1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK SEVDALISI KÜRTLER VE PETROL

site Bakimda

Ali KERKÜKLÜ

Baþlangýçta, Araplaþtýrma politikasý ile Türk kimliðini eritme çabalarý, günümüzde, yani ABD'nin Irak'ý iþgali ile "Kürtleþtirme" politikasýna dönüþtü. 2003 Nisan ayýnda ABD iþgalinin hemen ardýndan Kürt peþmergelerin (10 NÝSAN 2003 ) Kerkük'e girmeleri, Irak'taki bu Türk þehri için sonun baþlangýcý oldu. Peþmergeler, þehre girer girmez nüfus ve tapu dairesine saldýrarak, yaðmalayýp yaktýlar(17 MART 1991’de aynýsýný yapmýþlardý). Bir anlamda, bunu yaparak, kentin tarihini/hafýzasýný yok etmek istediler. Bundan sonra, diðer bir deyiþle iþgalden hemen sonra Kürtler hýzla bölgeye/Kerkük'e göç etmeye baþladýlar. Aslýnda, bu göçler bir anlamda teþvik edildi. Boþ bulduklarý arsalarda ev yapmalarý için bu göçler, o kadar düzensiz ve acele gerçekleþtirilmeye çalýþýlýyor ki, bu kadar göçü kaldýramayan Kerkük'te Saddam Hüseyin döneminde, Araplar ve Kerkük petrol þirketi çalýþanlarý için yapýlan konutlara ve hatta Kerkük Stadyumu'nun soyunma odalarýna bile Kürtler yerleþtirildi. Toplam Kürt göçü 700 bin üzerindedir. Hýzlý bir þekilde Kürtleþtirilmeye çalýþýlan Kerkük þehrinin Türklerin yaþadýðý þehir olduðunu belgeleyen/kanýtlayan bir çok kanýt bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni, BM Ýnsan Haklarý Komisyonu Özel Raportörü Hollandalý Diplomat Max Van Der Stoel'in 74/1991 ve 74/1993 sayýlý BM Genel Kurulu kararlan doðrultusunda hazýrladýðý "Irak'ta Ýnsan Haklan Ýhlalleri" baþlýðýný taþýyan raporun 5. bölümüdür. Söz konusu raporda, Türkmenlerin karþýlaþtýklarý insanlýk dýþý eylemler vurgulanýrken, bunlarýn çoðunluklu olarak yaþadýklarý bölgelerin de altý çizilmektedir. Raporun 114. maddesinde yer alan bir paragrafa göre;
"Türkmenler, Irak'ta üçüncü büyük etnik grubu oluþturmaktadýr. Kökeni Orta Asya'ya dayanan bu toplumun Irak'a yerleþtiði tarihin üzerinden bin yýl geçmiþtir. Halen Irak'ýn kuzey ve orta bölgelerinde oturan Türkmenlerin yoðunlaþtýklarý yerler ise, Musul, Erbil, Kerkük, Selahaddin ve Diyala vilayetleridir. Nüfuslarý 2,5 milyonu aþmaktadýr.."

Bu rapor, birçok eserden/belgeden sadece bir tanesidir. Birçok Arap, Türk ve yabancý araþtýrmacý ve yazarlarýn bu konuyu yani Kerkük'ün bir Türk þehri olduðunu teyit eden birçok eseri mevcuttur. Gertrude Bell, 1. Dünya Savaþý sonrasýnýn Irak’ýný kurmuþ, sýnýrlarýný cetvelle kendisi çizmiþ ve yarattýðý Irak’ýn kralýný bile bizzat kendisi tayin etmiþ bir Ýngiliz ajanýdýr. Bell, 1868’de zengin bir Ýngiliz ailenin çocuðu olarak dünyaya gelir. Oxford’un Modern Tarih, Coðrafya ve Arke-oloji Bölümünü iyi bir dereceyle birtiren ilk kadýn olur.
Ýngiliz istihbaratý saflarýna katýlýr. Gertrude Bell ve Thomas Edward Lawrence’ýn (Arabis-tanlý Lawrance) Ýngiltere’nin menfaatleri için birlikte üzerinde çalýþtýklarý önemli konu, Mekke Þerifi Hüseyin Ýbn Ali’nin oðlu Faysal’ý Irak Kralý yapmaktýr.
Gertrude Bell, bugünkü Irak’ýn oluþmasý ve sýnýrlarýnýn çizilmesinde belirleyici isim olmuþ-tur. Ýsmi Arap dünyasýnda efsane halini alan Gertrude Bell, Araplar arasýnda “Çölün Kýzý” ya-hut “Irak’ýn taçsýz kraliçesi” diye biliniyordu.Nisan 2003 tarihinde Baðdat’ta iþgal sýrasýnda yaðmalanan Irak müzesinin kurucusu (1923) Gertrude Bell’dir. Irak’ýn ilk Eski Eserler Genel Müdürü odur. Bu görevde üç yýl çalýþmýþ ve bugün Mezopotamya medeniyetinin en önemli ve eski eserleri merkezlerinden sayýlan Baðdat Müzesini kurup baþýna geçmiþtir. Ölümü sonrasý (1926) býraktýðý vasiyetinde 50 bin Sterlin tutarýndaki parasýný Baðdat Müzesinin geliþtirilmesi için baðýþlamýþtýr.
Irak’ýn Manda yönetimi Doðu sekreteri bayan Gertude Bell “El-Irak Fi Resaili Miss Bell” tercüme ve yorum. Cafer El-Hayyat, s.383, 14 Aðustos 1921 tarihinde babasýna yazdýðý mek-tubunda “Referandum yapýldý ve Kral Faysal oy birliði ile seçildi, ama Kerkük, Kralýn lehine oy kullanmadý. Kerkük’ün içi ve ilçeleri Türkmenlerden oluþtuðu, bazý köylerin ise Kürtlerden sakin olduðunu yazmaktadýr.
Irak’ýn kurucusu Gertrude Bell’in mektuplarýnda Kerkük’ün bir Türkmen þehri olduðu açýk bir þekilde belirtmekte ve ispatlamaktadýr.Irak Devletini kuran ingilizlerin tüm Devlet Arþiv belgelerinde de Kerkük’ün bir Türkmen þehri ve kente yaþayanlarýn çoðunluðu Türkmenler olduðu yazmaktadýr.

