1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-19
Facebook Twitter Youtube

ERBİL TOPLANTISI’NIN ANALİZİ VE TـRKMENLER

Kardaslik 79

DR. CÜNEYT MENGÜ

stanbul


Irak’ta 2010 Mart ayındaki genel seçimlerden bu yana geçen 8 aydan fazla bir süre hükümetin kurulamamasının yarattığı kriz, ülkedeki siyasi ihtilafların daha da derinleşmesine yol açmıştır. Seçimlerden çıkan sonuçlara bakıldığında; kâğıt üzerinde değişik hükümet alternatifleri bulunmakta, ancak Irak’taki mevcut şartlar, dengeler, iç çatışmalar dahil yaratılan senaryolar, bِlgesel dinamikler ve elbette en ِnemlisi de ABD başta olmak üzere uluslar arası oyuncular, hükümetin kurulmasına izin vermemiştir. Krizin aşılması için Irak’taki siyasi kitle liderleri ve yardımcıları 8 Kasım 2010 tarihinde Kuzey Irak Bِlgesel Yِnetim Başkanı Mesut Barzani tarafından Erbil’e davet edilmiştir. Toplantıya siyasi kitle temsilcilerinin protokol konuşmalarının Bağdat’ta üzerinde gِrüşülen konularda anlaşma sağlanmıştır. Bu son cümleden yola çıkarak Erbil Toplantısı’nın hazırlıkları KDP temsilcisi Nuri Alsavis’in Bağdat’taki evinde ve sِz konusu Erbil Toplantısının devamı ise Barzani’nin Bağdat’taki evinde yapılmış ve anlaşmanın sağlandığı Barzani tarafından medyaya bildirilmiştir. Barzani basına yaptığı açıklamada; Talabani’nin Cumhurbaşkanı, Maliki’nin Başbakan, Al Irakiya’dan bir adayın Meclis Başkanı ve Allawi’nin Stratejik Kurul Başkanı olarak atandıklarını basına açıklamıştır.

Erbil’deki toplantıya Irak’ta 3. etnik unsuru teşkil eden Türkmen temsilcileri dışında, tam teşekküllü Şii Grupları, tamamına yakın Sünniler ve eksiksiz Kürt Partilerinin temsilcileri katılmışlardır. Erbil toplantısındaki gِrüntüler ve protokol mahiyetindeki konuşmaların satır aralıkları incelendiğinde;

1- Erbil Toplantısı’na her ne kadar genel seçime katılan kitle listeleri başkanları ve yardımcıları baz alındı ise de ancak Irak’ta 3. etnik unsuru teşkil eden Türkmen temsilcileri gِz ardı edilmemeli idi.

2- Irak’ta siyasi durum aynen devam edecekse her daim hükümet anahtarı Kürtlerin elinde olacaktır.

3- Irak halkının Arap ve Kürt olmak üzere iki ana unsurdan oluştuğuna dair açıklamalar, bir Türkmen gazeteci dışında katılımcılar tarafından itiraz gِrmemiştir.

4- Ulusal ortaklık ve etniksel hakların kriterleri belirlenmeden Kürt’lerin bu hakkı elde etmeleri sağlanmıştır.

5- 15 Madde’ den oluşan ve ancak toplantı sonrasında 11 Madde olarak basına dağıtılan sonuç bildirisinde; Kerkük meselesi, ihtilaflı bِlgeler ve petrol anlaşmalarının ucu açık kaldığı anlaşılmaktadır.Aslında Kürtlerin anahtar pozisyonu ve arabulucu rolü yeni değildir. Irak’lı muhalifler dِneminde ve Saddam sonrası bu gِrevi sürekli olarak Talabani üstlenmiş idi. Şimdi ise, Talabani‘nin sağlık problemleri, en ِnemlisi ise kendisinin Cumhurbaşkanlığına aday olması ve ayrıca ABD’nin bu yِndeki tutumu nedeniyle bu gِrevi Barzani üstlenmiştir.Dikkat edilirse bu gِrevin Kürtler tarafından üstlenilmesi; ِncelikle ABD ile güçlü bir işbirliği içinde olmaları, kendi aralarında hemen hemen asgari müşterekte birleşmeleri, diğer yandan ise Şii, Sünni ve diğer kesimlerin birçok parçalara bِlünmeleri ve ِzellikle Arap yِneticilerinin ِrgütsel yetersizlikleri, dar gِrüşlü olmaları, ayrıca büyük bir çoğunluğunun makam ve liderlik peşinde olmalarından kaynaklanmıştır. Bu gerçek Irak Muhalefetinin kuruluşundan bugüne kadar da devam etmektedir.

