1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Seçimde...Türkmen DönümNoktasý

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

7 Mart ülke genelinde 325 sandalyeli parlamentoya girmek için halk sabahleyin saat 07,00 ile akþam 17,00 arasýnda , sandýk baþýna gitti .
Yapýlan genel seçim , 4 Mart'da asker, polis, tutuklu , hasta ve doktorlarýn oy kullanmasýyla ve 5,6,7 Mart'da Iraklýlarýn bulunduklarý 21 dýþ ülkede oy kullanmasýyla baþlamýþtý .
Irak Türkmen Cephesi , ülkede yapýlan önceki seçimlerin dosyasýný ve seçimlerde olup bitenlerin raporunu, kurduðu kriz masasýna yatýrýp bu konuyla ilgili komisyonun uzun çalýþmalarý sonucu , bu 7 Mart seçimleri stratijisini çizdi .
Ona göre yer yer farklý oldu, koalisyona girdi , ve tek baþýna liste de ortaya koymuþtu, hedef çok sayýda Türkmen adaylarýný parlamentoya sevk etmek idi .
Kýsa bir seçim propagandasý sýrasýnda büyük düþünürümüz Ziya Gökalp'ýn halka doðru ilkesi doðrultusunda Irak Türkmen Cephesinin tüm kuruluþlarý , baþta medya, gazeteler, Türkmen sivil toplum örgütleri, sorumlularý , halkla bir araya gelip kenetlenme saðladý .
Bu ilke tam anlamýyla gerçekleþtirildi ve açýlýmý güzelce baþarýldý .
Bu açýlýmýn neticesi olarak , Türkmen halký kendi milli davasýnýn gerçeklerini tam anlamýyla anladý .
Seçim günü araçlarýn sokaða çýkmasý yasak olmasýna raðmen , tüm Türkmeneli bölgelerinde ve özellikle Baðdat'ta þiddetlerin artmasý ve top ateþi arasýnda sandýða giden Türkmenlerin yüzünde tedirginlik görünmuyordu , hiç bir engel tanýmadan özürlü insanlarýmýz tekerlekli arabayla, yaþlýlar yürürken bastona veya beraberinde olan yardýmcýsýna dayanarak zorla adým atarak , gençler ve kadýnlarýmýz güzel milli kýyafetlerini giymiþ , ellerinde Türkmen bayraðý , sandýk baþýna sevinçle akýn ettileri, Irak Türkmen cephesinin adaylarýna oy verdiler.
Ýþte deðerli halkýmýzýn milli kudretiyle verdikleri mücadele sonucu bugünkü zafer elde edilmiþtir .
Irak Türkmen Cephesi gücünü bu þanlý milletten aldýðý için böyle kuvvetli ve metin tabaný oluþturdu .
Bugünlerde yüksek baðýmsýz seçim komisyonu'nun resmi olmayan ön belirtilere göre, Irak Türkmen Cephesinin aldýðý sonuç çok sevindirici olduðunu gösteriyor ve geçen seçimlerden çok farklý ve özellikle çaðdaþ Irak Türkmen tarihinde bir dönüm noktasý sayýlýr.
Önümüzdeki günlerde kurulacak olan yeni hükümette ve parlamentoda gerçek yerimizin alýnmasýnýn ön belirtisi ve gözardý edilen, elimizden alýnan milli,kültürel,sosyal,ekonomik haklarýmýzýn alýnmasýnýn göstergesidir.
Atamýz ne güzel demiþ "Bir ulus,sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez".

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...