Aslý Arap olan ancak Amerika'da yaþayan Said K. Aburish, Saddam hakkýnda Ýngilizce kaleme aldýðý eserinde bir gerçeði aydýnlatmak istiyor
"Saddam, Kerkük'ü Araplaþtýrmaya çalýþýyordu. Saddam Kerkük'ün bir Arap, Kürtler de bir Kürt þehri olduðunu iddia ediyorlardý. Aslýnda bu þehir ne Arap ne de bir Kürt þehridir. O þüphe götürmez bir Türkmen þehridir. Kürtler 1960 yýllarýndan itibaren planlý bir þekilde Kerkük'e gelmeye ve yerleþmeye baþlamýþlardýr" (Seyyar El Cemil “Liderler ve Efendiler, Os-manlý paþalarý ve Arap Ýlericileri” kitabý, Amman – Ürdün. 1. baský, 1999, s.131 Said K. Aburish, Saddam Hussein, The Political Of Revenge (Saddam Hüseyin: Ýntikamýn Politikasý), Blooms Bury, London, 2001, s.88 )
Bir Ortadoðu uzmaný olan David McDowall Modern Kürt Tarihi isimli kitabýnda diyor ki:
"Az sayýda Kürt, 1958 gibi yakýn bir tarihten bu yana daha büyük bir Türkmen nüfusa sahip olmasýna raðmen, bugün bile Kerkük þehrinin kendilerinin olduðunu öne sürecektir" (David McDowall, Modern Kürt Tarihi, Doruk, Ýstanbul 2004, s.24)

Irak Türkleri Milli varlýklarýný korumak ve yaþatmak için bir asýrdan fazladýr baský zülüm ve asimilasyona raðmen ayakta kalmaya devam etmiþlerdi.
Bugün Kerkük aðýrlýklý olarak iþgal kuvvetleri ve Kürt peþmergeleri tarafýndan kontrol edilmektedir. Kürt peþmergeler þehrin kontrolünü büyük oranda ve etkin olarak ellerinde bulunduruyorlar; birçok kýdemli resmi pozisyon Kürtler ile müttefikleri tarafýndan iþgal edilmiþ bulunmaktadýr.

Türkmenler, Irak Devleti içinde Araplar, Kürtler ile birlikte üç “asli unsur”dan biridir. Türkmenler, en eðitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en þehirli olan unsurdur. Buna raðmen önce “Araplaþtýrýlma”, þimdilerde de “Kürtleþtirme” politikalarý ile Türkmen varlýðý ortadan kaldýrýlmaya ve Kerkük’ün kimliði yok edilmeye çalýþýlmaktadýr.

Türkmenler, Irak Devleti uluslararasý sistemin bir parçasý haline geldikten sonra birtakým anayasal haklara kavuþtular ise de bunlarýn çoðu zaman hayata geçirilemediði görülmektedir. Buna ilave olarak Türkmenler, bir boyutu ile “katliamlara”, bir boyutu ile de “etnik temizlik hareketlerine” varacak düzeyde insan haklarý ihlalleri ile karþý karþýya kalmýþlardýr. Dünya bütün bunlara kulaklarýný týkamýþ, gözlerini kapatmýþtýr.

10 Nisan 2003 tarihinden beri Türkmenler , Kürtlerin insanlýk dýþý baskýlarýna maruz kalmýþ ve çok acý günler yaþamýþlardý.
Bütün bunlar yaþanýrken Kürtler, iþgalcilerle iþbirliðini tercih etmiþ, XIX.yüzyýldan bu yana sürekli yaptýklarý hatayý yinelemiþ, yani Batýlý emperyal güçler tarafýndan her zamanki gibi çok fena halde kullanýlmýþlardý. Araplarla Türkmenlerin Irak Kürtlerine karþý birleþip ortak hareket etmeleri hiç beklenmeyen bir durum deðil.

