1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler'in Baðdat Çýkarmasý

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Siyasi otoritenin ana merkezi baþkent olur. Milli davalarý, varlýklarý baþka kesimlere kabul ettirmek için baþkentte aktif bir siyasi faktöre sahip olmak gerekir.
Türkmenler'in siyasi çalýþma seferberliði Saddam’ýn devrilmesiyle baþka boyutlara taþýndý;Artýk Türkmenler'in mücadelesini siyasi Kuruluþlar yönetmeye baþladý.
Siyaset yapmak isteyenler zorluklarla karþý karþýya kalýr tabii ki. Ama siyasi hareketler kendilerini sürekli makbul siyaset yapmak için iki konuya önem vermelidirler.
1-Altyapý hazýrlamak:Altyapý derken..alt kademede çalýþan partizanlar.Çünkü üst kademede görev yapan siyasi yönetim partizanlarýn desteði ile kollektif çalýþmalar üretilmelidir.Genelde baþarý siyasi gruplarýn çalýþmasý sonucu doðar..Bir de siyasi hareketlerde altyapý saðlam olursa görev doldurma sýkýntý yaþanmaz. Ayrýca altyapýlar gönüllü personelden oluþmasý aþikar bir vakadýr.
2-Siyasi açýlýmlar: Þimdi bu terim çok kullanýlýyor, o yüzden bazýlarý bu terimden hoþnotluk hisseder, baþlarýnad ben gelebilirim mesela. Neyse.. devam edelim.
Türkmenler'in siyasi aðýrlýðý Kerkük’te olduðu için sürekli siyasi kadrolar arasýnda bir tlkanma olayý yaþanýyor. Sonra çarpýþmaya yol açýyor. Bunun nedeni Türkmenleri siyasi hareket alanýnýn sýnýrlý kalmasýdýr.
Bu boðulmayý çözme arayýþý açýlýmlarda bulunuoyr! Irak’ta siyasal hayatýn baþkent Baðdat’ta rayýna oturmasý Türkmenler'e avantaj saðlar.
Ýþte Türkmenlerde kadro boðulmasýnýn en büyük nedeni bu!7 Martta yapýlan genel seçimler itibarýyla durumlar bir bakýma deðiþti..Temsil sahibi artýk Türkmen Cephesi beþ milletvekiliyle oldu.Yani boðulma çözümü konusunda ipuçlarý görünmeye baþlandý.Bir kýsým siyasi kadronun Baðda’da gitmesi doðru yolda bir geliþme, zira Baðdat’ta baþlattýðýmýz mücadele sembolümüz Kerkük konusu yeni fýrsatla tanýttý.
Yapýlmasý gereken iþ Baðdat’ta büyük bir Türkmen siyasi çalýþma merkezinin kurulmasý ve medya ve siyasette yetenekli kadro ile donatýlmasýdýr. Sonuçta sýnýr, yürüttüðümüz siyasi mücadele Baðda’a intikal ettikten sonra açýlýr.
Geleneksel siyasi davranýþlar artýk milli davaya bir þeyler kazandýrmayacaðýný tespit etmek doðrudur.Yeni üretimler görmek istiyoruz.
Irak alýþýk olmadýðýmýz bir sürece girmeye hazýrlanýyor. Bu süreçte Türkmenler de aktif rol almaya çalýþmalý ve yürüyüþe ayak üydurmalý .

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16812

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12374

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10906

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10234

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7755

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...