1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Yeni Hükümete Kavuþtuk

site Bakimda

Necat KEVSEROÐLU


Mart ayýnda yapýlan parlamento seçimlerinde kesin bir galip çýkmamasý nedeniyle dokuz ay boyunca ülkede siyasi çekiþme ve görüþ ayrýlýklara yol açmýþtý .
Güçlü bir maratondan sonra zorlu ve sancýlý bir dönemden sonra kurulan hükümet parlamentodan güven oyu aldý .
Yeni hükümetin kurulmasý , halk arasýnda uðurlu ve tefeülla karþýlandý .
Muhtelif taraflarýn görüþ birliði ile katýlmalarý ve yeni hükümete tam destek vermeleri kriz fitilini söküp almýþtý .
Bu da siyasilerin önüne çýkan engellerin aþýlmasýný gösterip , anlaþmazlýðý uzlaþma ve ortaklaþmaya döndermiþlerdi .
Bu uzlaþmak siyasi bloklar arasýnda , yanlýz güven yaratmak deðil , bunun yanýnda da güçlü merkezi bir hükümetin oluþumunu gerçekleþtirmek , ülkeyi yeniden imar edecek ve yeni ufuklara taþýyacak ulusal katýlýmlý ve baþarýlý hükümet olarak vatandaþlarýn tüm beklentilerini gerçekleþtirmek buda gerçek hükümetin var olduðu her yerde temel hedeftir.
Biz Türkmenler , yeni kabinede üç bakanlýk aldýk , geçen dönemlere göre toplumumuz için büyük bir baþarýdýr ve çaðdaþ siyasi tarihimizde bir dönüm noktasý sayýlýr .
Bu Türkmen siyasi geliþimi , dahada geliþtirmek her Türkmenin üzerine düþen milli bir ödevdir .
Toplumumuzu ilgilendiren ve yakýndan etkileyen tüm meselelere var gücümüzle katýlmak , milli kültürümüze dilimize , Türkmen eðitim ve öðretimine önem vermek dedikodulardan ,yýkýcý eylemlerden uzak olarak , birlik beraberlik içinde varlýðýmýzý korumak var gücümüzle gelecek genel nüfus sayýmý ve gelecek seçimler için seferber olursak üç bakanlýk koltuðunu iki katýna çýkarýrýz .
Yeni hükümetin esasý , ülkeyi oluþturan tüm taraflarýn katýlýmý ile ve uzlaþý üzerine kurulduðu için , hiç bir grup gözardý olmamalýdýr .
Bu düþünce gereðince Türkmen toplumunun milli haklarýndan biride cumhurbaþkaný yardýmcýlýðýný almak , bu görev Türkmenlere verilmeli , bunun yanýnda da yeni kabinede bakan yardýmcýlýðý , genel müdürlük gibi vezifeleri , özellikle dýþ tmesilciliklerde Türkmenlerin yer almalarý yasal ve milli haktýr .
Yeni hükümetimizi kutlar , ülkenin barýþ birlik ve bütünlüðü içinde güvenli istikrarlý bir yaþam saðlamasýný dileriz

Necat KEVSEROÐLU Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...