Mesud Barzani ve Celal Talabani savaþýn sonlarýna doðru peþmergelerinin Musul ve Kerkük’e girmesiyle bu konudaki yayýlmacý beklentilerini pervasýzca dile getirmeye baþlamýþlardýr. Onla-rýn aðzýndan þu sözler sýkça duyulur olmuþtur: “Bizler Kerkük ve Musul topraklarýný tarih, coð-rafya ve sosyal olarak Kürt topraklarý saymaktayýz.” Ne gariptir Kerkük ve Musul’da tek bir tarihi eseri olmayan Kürtler,bu topraklarýn kendilerine ait olduðunu iddia ediyorlar.Herkesi bölgeye davet ediyoruz,bölgede bulunan tarihi eserleri görsünler ve bu eserlerin hangi millete ait olduðunu göreceklerdir.Bir milletin bir toprak parçasý üzerinde herhangi bir tarihi eseri yoksa, o topraklarý vatan edinme hakkýný kaybetmiþ demektir. Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok . Ama en güçlü delil sayýlabilecek cami, tekke, medrese, han ve hamam gibi sivil yapýlar oldukça önemlidir. Bunlarýn sahipleri kimse, o kentin sahipleri de onlardýr.Yapýlarýn dili yoksa da kimlikleri vardýr. Kerkük, bütün bunlarý tamamlayan; okullar, kütüphaneler, hamamlar, ticaret hanlarý, folklor, þairleri, edipleri, basýn ve yayýn hayatý, halk müziði, ses ustalarý, tiyatrosu, ressamlarý, spor hayatý gibi bütün diðer kültür unsurlarý açýsýndan da tamamýyla bir Türkmen þehridir.

Özellikle üzerinde durduðumuz Kerkük’teki demografik yapýnýn deðiþtirilmek istenmesinin nedeni, ayný politika daha önce Türkmen Þehri Erbil’de uygulandýðý için biliniyordu. Amaç, gelecekte yapýlacak olan herhangi bir nüfus sayýmýnda üstünlüðü saðlayarak avantajlý bir duru-mu yakalamaktý. Böylece rahatlýkla Kerkük’ün bir Kürt kenti olduðunu iddia edip ve Kerkük petrollerine el koyabileceklerdi. Nitekim 1. Körfez Savaþý’ndan sonra Kürt gruplarýn kontrolü-ne geçen Türkmen Þehri Erbil’de de ayný planý baþarýyla uygulamýþlardý. 1991’den beri Erbil þehrini Kürtleþtirmek amacýyla yürütülen demografik yapýyý deðiþtirme politikalarý semeresini vermiþ ve bugün gelinen noktada Kürt nüfusu Türkmenlere yaklaþmaktadýr.Erbil’de Türkmen kimliðini silmek için yoðun þekilde çalýþmalar sürmekte. Erbil’in en eski yeri olan kale içerisinde yer alan ve Türkmenlerin yoðun þekilde yaþadýðý yerler boþaltýlmýþtýr. 2005 Seçimlerinden bir kaç gün önce þehrin Türk olduðunu kanýtlayan kitaplarýn olduðu kütüphane yakýlmýþtýr.

Irak'ýn iþgali öncesinde 830 bin olan Kerkük'ün nüfusu, bugün Irak'ýn kuzeyinden, Türkiye, Ýran ve Suriye'den getirilip yerleþtirilen Kürt unsurlar sayesinde 1.5 milyonu aþmýþtýr.
10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin þehri boþaltýp güneye doðru çekilmeleri üzerine Kürt peþmergeleri Kerkük’e saldýrdýlar. Türkmen þehrine girmekle kalmadýlar, þehirdeki resmi daire binalarýný, hastane, iþyeri, evleri, özel araçlarý yaðma ve talan ettiler.

Ýlk yaðmalanan yerlerin Tapu Ve Nüfus Dairelerinin olmasý, Kürtlerin maksadýnýn Ker-kük’teki Türkmen nüfus kayýtlarýný yok ederek, Irak Türklerini azýnlýk durumuna düþürmek ol-duðu açýkca anlaþýlýyordu. Kürt peþmergeleri, 11 Nisan 2003 tarihinde, Musul’a girerek Ker-kük’tekine benzer yaðma ve talan olaylarýný gerçekleþtirdiler.

Bu tahrip, talan ve yaðmalarýn meydana gelmesi, Irak ordusunun Kerkük’ten güneye doðru çekilmesinden sonra olmuþtur. Herhangi bir savaþ veya çatýþmanýn yaþanmadýðý bir ortamda Kürtler, devlet dairelerini ve insanlarýn evlerini, özel araçlarýný ve iþ yerlerini yaðmalamýþlar-dýr.


