1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

UNUTULMAYANLAR DAN Þehit Yaþar Cengiz

site Bakimda

Necat KevseroðluUnutulmayan Þehidimiz Yaþar Cengiz , bütün ömerünü Türkmen dãvãsý için harcamýþ . Türkmen Milletinin yükseltilmesi uðrunda siyaset sahasýnda büyük iþler baþarmýþ , derin tersirler yapmýþ ve çok deðerli izler býrakmýþ deðerli bir Türkmen evlãdýdýr .
Yaþar Cengiz , Kerkük þehri Musalla mahllesinde 1954 yýlýnda dünyaya gelmiþtir . Ýlk , orta , lise öðrenimini Kerkük'te bitirdi . sonradan Baðdat'a giderek , Baðdat Ünvirsitesi Türk Dili ve Edebiyatý Fakultesinden büyük baþarý gösterterk mezun olmuþ .
Büyük baþarý saðladýðý için , kendi fakültesinde asistan olarak görevli oldu . o günlerde Baðdat Türkmen Radiyosunda , Türkmen Edebiyati ve kültürü adlý üzün süre programýný sunmuþtu .
1988 yýlýnda dikta Saddam rejimi , Yaþar Cenðizi , Türkmen dãvãsý ile ilgili , siyasi nedenle tutukladý . bir yýl türlü iþkence azabý altýnda kaldýktan sonra , yirimi yýl hapýs cazasýna mahküm oldu .
On sekiz yýl Baðdat'a Abu gýrip adlý aðýr caza mahpushanesinde geçirti. 20.10.2002 yýlýnda genel aftan istifade ederek , mahpushaneden cýktý .
Türkmen milliyetçi dostlarýna , ülküçü kadreþlerine , kendi ailesine, hayatta olan sevdiði çileli anesine doymadan , hemen hemen anladý ki dikta rejimin gizli emniyet polisi , yine kendisiný arýyorlar , soruyorlar ,zalimlerin eline bir daha geçmemek için hemen sevdiði Kerkük'ü terk etme mecbüriyetinde kaldý , Erbile gizliçe gitti , oradan Istanbul'a vardý. Milli mücadelesini orda yönetip yürütmekte idi .
9.3.2003 günü eski rejim düþtü, hemen hemen , orada olan Türkmen milliyetci ve dãvã arkadaþlarýyla Kerkük'e geldi , serbestçe Türkmen dãvãsýna baþladý .
Ýlk olarak Türkmen Siyasi Tutuklular ve Þehit Aileleri Derneðini kurdu ve baþkaný sicildi . Bir büyük salonda tüm Türkmen Þehitlerimizin resimlerini güzelce sergiledi , hayatlarýný , verdikleri mücadeleleri kýsaca yazdý , güzel bir sicil yaptý Þehitlerimiz hakýnda .
Eski rejim þehit ailelerinin evlerini , yerlerini , ellerinden alýp ve kardeþlerini , akrabalarýný iþten ellerini çekip , ayrý vileyetlera atardý onlarý . Kýymetli þehidimiz Yaþar Cengiz , bunlarý topluyup , dosyalar yapýp , son günlerde kendisiden anladým 1500 Türkmen için belgeler yapýp , Kerkük'te , Baðdat'a olan Bakanlýk olsun , müdüriyet olsun , bunlarý eski iþ yerlerine gönderip , iþlerini bitirmiþti .
Adý geçen dernek'ten baþka , Türkmen meclisinde , ITC yürütme konseyinde üye idi ve Türkmen Ýli partisinin genel Baþkan sekreterýydi .
Þehidimiz olduðu yerde , kendisini iþe atýp durmazdý , bir yol gösterici idi . 18 yýl mahpushanade Türkmenlere öðretmenlik yapardý . Hastalarýn her zaman yanýndan ayrýlmaz idi . Dilimizi tarihimizi , edebiyatýmýzý , Türkmenlere orada öðretirdi , güzel milli þiirler , kendileri için okurdu ve yazardý .
Irak'ta çok kiritik günler , anlar geçti , o günler , þehidimiz mahpushanede pýlanlar kurup , bir þeyler olduðu zaman ne þekilde davranmalý , nasýl oradan toplu olarak Türkmenler çýkmalý , hep bunlarý pýlanlý olarak dözenlerdi .
Kurtuluþtan sonra kendisiyle , baraber Türkmen bölgelerine , köylerine giderdik , durmadan , yorulmadan tatlý tatlý onlarla konuþup tarihlerini , kökenlerini anlatýrdý belgelerle . Güzel , özlü sözlerleri ile '' Ekmeðe , Ekmek diyen , suya , su diyen o öz be öz Türkmendir . Eski rejim onu ne yazipsa yazsin o insan Türkmendir '' , seslenirdi onlara . Deðerli Þehidimizle anýlarýmýz pek çoktur , kitaplar yazarsak , sonu gelmez .
Yaþar Cengiz , milli bir görev için Baðdat'a gidip , milli dãvã arkadaþlarý ile baraber , güzelce görevi yerine getirdikten sonra 8.12.2004 günü Kerkük'e dönerken , bu kanlý yolda bir acý ve elim trafik kazasý geçirti , hayatýný kayb etti , büyük üzüntü ile bizlere vade etti ve aramýzdan ayrýldý , ama kalbimizde yaþýyor Yaþar ve yaþamaktadýr .
9.12.2004te binlerce ülkücü Türkmen , tüm Türkmenelinden gelip , sevgili milletin evladi olan , hayatý boyu ve son nefesine kadar mücadele sahasinda olan , milli görev asnasýnda ruh veren , çileli bir hayat yaþýyan Þehidimizi topraða vermeye hazýr olup ve Irak Türkmenlerinin sembolleri , lideri , Baþkanlarý , kýymetli unutulmayan ülkücü Þehidimizi , tekbirlerle vada ettiler . Görkemli bir törenle topraða verildi .
Gömütü nurla dolsun . Þehidimize Ulu Tanrýdan meðfiret , tüm Türkmen milletine ve ailesine sabýrlar dileriz .


Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...