1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Selanik türküsü ve Kerkük özlemi ...!

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Bir akþamüstü "Bir fýrtýna tuttu bizi" sözleri ile baþlayan o anlamlý ve güzel Selanik türküsünü dinliyorum, bir anda içime bir burukluk çöküyor, ayný zamanda Veda filmindeki Atatürk’ü hastalandýran sahne gözümün önünde canlanýyordu.
Atatürk vaktiyle bu türküyü dinlediðinde "Selanik elimizden gidiyor..Mutlaka bir þeyler yapmalýyýz" demiþti.
Ardýndan Kurtuluþ Savaþý ile meþgul olunca Selanik elden gitmiþti. Selanik’te þimdi bir tek Atatürk’ün doðup büyüðü ev ayakta duruyor.
Oradaki Türkler'in durumu ise malum, artýk orada Türk olmak suç sayýlýyor.
Þimdi Selanik yok ama Kerkük var!
Irak’lý Türkler'in Kudüs'ü var.
Selanik’te uygulanmýþ olan sinsi planlar bugün Kerkük’te de tekrarlanýyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bütün gücüyle var olmaktadýr. Bugün Ulu Türk milletine Atatürk tarafýndan emanet edilen bir Türkiye Cumhuriyeti var.
Osmanlý Devlet-i Aliye döneminde etnik kökeni ve inancý ne olursa olsun herkes özgür yaþýyordu. Böyle bir durum bugünün Türkiye'sinde de söz konusudur. Bu da Türkler'in ne kadar ulu bir millet olduðunun göstergesidir.
Iraklý Türkler olarak doðup büyüdüðümüz topraklarý çok seviyoruz. Zira ekmeðinizi ahd-ý vefa içinde yedik..Yemeye de devam edeceðiz.
Ama þayet sevdiðimiz bu çatý tehlikeye düþerse doðal olarak ana çatýya dönmek isteriz tabii ki!
Her þey olabilir, o yüzden planlarýmýzý buna göre hazýrlamalýyýz.
Türkmen davasýna gönül verenler olarak atalarýmýzýn bize býraktýðý mirasý korumaya çabalamalýyýz. Çünkü oyunlar çok büyük ve çok derindir.
Korkarým bir bugün gelir ki; Kerkük türkülerini dinlediðimizde ayný hasreti çekeriz....
Görüþmek dileðiyle.
Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...