ABD’nin iþbirlikçileri Mesud Barzani ve Celal Talabani, Türkmen þehri Kerkük’ün Kürtlere ait olduðunu iddia ediyorlar.Þayet Kürtler,Kerkük’ün yerel halký iseler tarih ve kültür miraslarý nerede,hiç yok.Ellerinde bu asýlsýz iddiayý doðrulayacak bir belge, Kerkük’te yaþadýklarýna da-ir tapularý olmadýðý için kentin Türk kimliðini yok etmek gayesiyle nüfus ve tapu kayýtlarýný im-haya kalkýþtýlar. Kürtler Kerkük'ün kendilerine ait olduðu iddiasýnda bulunuyorlar. Sayýn Okuyucular Allah aþkýna insan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç? Ayrýca bu talan ve yaðmalama Kürtlerin yoðun yaþadýðý Süleymaniye ve Dohuk þehirleri ile Çamçamal, Akra,Hac Umran, Selahaddin, Zaho gibi kent ve kasabalar da olmamýþtýr. Kürtler tarafýndan bu yaðma ve talanýn sadece Türkmen þehri Kerkük ve Musul’da olmasý bir anlam taþýmýyor mu sizce?

Küçümsemek için deðil her iþin saygýnlýðý vardýr, Kerkük’te düne kadar Kürtler ayakkabý boyacýsý,hamal,çöpçü,amele,hizmetçi,seyyar satýcý , kanalizasyon iþçisi,bahçivan,tellak,garson,kebapçý çýraðý ve kahvehanede çýrak gibi iþlerde çalýþýyorlardý.Þehrin sahibi Türkmenler onlara iþ veriyordu.Bugün Kürtler Kerkük bizim diyorlar,ne garip deðil mi ? Daðdan gelen baðdakini kovuyor.
Gazeteci-yazar Nur Batur’un Mesud Barzani ile yaptýðý röportaj 3 Aðustos 2009 tarihin de Sabah gazetesinde yayýnlandý. Röportajda Kerkük’e ithal edilen Kürtlerin durumu sorulduðunda bakýn Mesud Barzani nasýl cevaplýyor :

-Nüfus sayýmý yapýlsýn diyorsunuz ama Kerkük'e 500(700) bin Kürt taþýyýp demografiyi deðiþtirmediniz mi ? Kerkük patlamaya hazýr bir bombaya dönüþtü. Ýddiayý ortaya atanýn elinde belge olmasý lazým. Böyle bir zamanda 500 bin Kürdü, Ýran'dan ve Türkiye'den getirip oraya nasýl yerleþtirebiliriz ? Bütün Kerkük nüfusu ancak 500 bin olabilir (10 Nisan 2009 günü Kerkük iþgal ,yaðma ve talan edildiðinde Irak Devletinin arþivine göre Kerkük’ün nüfusu 830 bin civarýndaydý bugün ise 1 milyon 600 bini aþmýþtýr.Kerkük’e 700 bin kürt ithal edildi.Bu Kürtler çevre iller,Türkiye,Ýran ve Suriye gibi ülkelerden getirildi. Ýthal edilenlere aþ,iþ,toprak, maaþ ve konut yapmak için 20 bin dolar para yardýmýnda bulunuldu.Bu getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus Kaðýdý ve gýda karnesi verildi.Kerkük’te 2004 yýlýnda 369 bin olan toplam seçmen sayýsý 2009 yýlý itibarýyla 840 bine yükselmiþtir,840 bin rakamý sadece seçmen sayýsýdýr .Bu bilgiler Irak Baðýmsýz Yüksek Seçim Komisyonu tarafýndan yayýnlanan bilgilerdir. Nüfusuna güvenenler neden Kerkük’ün Tapu ve nüfus kayýtlarýný yaktýlar,yaðmalayýp talan ettiler?). 500 bini nereden yerleþtirdik? Gidip bakýn. Ýddiasý olan ispat etsin. Yarým milyonu yerleþtirmiþiz? Nerede bunlar? Bunlar yersiz iddialar ve ithamlar. Ortaya atanlar gerçek durumu ve tarihi dokümanlarý da biliyorlar. Israr ediyorum. Süleymaniyeli, Erbilli tek bir Kürdü bile Kerkük'e yerleþtirmiþsek gelip göstersinler. Bizi yersiz suçlayanlarla gelmesinler. Ýspat etsinler. (1,5 saat boyunca en fazla sinirlendiði an)
Kürtlerin iddialarýnýn aksine Kerkük'teki gerçek durumu 30 Aralýk 2004 tarihli Mark McDonald imzalý Mercury News'in haberi gayet açýk olarak özetlemektedir. Kerkük'te bir asimilasyon ve sürgün programý Kürt peþmergelerce yürürlüðe konmuþtur:
"Baskýn ve iyi silahlanmýþ Kürt gruplarý ve memurlarý Kerkük'teki pek çok hükümet binalarýna, telekom binalarýna, TV istasyonlarýna, askeri ve polis kurumlarýna ve eski Baas rejimine ait ça-lýþma mekanlarýna yerleþmiþtir. Yüzlerce Kürt polis (peþmerge) memuru Kürt bölgelerinin deðiþik yerlerinden þehre getirilmiþtir.

