1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Büyük Kaybýmýz Mevlüt Taha KAYACI

site Bakimda

Necat KEVSEROÐLU7 mart 2011 günü, Türkmen toplumu deðerli bir evlâdýný daha ebedi âleme uðurladý.
Mevlüt Taha Kayacý, çaðdaþ Türkmen kültürünün sembollerinden idi. Bütün ömrünü inancýna uygun þekilde yaþadý. O samimi bir Müslüman, Türkmen Milletine aþýk bir milliyetçi, ülkücü ve tam anlamýyla bir dava adamý idi.
Gençliðinden itibaren son nefesine kadar davasý uðrunda çalýþmýþtý. 1960 larda, Kerkük’ün Bulak mahallesinde kurduðu Fuzuli Kütüphanesinde, gençlere Türkçe dilini ve edebiyatýný öðretirdi.
O milleti için gerçek bir öðretmen idi. Irak’ta Türkmen coðrafyasý ve yerleþim yerleri hakkýnda ilk olarak kardeþlik dergisinde o yazdý. Türkmen eðitimi, öðretimi ve yeni harflerý kullanmasýnýn isteðinde bulunan ve savuncusu idi.
Türkmeneli gazetesinde son yazýsý bile Türkmen eðitim ile ilgili bir konu idi.
Milletine aþýk milliyetçi ve bir ülkücü idi. Bu konuda çok anlamlý yazýlarla, doðru yolu, toplumu ilgilendiren meseleler için Türkmeneli gazetesinde Ýzlenim adý verdiði Köþesinde, olumlu çözüm ve düþünceler sunmuþtur.
Açýk sözlüyd içi dýþý bir insandý, gördüðü aksaklýklarla, yanlýþlarla ilgili ikazlarýný, Arkasý kýnalý adlý köþesinde, Okumaz Yazýcý adý altýnda olmuþtur, ancak herkes samimiyetini bildiðinden söylediklerinden, yazdýklarýndan kimse alýnmazdý, çünkü milli manfaat ve toplumun yükseliþi amaçý idi.
Durmak nedir, duraklamak nedir, yýlmak nedir, yorulmak nedir bilmezdi. Hastalýðý sýrasýnda, zorluk çekerek, gazeteye gelip, son çýkan tüm sayfalarýn taslaðýn alýp satýr satýr incelerdi.
Türkçeden Arapcaya ve Arapcadan Türkçeye yaptýðý çevirmelere insan oðlu hayranlýk duyardý, yazýyý eline alýr, gözle okur, Türkçesine veya Arapcasýný, kendisiyle oturana söyleyip o yazardý. Ýki dil’de bir dilci ve bilgin idi.
Usta gazeteci idi, bu alanda, bizim için, bir rehber, danýþman, bilgi kaynaðý ve sözlüðümüz idi.
Dert dinledi, dert yanmadý, verdi, almadý, kendisi için istemedi, gözü de, gönlü de toktu; sözü gibi, özü gibi.
Türkmen davasý ve Kültürü için mutluluk çiçekleri toplamaktan bir an bile geri durmadý. Türkmen hikâye ‘‘ öykü ’’ sanatýnýn geliþmesi, bugünkü halini almasý yýllar öncesi, kardeþlik dergisinde yaptýðý ilk anket sonucu olmuþtur.
Türkmen kültürüne ve sanatý uðrunda kendini vakýf çeþme gibi sebil edenlerdendi. Yeminli mütercim ‘‘ Çevirmen ’’ idi, yaptýðý çevirmelerden kimseden para diye bir þeyler almadý, çünkü parayý sevmezdi.
Dokuz kitap yazdý, bunlarýn yanýndada yurt içinde ve Türk dünyasýnda çok dergilerde yüzlerce yazýlar yazdý. ‘‘ Felek her türlü esbâb-ý cefâsýn toplasýn gelsin / Dönersem kahpeyim millet yolundan bir azimetten ’’ diye coþkuyla seslenirdi topluma.
Ýþte kaybýmýz çok büyüktür, acýdýr, Mevlüt Taha Kayacý, Türkmen Kültür, siyaset, düþünce alanýnda yeri kolayca doldurmayacak bir dava ve kültür adamýdý.
Hakkýnda ne söylenilse azdýr, ne denilse yazýlsa eksik kalacaktýr.
Nur içinde yatsýn, mekâný cennetolsun, Türkmen toplumunun, ailesinin baþý saðolsun, kaybýmýz büyüktür, Allahtan sabýrlar dileriz.

Necat KEVSEROÐLU Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...