1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

1 MART TEZKERESÝ TÜRKÝYE VE IRAK TÜRKLERÝNE NE SONUÇLAR DOÐURDU?

site Bakimda

Ali Kerküklü

Türkiye Irak sahnesinde yer alma ve Irak’ýn Kuzeyinde Türkiye’nin güvenliði için PKK terörüne karþý tampon bölge oluþturma ve bitirme þansýna sahipti, savaþ sonrasý Irak’ýn þekillendirilmesi ve yapýlandýrýlmasýn da olduðu gibi. Fakat Türkiye 1 Mart’ta bunu reddetti. 1 Mart tezkeresi, Irak krizi konusunda Hükümet tarafýndan 25 Þubat 2003'de TBMM'ye sunulan ve tam adý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yabancý ülkelere gönderilmesi ve yabancý silahlý kuvvetlerin 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasý için Hükümet'e yetki verilmesine iliþkin Baþbakanlýk Tezkeresi olan tezkere.1 Mart Tezkeresinin reddi bakýn ne sonuçlar doðurdu, büyüklerimizin dediði gibi, her hareketin bir sonucu vardýr.PKK terörü tam bitmiþken birden týrmandý(Hortladý).Bu terör kartýný tekrar Türkiye’ye karþý sizce kimler kullanmaya baþladý? söyleyeyim “ABD ve Irak Kürtleri”.Yani Türkiye’nin güvenliði tehlikeye atýldý. 1 Mart Tezkeresi reddedilmeseydi Türkiye Irak’ýn Kuzeyin de kendi iþini kendisi yapacaktý,ama Türkiye 1 Mart’ta bu fýrsatý elinin tersi ile itti.Türkiye ABD’den PKK terörüne karþý yardým istiyor(Ýstihbarat ve lojistik),Tezkere reddinden sonra ABD Türkiye’ye yardým eder mi hiç? ABD yönetimi Tezkereden dolayý Türkiye’yi her mahfilde suçladý ve ihanete uðradýðýný söylüyordu ,ABD yönetimine göre Tezkere geçmiþ olsaydý savaþ daha önce baþlayacaktý,daha kýsa sürecekti,maddi kayýp yüksek olmayacaktý,az zayiat olacaktý ve direniþ’te bu kadar güçlü olmayacaktý. Tezkere reddinin bir faturasý da, Türkmenlere kesilmiþtir. Bu nedenle, Türkmenlerin yaþadýðý bölgelerin siyasi ve demografik yapýlarý Kürtler tarafýndan deðiþtirilmesi(Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi) , Türkmenlere yapýlan baský,zulüm,nedensiz tutuklamalar,sindirme,yýldýrma,göçe zorlama ve insan haklarý ihlalleri ABD sesini çýkarmamaktadýr. Irak Kürtleri Tezkere reddini bayram havasýnda karþýladýlar, Erbil'de düzenlenen Türkiye karþýtý protesto gösterisine 50 bin kiþi katýldý. Sarý-kýrmýzý-yeþil bayraklarla KDP kurucusu Molla Mustafa ve oðlu Mesud Barzani'nin fotoðraflarýný taþýyan
göstericiler, 'Kürdistan Türkiye'ye mezar olacak''Türkiye ayakkabýmýzdýr', 'Defol Türkiye', 'Türkiye hayal kuruyor, bizim Barzanimiz var', 'ABD askerine evet, Türk askerine hayýr', sloganlarý atýp dört Türk bayraðý yaktýlar. Bazý göstericiler bayraklarý diþleriyle
yýrtmaya çalýþýrken, bazýlarý ise tükürerek protestoya katýldýKürtler hedeflerine(Kürt Devletini kurmak için) bir adým daha yaklaþtýlar.Petrol zengini Musul ve Kerkük Kürtlere altýn tepside sunuldu. Kürtler 10 Nisan’da Kerkük ve 11 Nisan’da da Musul’u yaðma, talan ve iþgal ettiler .Silah zoru ve ABD’nin desteði ile de bu iki þehri ele geçirdiler.