Kerkük, bu kültürel ve siyasi taarruzlarýn yaný sýra, demografik yapýsýnýn hýzla deðiþtirildiði hýzlý bir Kürtleþtirme sürecine girmiþtir. Bu süreç henüz baþladýðýnda Kerkük'ten sorumlu 2. Tümen komutaný Mark Davey'in beyanatýyla, Kerkük'e giren Kürt sayýsý günlük ortalama 500 olmuþ ve sadece Aðustos ayý itibariyle þehre 20 bin Kürt yerleþmiþtir. Savaþýn bitiþini takip eden 18 ayda bu rakam 70,000'lere ulaþmýþtýr. Kürtlerin yaþadýðý kentlerden 3 bin 987 Kürt ailesinin (21 bin 517 kiþi) Kerkük'e geldiði , bu ailelerden 1146'sýnýn boþ olan evlere, diðerlerinin ise kiraladýklarý veya kullanýlmayan kamu kurum ve kuruluþlarýna yerleþtirildiði" basýna bu hususta yansýyan bilgilerden bir tanesidir.
Ýþgalleriyle beraber ilk iþ olarak nüfus ve tapu dairelerini yaðmalayan Kürt peþmergeler, Türkmenleri sadece askeri ve kültürel bir baský altýna almakla da yetinmemiþler.Tüm devlet daireleri ve müdürlüklerin baþýna Kürtler yerleþtirilmiþ.ABD’nin desteði ile iþbirlikçileri Kürtler silah zoruyla Kerkük’ü “yönetiyorlar”!!!!!!
.

9 Þubat 2005 tarihli The New York Times'ta yayýnlanan makalede Sandra Mackey þöyle diyor: “Kerkük’teki Kürtleþtirme hareketlerinin ne derece tehlikeli bir noktaya geldiðini kanýtlayabilecek en önemli durum, Erbil-Süleymaniye yolu üzerinde kurulan çadýr kentlerdir ( Bu çadýr kentlerin yerine konutlar yapýlarak yeni Kürt mahalleleri oluþturuldu,yani dün çadýrýyla gelen Kürtler konut sahibi oldular.Bu Kürtler Kerkük’e yerleþtiði içinde Kürt partiler ve Devlet’ten de“göçmen adýyla” maaþ almaktadýrlar). Çeþitli vaatlerle Kerkük’e getirilen Kürtler’in oluþturduðu bu çadýr kentler Kerkük’ün demografik yapýsýnýn nasýl deðiþtirilmeye çalýþýldýðýna en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Kerkük Irak'ýn bilinen petrol kaynaklarýnýn %40'ýný oluþturan petrol kuyularý açýsýndan anahtar konumunda. Bu kuyular en kötü ihtimalle Irak'ýn geleceðine dair pazarlýklarda önemli bir koz olacak. En iyi ihtimalle de müstakbel bir Kürt devletinin ekonomik temelini teþkil edecek." Gerçekten Kerkük'te olanlarý sadece Ankara deðil, Tahran ve Þam da dikkatle izlemektedir. Halen Irak'ta devam eden iç savaþýn dýþýnda kalan Kürt bölgelerinde baþlayabilecek çatýþmalar, Kerkük petrollerinin paylaþýmýndan kaynaklanacaktýr. Çünkü Kerkük'e yönelik Kürt nüfus kaydýrmasý, seçimlerden sonra da devam etti. "Kendilerine ait olmayan yerleri parselleyip, el koyarak oralarda binalar yapýyorlar. Hatta devlet dairelerini bile Parsellediler. Þimdiye kadar 500 bin kiþi geldi." diyor.

