1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen Stratejik Ýliþkiler Enstitüsü

Özdemir Hürmüzlü
Lobi ya da diaspora gibi terimler bana itici gelir. Kullanmasýný hiç sevmem. Çünkü bu terimler biz Türkler'e atýlan iftiralarý hatýrlatýyor.
Lobi sözcüðü, otelde inenlerin dinlenme ya da buluþma yeri anlamýna gelir.
Siyasi anlamý ise, bir grup akademisyen, bürokrat ve fikir adamlarýnýn savunduðu davayý dýþ ülkelere anlatmak ve bu ülkelerdeki siyasi kararda etkin siyasi partilerin sempatisini kazanmaktýr.
Burada soruyor, acaba biz Türkmenler'in lobi çalýþmasý var mý, varsa ne seviyede?
Bu soru bana sorulursa cevabým "Lobi çalýþmamýz yok denecek kadar azdýr" yönünde olacaktýr. Eðer lobi çalýþmalarý icra etmek ve bu alanda aktif olmak istiyorsak, bir beyin kuruluþuna ihtiyacýmýz olacaktýr.
Bu düþünce kuruluþuna "Türkmen Stratejik Ýliþkiler Enstitüsü" adý verebiliriz.
Enstitü için, haklý milli davamýza en çok destek veren bir ülkeyi merkez olarak seçebiliriz. Buna paralel olarak yurtdýþýnda faaliyet gösteren tüm siyasi kurum ve kuruluþlarýmýzý bu enstitünün çatýsý altýnda toplanacak.
Ancak bundan önce yurtiçindeki siyasi partileri ile fikir alýþveriþine hýz kazandýrýlarak iliþkileri büyük ölçüde geniþletmek lazým.
Türkmenler olarak davamýzý düzenli bir raya oturtmak için hep hayal ediyoruz ve bu yolda hep yazýp çiziyoruz. Ama emin olun ki; bu hayallerimiz, davasýna inanmýþ mücadeleciler sayesinde çok yakýnda gerçek olacaktýr.


Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...