1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Sevinç

Necat Kevseroðlu

Türkmeneli gazetesinin bu sayýsý ile bininci sayýsýna ayak basýyor . Ýlk sayýmýz , Türkmen þehri güzelim Erbilde 26 26 Haziran 1994'te yayýnlanmýþtý .Kendilerini Türkmen milli davasýna adayan Erbilli soydaþlarýmýz tarafýndan 775 sayýsýný Gökbörü þehrinde çýkmýþtýr.
Burada tanýnmýþ büyük edebiyatçý ve babasý Osmanlý devrinde Kerkük kadýsý olan Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn bir yazýsýnda (( Edebiyata meraklý gençlere tavsiye ederim , diyordu , günü gününe hatýra yazsýnlar . Ben bütün eserlerimi hatýralarýmdan çýkardým)) . Rahmetli Tanpýnar’ýn çok yerinde olan bu tavsiyeleri tutulsaydý , Türkmeneli gazetesinin kuruluþundan günümüze deðin çevresinde olup bitenleri , karþý karþýya kaldýðý olaylarýn tarihçesini günü gününe not edilseydi onbeþ yýldan beri , ne kadar ilgi çekici bir vesika ortaya çýkardý .
Genel milli mücadele tarihimizde ve özellikle gazetemizi yakýndan etkileyen utanç verici bir olaylar sonucu Erbilde durdurma hali görününce hemen bu milli ödevi ve sancaðý diðer kardeþler eline aldý ; hemen kerkük'te yediyüz yetmiþ altý sayýsýndan bu gün elimizdeki bininci sayýsýna özverilerle ulaþtýrdý .
Bu iþi yürütmek kolay kolay saðlanmamýþtýr . Erbilli soydaþlarýmýzýn büyük katkýsýyla , Kerkük’te büro kuruldu , eksiklikleri ITC baþkaný baþta olmak üzere , yürütme üyeleri ve öteki duyarlý ilgililer var güçleri ile yardým eli uzatmalarý ile her þey yerini aldý ; yenilikler geldi , sekiz sayfadan onikiye çýkarýldý , özel münesebetlerde , seçime yakýn olan günlerde ise onaltý sayfa olarak yayýn yaptý .
Beþ yýldan fazla hem topraðý sürüp eken , hem buðdayý öðütüp un haline getiren , hem de ekmek yapýp hazýrlayan , tüm iþler kýsýtlý imkan ve azýcýk kadro eliyle yürütülüyor , yaný hem yazdýk , hem yayýnladýk hemde daðýtmaya , tanýtmaya çalýþýldý .
Yapýlan bir milli ödev olduðu için gerekli gereksiz çok baðýrýp çaðýrmadýðýmýz için yayýnýmýz dünya çapýnda , onu demek istiyorum internet alanýnda tanýtmamýz tabiatiyle eksik kaldý .
Türkmeneli gazetesi , Türkmen milli kültür tarihinde en devamlý , milli gazetedir ve en uzun ömürlü yayýn organýmýzdýr . Bu gazeteden önce çýkan milli gazetelerimizden olan Havadýs , Beþir ve Afak gazeteleri yanýnda Kardeþlik dergimizin davamýza büyük hizmetleri olduðu yüzünden eski rejimlerin hýþmýna uðramýþ durdurulmuþtu .
Bunun için milli gazetenin geliþmesi , devamý , yükseliþi için , özellikle yazarlarýmýzdan katký beklemekteyiz , bizden sonra yetiþen gençlere , bir zengin miras býrakýrsak , mücadele hayatýnýn dikenli yollarý halkýmýz için gül , gülistan olur .

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...