2007 yýlýna girildiðinde ortaya çýkan tablo þöyleydi: Kerkük’e 600 bin Kürt yerleþtirilmiþ; 227 bin Kürt'ün seçmen kaydý yapýlmýþ; okul, nüfus ve tapu müdürlüklerinin büyük çoðunluðu Kürtlerin eline geçmiþti. Tüm bunlar "MÝT'in Gizli Kerkük Raporu" þeklinde basýna yansýyan kýsýmlarýnda da belge ve görüntülerle ortaya konmuþtu. 1997'de 760 bin olan Kerkük nüfusu, 2007'de 1 milyon 600 bin olmuþtu.( Milliyet, "MÝT'in gizli Kerkük raporu", 28 Aralýk 2006.)
ABD'de yayýmlanan The New York Times gazetesinin 29 Mayýs 2009 tarihli sayýsýnda, Timothy Williams/Suadad Al-Salhy imzalarýyla ve ”Irak Petrolünün Paylaþýlmasý Husumeti Artýrabilir” baþlýðý altýnda yer alan Kerkük çýkýþlý gazete yazýsý þöyledir:
“petrol kenti Kerkük'e yerleþen ve ev kurmak için geniþ araziler üzerinde hak iddia eden binlerce Kürt, Kerkük üzerinde hak iddialarýný güçlendirmek için kurduðu evlerden bir kýsmý, dumanlarýn yükseldiði doðal gaz tesislerine sadece yarým mil uzaklýkta.( 15 Ekim 1927 tarihinde Kerkük yakýnlarýnda ve þehre 15 kilometre uzaklýktaki Baba Gürgür bölgesinde zengin petrol yataklarý bulunmuþ, sondaj yapýlarak adeta bir “ýrmak” gibi petrol çýkarýlmýþtý.Kerkük petrol rafinerisi de ayný bölgede kurulmuþtu.Ama maalesef fýþkýran bu petrol bizlere refah ve huzur getireceði yerde felaketler getirdi bunun adý da kan,ölüm ve göz yaþý olmuþtur.Keþke bu petrol çýkmasaydý bizler de huzurlu yaþasaydýk.Ýþgal sonrasý Kerkük’e ithal edilen Kürtler, Kerkük petrol yataklarýný ele geçirmek için Kerkük’ün zengin petrol yataklarý ve rafinerisi etrafýndaki arazilere kanunsuz konutlar yaparak yerleþtiler)
Kerkük'ün geçirdiði bu kritik dönem sýrasýnda karþýlaþtýðý baskýlardan biri de Kürtlerin bölgedeki varlýðýyla ilgili. Bölgedeki petrol sahalarýnýn ihalesi en yüksek teklifi yapan uluslararasý petrol þirketine verilmesi planlanýyor. Irak’ýn Kuzeyi ve Irak'ýn geri kalan topraklarý arasýnda bulunan Kerkük kenti, Connecticut'tan küçük fakat Alaska kadar petrol üretiyor. Kentin, Irak'ýn tüm petrol rezervlerinin altýda biri kadar petrol bulundurduðu sanýlýyor.
Kürtler uzun süredir Kerkük'ün kendilerine ait olduðunu iddia ediyor. Pek çok kiþi bu durumun Irak'ýn birliðini bozmasýndan ve tartýþmalý bölgede þiddetin büyümesine yol açmasýndan endiþe ediyor (Dünyanýn neresinde görülmüþtür Irak’ýn ekmeðini ve suyunu içen, Irak’ýn milli gelirinden %17 pay alan ve Irak Hükümetinin izni olmadan kendi baþýna yabancý firmalarla petrol çýkarma anlaþmasý yapan Irak vatandaþý Irak Kütleri sözde tartýþmalý bölge diye Irak Devletinden Musul,Kerkük, Selahaddin ve Diyala þehirlerinden toprak talep ediyorlar.Tarihçilerin Bilgisi dýþýnda bölgede bir kürt devleti mi vardý? Yoktu. O zaman bu sözde tartýþmalý bölgeler neyin nesidir.Bölgeyi ateþe vermek,kaosa sürüklemek ve kardeþi kardeþe kýrdýrmak Kürtlerin umurunda bile deðildir). En kötüsü de bölge güvenliðinin peþmergelere devredilmesinin ardýndan beklenen etnik savaþýn çýkmasý olur . Kerkük'ün, çoðunluðu Kürtlerden oluþan güvenlik güçleri (Peþmergeler), çoðunluðunun Arap olan Irak ordusunun gelmesini istemiyorlar.
Bir baþka engel ise Irak petrol bakanlýðýnýn kendilerine(Kürtlere) ait olmadýðýný söylediði arazide evlerini inþa etmiþ olan Kürt nüfusunun artmasý olabilir.” Bu arazilere kanunsuz yerleþen Kürtler þayet Kerküklü iseler daha önce nerede yaþýyor ve oturuyorlardý. Neden sadece Kürtler kendilerine ait olmayan bu petrol arazilerini iþgal ediyorlar ?
Mesud Barzani’nin, “Barzani I” adlý kitabýnda,Türkmen þehri Kerkük hakkýndaki görüþle-ri bakýn nasýldýr” Kerkük þehri bir çok nedenden dolayý önem kazanýyor. Bunlarýn en önemlisi de büyük bir petrol rezervine sahip olmasýdýr. Ayrýca bir ekonomik merkez olmasý da önemini artýrýyor. Kerkük’te bir Türk azýnlýðýnýn (Türk azýnlýðý mý ?!!) bulunduðu gerçeðini kimse inkar edemez. Bu bir realitedir. Ama bunun yanýnda Asuri azýnlýðý da vardýr. Türkmenlerin Ker-kük’te ve Kerkük’e baðlý bazý ilçelerde çoðunluðu oluþturduklarýna dair sözleri iþitiyor ya da okuyoruz. Bu noktayý tartýþmak istemiyorum. Diyelim ki bu iddia doðrudur, o zaman Ker-kük’ün Kürt topraklarýnda yer aldýðý, Türk topraðý olmadýðý gerçeði açýk bir þekilde kabul edil-melidir. Bununla beraber Türkmen kardeþlerimiz bir etnik azýnlýk olarak her türlü haklardan yararlanmalýdýrlar. Diðer azýnlýklarla birlikte onlarýn da haklarý verilmelidir.”(Mesud Barzani, Barzani I, s.375,376,377)
1947 yýlýnda Mesud Barzani’nin babasý Molla Mustafa Barzani Irak ve Ýran‘ý karýþtýrdý sonrada Sovyetler Birliði’ne Kaçtý. 20 Temmuz 1958 de Cumhuriyetin ilanýndan bir hafta son-ra genel af ilan edildi. Krallýk döneminde gýyabýnda idam kararý verilen ve Sovyetler Birliðine kaçan Molla Mustafa Barzani, general Abdulkerim Kasým tarafýndan affedildi. Barzani’nin 11 sene sonra Irak’a dönüþü Kürtleri büyük ölçüde cesaretlendirdi. Kürtler, petrol yataklarý ile zengin Kerkük’ü kendi bölgeleri arasýna katmayý planlamaya baþladýlar. Hayallerinde düþledik-leri devlete ekonomik kaynak saðlamak için, zengin Baba Gürgür petrol yataklarýnýn yer aldýðý Kerkük’ü hedef seçtiler. Ancak bu planýn karþýsýnda büyük bir engel vardý. Bu da Kerkük’ün tamamiyle Türk þehri olmasý idi. O tarihlerde Kerkük’te çok az sayýda Kürt nüfusu vardý.( Zubaida Umar, “The Forgotton Minority The Turkman’s Of Iraq”, “Afkar inquiry”;4/2, February 1987, s.37,43)

