1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Yeni Kabinede Türkmenler Olmalý

site Bakimda

Necat KevseroðluYeni hükümet kurmak için, uzun bir maratondan sonra, geçen hafta ülkeyi oluþturan siyasi parti veya koalisyonlar arasýnda uzlaþý saðlandý. Sözde aralarýnda bir uyum gerçekleþti.
Bu ittifak gereðince, ülkeyi oluþturan tüm taraflarýn katýlýmý ile, yeni koalisyon hükümeti kurulacaktýr.
Yeni formülün saðlýklý, uygulamasý oluþumlarýn (( muhasasadan )) uzak olmak þartiyle milli birlik hükümeti kurulmasý düþüncesi ortaya atýldý.
Bunun için, Irak’ýn genel menfaatý doðrultusunda siyasi taraflarýn davranýþý olumlu ve toplu sözleþme yapýlmalý, uyum ve mutabakata varýlmalý, güçlü bir hükümet kurulmalý ve milli birlik gerçeði saðlanmalý.
Bunu gerçekleþtirmek için, siyasi taraflarýn gerçek milli birlik hükümetini kurma buluþmalarýna ve görüþmelerinde Irak’ý oluþturan üçüncü etkin unsur olan Türkmenler tüm oturumlarda gerçek katýlýmý olmalý, yeni kabinede yüksek otorite ödevlerde, özellikle eðemenlik mevkilerde ve yürütme organýn da tam otorite sahibi olmalýdýr.
Bakanlýk paylaþýmýnda, Türkmenlerin haklarý göz ardý olmamalý; ülkenin milli birliði içinde gerçek yerini almalý ve üçüncü etkin unsur olarak hakkýný almalýdýr. Tüm etnik gruplar, eþit olmalý, oranlarýna göre yeni kabinede yer almalýdýrlar, hiç bir tarafýn hakký çiðnenmeli.
Bu siyasi denge üzerinde uyum ve uzlaþý gerçekleþirse, o zaman ülkede yüksek otorite kanun hakimiyeti yerini alýr, emniyet, siyasi istikrar ve siyasi denge asðlanýr, kalkýnma ve reformu grokeleri ülke genelinde düþünülür, Irak halký yeni dönemden ve demokrat yöntemden bir pay almýþ olur.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12252

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...