1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak’taki sancýlý sürecin arkasýnda sinsi plan var mý?

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Irak’taki sancýlý süreç siyasi taraflarýn himayesinde tüm hýzýyla devam ediyor..Genel seçimlerin sonucu ardýndan start verilen merkezi hükümet kurma arayýþlarý;sandalye ve para sevdalýlarý yüzünden muamma bir çýkmaz sokaða girdi..
Demokrasi heveslisi olan Iraklýlar çözümlerin sandýk baþýnda,sonra ereceði mantýðýnda yola çýkarak seçim istasyonuna giderek oylarýný verdiler..
Ama olmadý!
Dört aydan beri seçimlerde zaferi elde eden siyasi taraflar arasýnda baþ gösteren görüþmeler Baþbakan sandalyesine kilitlenmeleriyle anlaþma metodu gittikçe uzaklaþýyor.
Vatandaþ ise gözünü medyada çýkan haberleri aralýksýz olarak takip etmektedir,ziya yüksek performanslý siyasetçiler sürekli medyada iyimser demeçler vermektedirler..Gerçeðe gelince ortada gözde görülen bir þey yok!
Tabii ki bu çýkmaz durumdan bazý siyasi gruplar prim alýyor. Çünkü ülkede hakim olan illegal gidiþat sayesinde hiçte tahim yada hayal etmediði siyasi kazançlar elde edebildiler.
Ayrýca Irak’ýn iþgal öncesi ve sonrasý karanlýk güçlerin inisiyatifinde ortaya atýlan ülkenin siyasal ve kültürel geleceði konusunda alçakça senaryolar üretildi. Bu senaryolar sadece Irak için üretilmedi;zamanýn geliþiyle hiçte baþarýya kavuþmayan sözde Orta Doðu projesi kapsamýnda komþu ülkelere sýçrar,zaten Irak’ýn iþgalinin altýnda yatan bu amaçlar var..Ama Irak’taki siyasi gidiþat umulduðu gibi yürümeyince bazý planlarý ertelemek vaziyetinde kaldýlar.
Kanýmca, merkezi hükümetinin bugüne kadar kurulmasý yönünde saðlam bir adým atýlmamasýnýn arkasýnda sinsi bir plan var. Keza zamaný gelince yeryüzü bu sinsi planlarý aðýrlayacak.Bu arada yazýyý þu korkunç iddia ile kapatacaðýz..
Ýþte iddia:(Birisi) hükümet kurmasýný dokuz ay erteleme çabasý gösterecek..Bu dokuz ay içinde ABD askerlerini ülkeden tamamen çekecek,ülkede kaos ortamýna girecek,iþte tam bu durum içerisinde siyasi otoriteyi askeri darbe ile elde geçirecek!!!Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...