti.
Ardýndan ülkemizi bölme planlarýný uygulamaya koydu. Eskiden kör düðüm haline gelen Kerkük sorununu yeniden sahneye çýkardý.
Kerkük'te farklý etnik grup ve mezheplerden insanlar yaþamaktadýr. Bunun içindir ki bu þehir küçük bir Irak olarak adlandýrýyor..
Kerkük’ün merkezinde baskýn bir Türkmen varlýðý söz konusu idi. Ancak bu durum ellili yýllardan sonra özellikle köylü Kürtler'in iþ bulmak için merkeze akýn etmesi ve ardýndan da Saddam'ýn Araplaþtýrma politikasý ile tamamen deðiþti. Bu da beraberinde çözümü zor olan bir sorun getirdi.
Kentte Arap ve Kürt yoðunlu bölgeler kuruldu, sanki gelecekte birisi bir plan uygulayacak gibi bu iþ geliþti.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...