O günden beri Türkmen þehri Kerkük baba Barzani tarafýndan Kürtlere hedef gösterildi ve Kürt milliyetçiliðini tetiklemek için hep Kerkük koz olarak kullanýldý.Þimdi kardeþlikten bahsediliyor? Kardeþ adaletli olur kardeþine haksýzlýk etmez. Kardeþinin topraklarýna göz dikmez ve kardeþinin hayatýný cehenneme çevirmez.Tabii Kerkük büyük bir petrol rezervine sa-hip, Türkmenlerin yaþadýðý çile, zulüm, katliam ve idamlar bunun yüzünden deðil miydi? Ame-rika’nýn 10 bin kilometre uzaktan gelip, Kürtlerle iþbirliði yaparak bu bölgeleri iþgal etmesinin nedeni petrol deðil midir?
Petrol Kürtlerin ve dýþ güçlerin iþtahýný kabartýyor.Kerkük’te petrol olmasýydý,Kürtler ve dýþ güçler Kerkük’le ilgilenirmiydi hiç ? Barzani, Kürtlerin Irak’taki 4 milyonluk nüfusuna bak-maksýzýn 3 milyonluk Irak Türk’ünü azýnlýk olarak görebiliyor ve bu noktayý tartýþmak isteme-diðini söyleyebiliyor. Oysa Irak’ta Türkleri, azýnlýk olarak nitelendirenler, Türkiye Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü ve Ankara Devlet Kadastro ve Tapu Genel Müdürlüðüne müracaat edildiðinde oturduklarý bölgenin tapusunun kime ait olduðunu öðreneceklerdir.