Bu arada yukarıda izah ettiklerimi, yani birlikten kuvvet doğar tezini vurgulayacak bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 2002 yılının sonlarında Irak Muhalefeti tarafından seçilen eşgüdüm ve koordinasyon kurulunun son toplantısı Şubat 2003 tarihinde ERBİL ‘in Selahattin kentinde yapılmış ve Şii ve Sünni Arap Gruplarının birlikte hareket edememeleri nedeniyle Talabani bu toplantıya başkanlık etmiştir. Türkmen (ITC) temsilcisi sıfatıyla kurulun üyesi olarak Talabani ile gerek evinde gerekse muhtelif toplantılarda gِrüşmelerime dayanarak bir ara kendisine Irak’ın Cumhurbaşkanı siz olacaksınız diye sِylediğimde mutlu olduğunu belli etmeden, Bağdatlıların tabiri ile “benimle düşmanlığınız mı var?” demiştir. Ve gerçekten ilk dِnem fazla itiraz edilmeden Talabani Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu arada bir hususa da değinmek istiyorum. O da Saddam sonrası yِnetim ve otorite, yukarıda sِzü edilen kurulun ِnde gelenleri arasındaki paylaşımı devam etmekte ve ayrıca konsensüs prensibi de halen yürürlüktedir.

Türkmen meselesine gelince ERBİL toplantısına Türkmen temsilcilerinin dâhil edilmemesi bir ilki teşkil etmekle birlikte, ِnce Türkmenler ve aynı zamanda Irak için bir kırılma noktasıdır ve bundan büyük dersler alınmalıdır. Geçmişi ِzetleyecek olursak Türkmenler 1991’de başlayan Irak muhalefet sürecindeki toplantılarında yer almış, Irak Muhalefetinin (INC) düzenlediği 1992 Selahattin toplantısında 9 kişiden oluşan Yürütme Kurulunda bir Türkmen temsilci yer almıştır. Yine Irak Muhalefetinin 1999 New York Toplantısında Kurumların dağıtımında Meclis Başkanlığı Türkmenlere tahsis edilmiştir. Gecikmeli olsa da ABD Kongresince onaylanan 1999 Irak’ı Kurtarma Yasası’na, Irak Türkmen Cephesi daha sonra dahil edilmiştir. Irak Muhalefeti’nin Londra Toplantısında seçilen 65 kişilik Eşgüdüm ve Koordinasyon kurulunda Türkmenleri 6 kişinin temsil etme imkanı sağlanmıştır. 2003 yılı Ocak ayında yapılan Davos Toplantısına davet edilen Iraklı 7 üst düzey parti yِneticilerinden biri Irak Türkmen Cephesini temsil eden bir kişi olmuştur. Gِrüleceği üzere bu oluşumlarda Türkmenler % 6 – 10 arası temsil edilmişlerdir. Saddam sonrası dِneme gelince; ABD ile yaşanan sıkıntılara rağmen (aşağıdaki bِlümlerde kısaca açıklamaya çalışacağım) Türkmenler Irak’ın genel durumu ile ilgili toplantılarda yer almış, ancak resmi oluşumlarda kendi gerçek temsilcileri dışındaki kişiler de Türkmenler adına yer almışlardır.

Erbil toplantısında Türkmen temsilcilerinin davet edilmeyeceği hususu toplantı gününden 3 gün ِnce belli olmuştur. Toplantıya çağırılan bazı katılımcıların belki çok az kişiyi temsil ettiği, bazılarının seçimlerden aldığı oy sayısının Türkmenlerin oy sayısının yarısına bile ulaşmadığı dikkate alındığında, yalnız Irakiye listesine 120.000 oydan fazla katkısı olan Türkmenlerin temsil edilmemesine Ayad Allawi’nin neden herhangi bir girişimde bulunmadığının veya sessiz kaldığının sorgulanması gerekmez mi?


