1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Sayým için Seferber Olmak Gerek

site Bakimda

Necat KevseroðluIrak devleti , kuruluþundan günümüze deðin doðru dürüst bir nüfus sayýmý gerçekleþtirilmedi .
Ýlk genel sayýmý ülkede yapan Ýngilizler, bölgede kendi siyasi manfaatýný düþünerek çýkarý için , Irak'ý oluþturan üç esasi etnik gruptan biri olan Türkmen toplumunun varlýðýný hedef alarak , yok etmek veya gerçek varlýklarýný göstermemek için , nüfus sayýmýnda Türkmen gerceði hakkýnda önlemler aldý , gerçeði yansýtmayan bir sayý ve Irak genelinde azýnlýk durumunda olan bir yüzde oraný içinde olduklarýný gösterdi .
Sonradan , ardý sýra gelen hükümetler , dar görüþlü olup kendi manfaatýný göz önüne alarak , insan haklarýna inancý ve saygýsý bulunmayanlar , asimile politikasý sonucu olarak eskisinden daha farklý rakamlarýn ilginç yaný bir taraftan ülkede nüfus artýþý büyük , kaydederken , bu artýþ Türkmenlerin sayýsý ekseninde eskisinden az sayý gösteriliyor .
Ýþte siyasi oyunlar açýða çýkýyor ve gerçeði yansýtmayan sonuçlardý .
Yeni döneme gelince , ülke akla sýðmaz aðýr þartlarla karþý karþýya kalýnca , yinede genel sayým yapýlmasý etkilendi , ve ertelendi , sözde önümüzdeki yakýn günlerde Irak genelinde bir sayým yapýlacaktýr .
Bu genel sayým bizim için hayati bir mesele ve pek büyük önem taþýmaktadýr , daha doðrusu her yandan varlýðýmýzý etkileyen bir sýnav benzeri .
Bunun için ülkede gerçek yerimizi almak için ve bugünlere kadar ileri sürdüðümüz üç milyona yakýn olan bir nüfusa sahip olduðumuzun gerçeðini ispatlamak için , çok ciddi bir hazýrlýk görmeliyiz ve bu sayým için millet olarak seferber olmamaýz gerekiyor .
Burada tüm siyasi kuruluþlarýmýz , sivil toplum örgütlerimiz kültürel uðraþan dairelerimiz ve araþtýrma merkezlerimiz , bu önemli , etkin meselenin bilincinde olmalý .
Topluma , önemini getirdi ve götürdüsünü anlatmak , özellikle eski den hakkýmýzdan bir takým zorluklar sonucu yapýlan hatalý , iþlemleri düzeltmek , gerçeði anlatmak , toplumla kaynaþmak bu konuda önemli olanlarý her yanýyla anlatmak ve ferdin üzerine ne düþtüðünü kendisinden istemek baþta Türkmen aþiretlerine oymaklarýna , ailelere , bu iþin bilinci içinde olmalarý ve onun doðrultusunda hareket etmeleri kutsal görevdir.
Tüm fertlerimizin üzerine milli bir ödünç olarak , önceden kendi evinden baþlayarak , topluma bir milli açýlým yapalým , ülkede yapýlacak , genel sayýmýn toplumumuza olan etkisini , geleceðimizle ilgisini üstünde Türkmen adý bulunan kurum ve kuruluþun kollarý sývamasýnýn günü gelmiþ erteleme , aksatma onulmaz zarar getirir.
Bunun böyle anlamalý ve bilmeli , bu doðrultudan çalýþmaya baþlamalýyýz .

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...