Gazeteci yazar Ardan Zentürk’ün 29 Mayýs 2010 tarihinde Kerkük hakkýnda “Savaþ Kenti’nin Kýrsalýnda….Kerkük” yazýsýnda: “Erbil’den yola çýkýp, savaþýn izlerini iki yanýnda hala taþýyan yoldan petrol kulelerinin bulunduðu o bölgeye vardýðýnda, seni karþýlayan kadim bir kenttir Kerkük… Aslýnda hepimiz biliyoruz, bu kentten çýkan servet, dünyanýn baþka ülkelerinde yaþanýlan o debdebeli yaþamlarýn da ana zeminini oluþturuyor. Petrol, 20’nci yüzyýldan 21’ncisine miras kalan kara yað… Topraklarýnda bu yaðdan olanlar pek mutlu olamadýlar. Zenginlik yaþasalar bile, baþlarý hep belada oldu. O kuyulara sahip olup, o kara yaðý kullananlar. Yani "ötekiler…" Bakýn iþte onlar zengin ve rahat yaþadýlar.
Kerkük’ün bir turisti çekecek herhangi bir yeri yok. Ama bu kentin sokaklarýna adým attýðým andan itibaren, bu gezegenin nasýl bir adaletsizlik diyarý olduðunu çok daha iyi anlýyorum. Bu kentin öyküsü, her ne kadar 5 bin yýl önce baþlamýþ olsa da, günümüze damgasýný vuran geliþmeler, henüz daha dün gibi… Takvimlerin 1927 yýlýný gösterdiði günlerde, tam da Osmanlý’nýn bu topraklardan çekildiði anlarda, Baba Gürgür bölgesindeki bir petrol kuyusundan ‘fýþkýran’ petrolün yazdýðý bir tarihten söz ediyoruz. Bir de… Koskoca Osmanlý Ýmparatorluðu’nun bu topraklarda 400 yýla varan hakimiyetten sonra sadece dört yýl içinde nasýl buharlaþýp gittiðini anlayabiliyoruz. Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda sadece Amerika’nýn deðil, Avrupa’nýn da bütün topraklarýnda büyük bir sanayileþme hamlesi yaþadýðý günlerdir o günler ve Baba Gürgür’den çýkan, hatta o günün kýsýtlý teknolojik birikimiyle birlikte günde 95 bin varili bulan petrol herkesin can damarý olacaktýr. Olacaktýr da bunun Kerkük’e faydasý ne? Kerkük, bu gezegende, aklýmýza gelebilecek en büyük servetin üzerinde oturup,ama yoksulluk ve sefalet içinde yaþatýlan insanlarýn kenti…
Petrol kulelerini saðýmýzda býrakýp, sayýsýný unuttuðumuz güvenlik kontrollerinden (Peþmerleri) geçtikten sonra kente vardýðýmýzda bizi karþýlayan eski binalar, gecekondular ve yoksullarýn günlük ihtiyaçlarýný karþýladýklarý o koskoca ve kaotik çarþý… Oysa hemen altýmýzda, 20 milyar varil petrol var! Nasýl oluyor da, sadece bir yýl içinde dünyanýn ikinci Dubai’si olabilecek bir kentte bu kadar yoksulluðun içinde yaþayabiliyorlar? (Elektrik günde en fazla 5-6 saat veriliyor,su kýsýtlý,alt yapý ve belediye hizmetleri hemen hemen yok.Ama belediye hizmetleri 50’lerden sonra kurulan ve Kürtlerin yoðun yaþadýðý Þorca,Rahimava ve Ýskan mahalleleri,2003’ten sonra silah zoru ile Türkmen ve Devlet arazilerine kurulan yeni Kürt mahallelerine yapýlmaktadýr.2003’ten beri Kerkük’ün yönetimi ABD’nin himayesinde Kürtlerin elindedir.Dünyanýn en zengin þehirlerinden biri Kerkük iþin ehli olmayan insanlar tarafýndan idare edilmektedir,fazla izaha gerek var mý? Sonuç ortada istilaya uðramýþ harabe bir þehir) Sözünü ettiðim bu… Gezegenin adaletinden þüphemin derinleþmesinin nedeni. Buradan çýkan petrol yýllar boyu bir diktatörlüðü desteklemek ve sonsuz gibi görünen savaþlar için kullanýlýnca, geriye kalan iþte bu ( Bugün ise Türkmen þehri Kerkük’ten çýkan petrol ABD ve onun iþbirlikçileri Kürtler paylaþmakta.Ya Türkmenler,3 milyon Türkmen de kim oluyor)

Kerkük sizi, milletinize bakmada baðrýna basar, biliyor musunuz? Kerkük… Dedim ya, bir taþ atýmý mesafe kadar yakýn.”
Kerkük petrollerini ele geçirmek için Türkmen þehri Kerkük’e ithal edilen ve Kerkük ile hiç ilgisi olmayan 700 bin Kürt’ün durumu ne olacaktýr bir bilen var mýdýr ? Kürtler, ABD’nin desteði ile Kerkük'te hemen her cadde ve sokaðýn üzerinde Kürt bayraklarý ile donatmaya baþladýlar. Bugün Kürtler'in yoðun olduðu bölgelerde hiç Irak bayraðýna rastlanmazken Kürt bayraklarýnýn yoðunluðu dikkat çekiyor. Kerkük'ün 'Kürt kenti' olduðunu göstermek amacýyla asýlan yoðun Kürt bayraklarýný kentin giriþindeki Rahimava kesimindeki PKK'nýn Irak yapýlanmasý olan Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK) bayraklarýyla birlikte sallanýyor. Bugün Kürtler utanmadan Kerkük’te nüfus sayýmýnýn yapýlmasýný ýsrarla istiyorlar. 2004’te Kerkük’te seçmen sayýsý 369 bin iken bugün ise 840 bin olmuþtur yani artýþ yüzde yüzün üzerinde. Saddam döneminin Irak'ýnda ve BM kaynaklarýna göre, Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten göçe zorlanan Türkmen, Kürt, Arap ve Keldo-Asuri’nin toplam sayýsý ise 11 bin 800 civarýnda… Saddam'ýn devrilmesinden sonra Kerkük'e 700 bin Kürt ithal edilmiþ durumda.8 sene önce Kerkük’ün nüfus sayýsý 830 bin iken bugün ise 1 milyon 600 bin civarýndadýr. Bu da gösteriyor ki Kerkük'ün nüfus yapýsý kökten deðiþtiriliyor.
Kerkük’le ilgisi olmayan bu insanlarý Kerkük’e yerleþtiren, finansýný saðlayan ve maaþa baðlayan kimlerdir ve hedefleri nedir? Sakýn hedef Kerkük petrollerini ele geçirip bir Kürt devleti(Ýkinci Ýsrail’i) kurmak olmasýn!Türkmen þehri Kerkük’ün baþýna ne geldiyse petrolden geldi, þehrimizde petrol olmasaydý bu acýlarý,katliamlarý,baskýlarý ve zulmü yaþar mýydýk? Allah milletimizi aç gözlülerden ve düþmanlardan korusun.

Ali KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...