Diğer Şii partilerinde çok çaba harcayan Türkmen aydınlarının başarılı çalışmaları da bu partilerin yِneticilerince anlayamadığımız şekilde yine cevapsız kalmıştır. Bu konunun sorgulaması yapıldığında kanımca Erbil Toplantısı’na katılanların çoğu veya ِzellikle bazılarının Cumhurbaşkanlığı veya yardımcılığına, Başbakanlık veya yardımcılığı makamına talip olmaları, diğerlerinin ise birbirlerini yenme peşinde olmaları nedeniyle ne Irak ‘ın geleceği, ne Kerkük meselesi, ne de 3.etnik unsur olan Türkmenlere yapılan haksızlıklar çok umurlarında olmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Davutoğlu, Erbil Toplantısı’nın yapılmasına bir gün kala Erbil’i ziyaret ederek Barzani ile gِrüşmüş, aynı gün Bağdat’ta Şii ve Sünni Arap yetkililer ile temaslarda bulunmuş ve ne Erbil ne de Bağdat’ta hiçbir Türkmen yetkilisi ile gِrüşmemiştir. Bu itibarla Türkmenler ile gِrüşme yapılmadığına gِre ne Barzani’ye ne de Allawi’ye Türkmenlerin toplantılara neden dahil edilmediğinin sorgulanmasında zorluk çekilecektir. Ancak Türkiye’nin dış münasebetlerle ilgili sıfır politikasında, Türkmenlerin yerinin olup olmadığını sorgulamalıyız. Bu arada Türkiye’nin Türkmenlerin de dahil edildiği kırmızı çizgileri bırakarak, şu anda yan tarafta durması karşısında ne elde ettiğini bilemiyorum! Ancak burada bir hususu anlatmakta yarar var; başlangıçta Kürtlerin Türkmenlere bِlgede ortaklık ِnerileri, daha sonra Brüksel Modeline kadar teklifler olmuş ve nihayet aşağıda açıklanacağı üzere ABD Temsilcisinin ِnerisi gündeme gelmiştir.

Erbil Toplantısı’nın yine hem Irak hem de Türkmenler açısından perde arkasında saklı tutulan Kerkük meselesi, ihtilaflı topraklar, 140. madde uygulanması gibi konular Barzani tarafından değişik bir şekilde dile getirilerek Irak halkının Arap ve Kürt olmak üzere iki ana unsurdan oluştuğunu ifade etmiş ve maalesef hiçbir katılımcıdan tepki gelmemiştir. Aslında bu konu yalnız Türkmenler açısından değil, bir defa Irak’ın bütünlüğünün sağlanması ve diğer yandan insan hakları açısından da sorgulanması gerekmektedir. Irak’ta sayısı ne olursa olsun Türkmenlerin 3. etnik unsur olduğu Irak’taki tüm siyasi kitleler tarafından gِz ardı edilmemelidir.

Erbil Toplantısı ِncesi ve sonrası Irak’ta ulusal ortaklık ve etniksel haktan sıkça sِz edilmektedir. Bazıları bu ortaklığı ekonomik yِnden ele alarak milli servetin matematiksel veya etniksel oranlar açısından paylaşılmasını, diğerleri ise detayları açıklığa kavuşmadan oldu bittiye getirilmekle hükümette de sِz sahibi olmak istemektedirler. Şimdi Irak’lı düşünürler, yazarlar, sivil toplum ِrgütlerinin; bu hususun kriterlerinin açık bir şekilde Irak Parlamentosunda ele alınması ve tespitinin sağlanması için çaba gِstermeleri gerekmektedir. Bir etnik unsurun Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık makamını hak ediyor ise, diğer unsurların da bu paylaşımların içinde neden yer alamasın? Ayrıca milli servetin tüm Iraklılara ait olması gerekirken neden farklı kriterler ele alınmaktadır?

Irak’ın siyasi sürecinde tablo karmaşık gِrünse de başta İran ve Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin ve en ِnemlisi ABD’nin etkisi çok büyüktür. Irak’ta işgal halen devam etmektedir. Hatta ABD askerlerinin hepsini veya ِnemli ِlçüdeki kısmını çekiyor olsa da işgal güç olarak varlığını koruyacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. ABD’ de bulunan düşünce kuruluşlarının raporları bazen senaryodan ِteye gidememekte, bazen de gerçekçi analizler içermektedir. Geçtiğimiz günlerde ABD’ de Leigh ـniversitesi Öğretim ـyesi Barkley’ in “Kürdistan’da çatışmayı ِnlemek” başlığıyla yayımlanan raporu dikkatimi çekmiştir. Raporda Kerkük meselesinin değerlendirildiği, Kürt Bِlgesel yِnetiminin etki alanı ve Kerkük başlığı altındaki bِlümde, Irak’ tan çekilmeye hazırlanan ABD’nin “Kürtlerin rahatsızlığı üzerine merkezi Irak hükümetine ait 12. Tümen’ in Kerkük yakınlarındaki kasabalara kaydırılan birliklerinin hareketlerini durdurduğu ve ABD’nin de Kerkük’teki kuvvetlerini takviye ettiği” hususu yer almaktadır. Anlaşılacağı üzere bugün Kerkük’te bulunan asayiş milisleri problem teşkil etmekte, varlığını ABD’den aldığı güçle devam ettirmekte ve bunun da merkezi hükümet tarafından çِzülmesi gerekmektedir. Aslında ana sorunun Saddam sonrası süreçte Türkmenlerin Irak siyasi denklemi dışında kalmasıdır. Nedenlerine gelince;ileride de tartışma konusu olmaya devam edecek olan 1 Mart 2003 Tezkeresi ile Irak dosyası sorumlusu ve ABD Başkanı temsilcisi Halil Zilmayzad’ın 2003 Mart ayındaki Ankara Toplantısı bitiminde ITC temsilcisi olarak, zamanın eşgüdüm ve koordinasyon kurul üyesi ile yapmış olduğu ikili gِrüşmeden sonra ITC Yِnetiminin olumsuz kararından kaynaklanmıştır.

