1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

7 Mart sonrasý siyasi gidiþat

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Genel seçim 7 Mart günü saat 5’ten sonra bitti. Seçime katýlan ittifaklar arasýndaki sert ve çetin bir kapýþma sonrasý bir seçimi daha geride býraktýk. Seçim biter bitmez el-Iraki’ye koalisyonu lideri ve eski baþbakan Ýyad Allavi rakiplerine kýsa bir mesaj niteliðinde bir konuþma yaptý. Allavi listelerinin çok yerde kazandýðýný söyledi. Ayrýca Baðýmsýz Seçim Yüksek Komiserliðini seçim sonuçlarýyla oynamamasý uyarýsýnda bulundu.

Ardýndan BSYK yetkilileri bir basýn toplantýsý düzenleyerek liste baþkanlarýna bir gönderme yaptý ve "Hiç kimse kendi yerinden seçim sonuçlarý hakkýnda tahminlerde bulunmasýn" dedi.
Ve Allavi’ye suç duyurusunda bulunulacaðý konusunda bir bildiri okundu.
Seçimlerin ilk sonuçlarýnýn Çarþamba açýklayacaðýný bildirdiler.
Seçim gidiþatýnýn bu kadar gerginlik içinde geçmesi yeni bir kompleks yaþanacaðýnýn iþaretidir.
Çünkü el-Iraki’ye koalisyonu kaç aydan beri seçim sonuçlarýna hile karýþacaðýný vurguluyordu. Ve hükümeti ve BYSK’ taraflý davrandýklarý yönünde basýn bildirisi yayýnlýyordu.
Ýsterseniz bir az arkaya dönelim. Muaffak el-Rubaiyi bir demecinde ülke seçimlerden sonra kaosa sürükleneceðini söylemiþti. Sonra Cumhurbaþkan yardýmcýsý Tarýk el-Haþimi sahneye çýkýp askeri darbe olasýlýðýnýn çok yüksek olduðunu bildirmiþti.
Bu olaylarýn özeti, Irak dýþ güçlerin at oynattýðý bir ülke haline gelmiþ durumda. Herkes Irak’ý kendi kontrolü altýna alma peþinde! Ama eninde sonunda süper gücün kurduðu senaryo geçerli olacak ve ABD’nin yumruðu masanýn ortasýnda sesi duyulacak.
Önümüzdeki iki hafta Irak’ýn siyasi tarihinde çok riskli olacaðýný diye düþünüyorum. Genel seçim sonuçlarý ülkede siyasi geliþmeler anlamýnda bir dönüm noktasý olabilir. Þimdi olaylarýn önüne geçmeyelim zira herkesin gözü BSYK'in açýklayacaðý ilk sonuçlar üzerinde

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...