1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak uçurumun kenarýnda mý?

Özdemir HÜRMÜZLÜ
Ama Federal mahkemenin çýkýþý siyasi süreci baltaladý..Federal mahkeme bir bildiri yayýnlayarak seçimin ardýndan kurulanan en büyük koalisyon hükümeti kurma sahibi olduðunu,bildirdi..Böylece bildirinin yayýnlamasýyla ülkede çalkantý bozu artacaðýnýn sinyalini vermiþ oldu.
El_Irakiye koalisyonu sürekli kendisi hükümeti kuracaðýný her mahfilde vurguluyordu..Diðer tarafta süresini doludan Baþbakan Nuri el_Maliki liderliðindeki Hukuk devleti koalisyonu ve Ammar el_Hekim liderliðindeki Ulusal ittifaký ani bir þekilde "Ulusal Ýttifaký" adý altýnda birleþtiklerini açýkladýlar.Ve federal mahkemenin bildirdiðine göre kendileri hükümeti teþkil etme inisiyatifi olduðunu ilan ettiler..

Ardýndan Ulusal Koalisyonu..federal mahkemede oluþumunu kaydetmek için baþvurdu..Hiç beklenmediði bir þekilde federal mahkeme çark etti.Ve kendisinin yeni oluþumlarý kaydetme yetkisi olmadýðýný,bu yetki sadece Yüksek seçim komiserliðinde olduðunu söyledi..Yani topu Seçim komiserliðinin sahasýna attý..

Herkesin endiþe ile beklediði Seçim komiserliðinin açýklamasýný jet hýzýnda geldi. Komiserlik: Siyasi oluþumlarýn kayýtlarý yalnýz seçim öncesi yapýla bildirdi, açýklamasýný yaptý. Bu açýklama ülkede hükümet kurma arayýþlarý þimdilik denize düþtüðünü anlamýna geldiðini kolaylýkla diyebiliriz..
Ülkede olaðanüstü durumlar baþ gösterirken;bir de ortaya Allavi'ye yönelik suikast giriþimleri haberi siyasi platformuna bomba gibi düþtü.Araplarýn önde gelen saygýn gazetelerin Þark_i Avsat Gazetesi yayýnladýðý haberde Allavi'ye suikast planlarý son anda önlendi..
Bitmedi,henüz ülkenin tüm siyasi ve askeri otorite elinde olan ABD güçleri var.. ABD’nin tavrýna gelinde çok hayret edicidir. Kendisi hükümet kurulma aþamasýnda sadece danýþmalýk rolü üstleneceðini söylüyor.
Þimdi aklýmýza bir soru takýlabilir.
ABD, neden hükümet kurulma çabalarýný direkt olarak karýþmýyor?
Bu sorunun yanýtýný sadece kendileri bilirler tabii ki,ama ABD Irak’ý iþgal ettikten sonra uzlaþý sakýzýný sürekli çeyniyor..Bugüne kadar ABD uzlaþý konusunda hiçte gözde görülmeyen bir adým atmamýþtý..7 yýldan beri ülkede her þey gerçekleþti bir tek uzlaþýyý gerçekleþtiremedi..Gerçekleþtirmez, çünkü iþine gelmiyor..Irak siyasi bakýmýndan güvenlik bakýmýndan kavuþmasýný yer yüzünde görmedik sadece yetkililerin basýna verdikleri demeçlerde gördük..
Neticede hükümetin kurulmasý ne kadar geçleþirse ABD’nin dýþýnda bazý bölgesel güçlerin þemsiyesi altýnda faaliyet gösteren siyasi partilerin iþine yaramýyor olabilir,bunu da gelecek Irak’ta siyasi gidiþat net bir biçimde ortaya çýkaracak…!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...