Yine Erbil Toplantısı ile ilgili bir hususu dile getirmekte fayda vardır.Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamı Erbil Toplantısının ana konusunu teşkil etmekte idi. Bu sorun ile ilgili olarak ister Irak’ta ister Türkiye’de ABD yanlısı bazı tanınmış yazarlar hedef şaşırtmak maksadıyla; ABD’nin Erbil toplantısında sِz geçiremediğini, Türkiye’nin yanlış ata oynadığını (Türk yetkilileri tarafından sürekli yalanlanmasına rağmen), Maliki yerine Adil Mehdi’nin desteklenmesi gerektiğini, Talabani’nin dışında başka bir Arap Sünni’nin Cumhurbaşkanlığına getirilmesini, bu süreçten İranlıların galip geldiğini yazmaktadırlar. İşin gerçeğine bakıldığında bu makamlara seçilen veya konsensüs prensipleri esasına gِre tayin edilen kişiler ve muhalifleri, hem ABD’ye ve aynı zamanda İran’a ve hem de Türkiye’ye çok ufak farklılıklara rağmen yakın mesafededirler. Örneğin ABD için Maliki ile Adil Mehdi arasında fark olmadığı kanaatindeyim.

Sonuç itibariyle, Iraklıların ve ِzellikle Türkmenlerin Erbil Toplantısı’ndan çıkan sonuçları etüt ederek alınması gereken dersler üzerinde çalışmalar yapmaları, Irak Türkmen Cephesi’nin devamlılığı, ancak yeniden yapılandırılmasının zaruret haline geldiği ve Türkmenlerin tek vücut halinde olmalarının zorunluluk arz etmesinin yanı sıra;

1- Irak Parlamentosunda mevcut 10 Türkmen Milletvekilinin asgari müşterekte anlaşarak bir grup oluşturması,
2- Etniksel hak ve seçim hakkından yararlanarak Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Yardımcılığına ve ayrıca bir bakanlık makamının Türkmenlere tahsis edilmesi,
3- Irak Parlamentosu tarafından onaylanan 23. Maddenin yürürlüğe girmesi,
4- Kerkük’teki asayiş kuvvetlerinin çekilmesi ve emniyetin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından sağlanması,
5- İster Bağdat’ta ister İstanbul’da bağımsız bir şekilde Türkmenlerin de katılımıyla bir istişare toplantısı yapılması

yararlı olacaktır.DR. CÜNEYT MENGÜ Yazarn dier yazlar (135)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 48

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 83

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 50

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 151

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 104

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

TـRKİYE DARBOĞAZDA

Hits: 38743

Irak ve Suriye’de tüm taraflar DEAŞ’ın işgal ettiği toprakların temizlenmesinin ardından …

Devam...

RAKKA’YA ARA MI VERİLDİ?

Hits: 36845

16 Mayıs Washington zirvesi sırasında ve ِncesinde yaşananlar sürpriz olmadı. Ankara’nın s…

Devam...

DEAŞ’TAN SONRAKİ TEHLİKE

Hits: 33838

Tarihte üç yıl ِnce bugün, Irak’ın ikinci büyük şehri Musul’un yanı sıra Selahaddin, …

Devam...

IRAK MUTABAKATI VE TـRKMENLER

Hits: 29679

1926’da Türkiye, İngiltere ve Irak hükümetleri arasında Ankara Antlaşması’nın imzalandı…

Devam...

GـVENLİ Mİ YOKSA ÖZERK Mİ BÖLGELER?

Hits: 28832

Tampon, Güvenli ve Özerk Bِlge kavramları arasında terminolojik, içerik ve amaç yِnünden bi…

Devam...