1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK SEÇÝMLERÝ VE TÜRKMENLER

site Bakimda

Ali KERKÜKLÜ

Irak, Amerika iþgali sonrasýnda ikinci kez sandýk baþýna giderek 7 Mart 2010 tarihinde seçimlerini gerçekleþtirdi. Seçimler için Irak dýþýnda onaltý farklý ülke de sandýk kurulmuþ ve bu ülkelerde ki oy verme süreci 5-6-7 Mart tarihlerinde üç gün sürmüþtür. Türkiye`de bulunan Irak vatandaþlarý için Ankara`da Milli Kütüphanede ve Ýstanbul`da üç farklý merkezde sandýk kurularak oylarýný kullanmalarý saðlanmýþtýr. Seçimler hakkýnda herkesin olumsuz karþýladýðý ve rahatsýz olduðu nokta seçim afiþlerinde ve bilgilendirme notlarýnda Türkçeye yer verilmemesiydi. Arapçanýn ve Kürtçenin yer aldýðý afiþlerde kendi dillerini bulamayan Türkmenler bunun bilinçli olarak yapýldýðýna dair fikirlerini dile getiriyorlardý. Birçok yaþlý ve genç Türkmen`in oy verme iþleminde bu nedenle zorluk yaþadýðý görüldü.

Amerikan iþgali altýnda bulunan Irak’ta 7 Mart’ta yapýlan seçimlerine El-Irakiye koaliyasyonu ile ittifak yaparak giren Irak Türkmen Cephesi'nin 5 adayýnýn milletvekilliðinin kesinleþtiði belirtildi. El-Rai Televizyonu'nun haberine göre ITC'nin Musul'dan aday gösterdiði Nebil Harbo ve Ýzzettin Devle, Kerkük'ten aday gösterdiði Erþat Salihi ve Jale Neftçi , Selahattin'den aday gösterdiði Ali Haþim Muhtaroðlu'nun gerekli oyu alarak milletvekiliði kesinleþti.Irak’ýn kuzeyindeki Türkmen kentlerinde sandýklara çok sayýda hile karýþtýrýldýðý , özellikle Kerkük’te Türkmenler üzerinde büyük baskýlar vardý.Kerkük ve Musul’da çoðunluðu elde etmeyi hedefleyen ABD destekli Kürtler adeta terör estiriyordu. Seçim öncesi sahte seçim kartý çýkaran ve halka dolar daðýtan Irak’ýn Kuzeyindeki Bölgesel Yönetiminin baskýlarý karþýsýnda Türkmenler endiþe içindeydi.
Baðýmsýz kaynaklara göre Kerkük’te Türkmenlerin içinde bulunduðu El-Irakiye Koalisyonu’nun zaferi kesin gibi görünüyor. Irak seçimlerinde yaþananlarý deðerlendiren Türkmen yetkiler, çarpýcý açýklamalarda bulundular :”Türkmenlere seçim sürecinde büyük baskýlar yapýldýðýný ve zorluklar çýkartýldýðýný, Türkmenler bütün baskýlara raðmen tahmini sonuçlara göre Irak’ýn genelinde 15 milletvekili çýkaracaklarýný dile getirdiler”.Irak Türkleri bu seçimlerde Irak`ýn geleceði için kendi ayaklarý üstünde durabilecek bir devlet istiyorlar. Güçlü bir hükümet ve devletin varlýðý durumunda Irak`ta istikrarýn saðlanabileceðine dair inançlarý bulunmaktadýr. Irak ordusunun güçlendirilmesi ve bu sürece Türkmenlerin de dahil olmasýný istemektedirler. Iraklýlarýn yeni kurulacak hükümete güvenmeleri için güçlü bir ordu ve güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmaktadýr Türkmenlerin yýllar boyunca yok sayýlmasý ve ezilmesi durumu artýk sona ermeli ve Irak halkýnýn üçüncü unsuru olduðu kabul edilmelidir.

Bilindiði gibi Irak’ýn petrol zengini Kerkük. Tek baþýna 8,7 milyar varillik petrol rezerviyle bir servet. Ancak petrolün karanlýðý Kerkük’ü de karanlýða boðuyor. 2003’ten bu yana Kerkük’ün üzerine adeta bir kara bulut gibi çöken Kürt gruplar, ABD’nin desteðiyle birlikte kýsa zamanda Kerkük’te otorite saðlamayý baþarabildi. Artýk alýþýlageldiði ve kanýtlandýðý þekilde Kürtlerin Kerkük’te nüfus arttýrma giriþimleri (Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edilmiþtir) , elinde bulundurduðu silahlý güç ve vilayet yönetimiyle þehirde yaþayan diðer etnik gruplar üzerinde yarattýðý baský sýradanlaþmýþ gözüküyor. Kürt gruplar ellerinde bulundurduklarý bu güce raðmen halen Kerkük’ü Irak’ýn kuzeyindeki bölgeye baðlamayý baþarabilmiþ deðil. Bu hayalin gerçekleþmesi bundan sonra da zor gözüküyor. Kerkük’te güvenliðin kontrolünü elinde bulunduran Kürtler, Türkmen adaylarý sindirmek ve korkutmak, halkýn sandýða gitmesini engellemek için her türlü giriþimde bulundular. seçim öncesinde kurulan ve içinde ABD, Irak güçleri ile Kürt peþmergelerin yer aldýðý ortak güç de Irak’ýn kuzeyindeki bölgesel yönetimin elini güçlendirmiþtir. Irak’ýn kuzeyindeki bölgesel yönetimin bu durumdan avantaj saðladýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Musul, Diyala ve Kerkük çevresinde görev yapan bu güçle birlikte, peþmergeler Irak’ýn kuzeyindeki bölgesel yönetimin dýþýnda görev alarak etki alanýný geniþletmektedir. Bu durum da zaten diðer gruplar üzerinde yoðun olarak hissedilen peþmerge baskýnýn artmasýna neden olmuþtur. Diðer taraftan son zamanlarda Kürt siyasetçilerin yaptýklarý açýklamalara bakýldýðýnda Kerkük konusunda cesaretlendikleri de görülmektedir.Ama herkes bilmelidir ki Irak Türkleri yerinden yurdundan ,haklarýndan asla vazgeçmeyecektir ve mücadelesini son kan damlasýna kadar sürdürecektir.

(Ýstihbarat oyunlarý petrol ve Kerkük’ün Yazarý)

Ali KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...