1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Halkýn üzerindeki milli davalar Sembolü!

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Milli davalar, bir milleti tanýtan bir terimdir. Genelde davalar milletin ve siyasi hareketlerin üstünde kalýn bir simgedir. Çünkü bunlarýn hepsi bir araç olarak davayý yaymakta rol oynar. Herkesin belli bir süreç içinde rolü var. Rolünü bitirdikten sonra görevini baþkasýna devirir böylece bayrak teslim törenleri devam eder.
Bir aydan beri seçim propagandasýyla meþguldüm.Kerkük ve civarýndaki tüm yerleri ziyaret ettim..gerçekten tablo çok sevindirici idi.
Ziyaret ettiðim yörelerde halkýn nabzýný tutmaya çalýþtým. Halkýn içinde milli duyguyu analiz etmeye çalýþtým. Yörelerimiz yeni þekil bir psikolojik savaþ ve baskýlara maruz kalmasýna raðmen, artýk meþru haklarýmýza kavuþmamýza dek bir sivil savaþ yürütmeye karar vermiþ durumda.
Sivil savaþ derken, yani bu asimetrik olaylara karþý sonuna kadar dayanmak, zira demokrasi giriþimleri kullanarak davamýzý belli seviyeye ulaþtýrarak, ben de Irak’ta kolay çözülecek bir denklem deðilim demek istiyor.
Tabii ki bu kurallarý uygulamak bu kadar basit deðil, çünkü karþýmýzda gizli ve görülen bir düþmanlar var. Her zaman düþmanlarýn kurduklarý pusulara karþý uyanýk olmamýz gerekir. Bunu da özellikle halkýmýzýn bilinçli olmasý ile önlenir. Halk ne kadar þuurlu bir tavýr gösterse pusular o kadar azýlýr. Ýþte gezdiðim yörelerde halkýn artýk bunun farkýnda olduðunu gördüm.
Genel seçimler biter bitmez trenler doðru raylar üzerinde yürüyecek. Hiç kimsenin yorgunluðunu çiðnemeden deðiþim ve reform rüzgarlarý Türkmen kýrlarýn artýk görmeyi özledik..Milli davayý her þeyin üstünde tutacak gönüllü adamlar siyasi platforma çýkacak. Bilekleri görmek istiyoruz. Bu süreci bu adamlar yürüteceðini daha uygun görüyoruz.
Halkýn gittikçe milli davaya dört elle sarýldýðýný gördüm. Onun yanýnda halký yönetecek bir siyasi kadro var. Ama ortada bir eksiklik hissediyoruz..halk,tabloyu yeniden bir araya toplamak için birisini arýyor.Yani bu davaya liderlik yapan birisini arýyor.Kanýmca siyasi saha simdi boþ. Kim halkýn yüksek menfaati yönünde çalýþýrsa liderliðe hak kazanýr. Bunu önümüzdeki süreçte göreceðiz

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...