Kürtler Tarafýndan Yaðmalanýp Talan Edilen Türkmen Þehri Kerkük

Onlarý durduracak tek güç Türkiye’ydi ama Türkiye sahnede ve bölgede yoktu, ilginç olan Türkiye’nin milli menfaat’i ve güvenliði pahasýna da olsa bazý politikacýlar(Parti ve bazý milletvekilleri) 1 Mart’ta TBMM’de Türk ordusunun Irak’ýn Kuzeyine geçiþine karþý(ret) oy kullandý.Bu politikacýlar Türk kamuoyununu da yanlýþ yönlendirdiler,Türkiye savaþa katýlacak havasý yaratýldý.Türkiye savaþa katýlmayacaktý,Türkiye sadece Irak’ýn kuzeyinde Türkiye’nin güvenliði için tampon bölge oluþturacaktý,zaten Tezkereye atýlan imzalar da bu yöndeydi.Türk heyeti Tezkere maddelerini zeki ve ustaca hazýrlamýþlardý. Tezkere içeriðindeki maddeler hemen hemen tamamý Türkiye’nin menfaati yönündeydi.Tezkerenin ana içeriði þu þekildeydi “TBMM'den, gereði, kapsamý, sýnýrý ve zamaný Anayasanýn 117'inci maddesine göre milli güvenliðin saðlanmasýndan ve Silahlý Kuvvetlerin yurt savunmasýna hazýrlanmasýndan Yüce Meclise karþý sorumlu bulunan hükümet tarafýndan belirlenecek þekilde Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Irak'ýn Kuzeyine gönderilmesine; etkili bir “caydýrýcýlýðýn sürdürülmesi amacýyla Irak'ýn Kuzeyinde bulunacak”(Türk Silahlý Kuvvetleri bölgede Savaþ için deðil sadece caydýrýcýlýk için bulunacaktý,PKK terörünü bitirecekti ve Irak Kürtlerinin Musul ve Kerkük’e saldýrmalarýný önleyecekti ) bu kuvvetlerin gerektiðinde belirlenecek esaslar dairesinde kullanýlmasýna ve muhtemel bir askeri harekat çerçevesinde yabancý silahlý kuvvetlere mensup hava unsurlarýnýn Türk hava sahasýný Türk makamlarý tarafýndan belirlenecek esaslara ve kurallara göre kullanmalarý için gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafýndan yapýlmasýna, Anayasanýn 92'inci maddesi uyarýnca 6 ay süreyle izin verilmesi istendi.”
Dünyanýn hangi ülkesinde milli menfaat ve ülke güvenliði bu kadar hafife indirgenmiþtir? bence dünyada bunun bir benzeri yoktur.Öyle anlaþýyor ki Türkiye’de politik çýkar bazý parti ve milletvekillerinin menfaati ülke menfaatinin üstündedir.70 milyonun(11 askerin) baþýna geçirilen çuval,millet olarak onur ve gururun incinmesi,Türkiye’nin yaný baþýnda bir Kürt devletinin kurulma temellerinin atýlmasý ve Türkiye’ye yansýmalarý,Türkiye’ye cehennem kapýsýnýn açýlmasý,PKK terörünün týrmanmasý, binlerce vatan evladý askerin þehit düþmesi,Musul ve Kerkük’ün Kürtler tarafýndan yaðmalanýp istilasý ve Türkmenlerin canlarýyla ödedikleri aðýr bedelin cevabý 1 Mart tezkeresi sonuçlarýnda aranýp sorgulanmalýdýr.Politikada bir söz vardýr “Ülkeler arasýnda dostluk yoktur,menfaatler vardýr” sadece merak ettiðim için soruyorum; 1 Mart’ta Türkiye’nin güvenliðini önemsemeyen ve Türk ordusunun Irak’ýn Kuzeyine geçiþine hayýr diyen Parti ve milletvekilleri (Politikacýlar) gerçekten oylarýný Türkiye’nin menfaat’i için mi kullandýlar? Yoksa……..? Bu yaþananlarýn sorumluluðu ,gerçekleri görmezden gelenlerin boynundadýr.

Siyaset koltuðunda bir süre daha oturmak uðruna, “askerinin(70 milyonun) baþýna çuval geçirenler”(Büyük Devletler hesap sorar!) ve daha sonra da “stratejik ortaklýkta” körü körüne ýsrarcý olan “hariçten icazetli politikacýlarýn” var olduðu herhangi bir yerde, vatanýn ve milletin yok olmasý için artýk “düþmana” bile ihtiyaç yok… Çünkü gafleti çok olanýn devleti yok olur; ey Türk milleti kendine gel! Ýþin en ilginç yaný nedir bilirmisiniz “Modernizasyon Tezkeresi” olarak bilinen Tezkere 3 hafta önce yani 6 Þubat 2003 günü TBMM’de oy çoðunluðuyla onaylanmýþtý.Bu Tezkere’de “ABD’li personelin Türkiye’de 3 ay süreyle bulunmasýna ve bununla ilgili gerekli düzenlemenin hükümet tarafýndan yapýlmasý amacýyla TBMM’den izin isteniyordu”.ABD TBMM’den bu izni alýr almaz Irak’a kuzeyden girmek için askeri gücünü Mersin limanýna toplar ve Modernizasyona büyük bir bütçe ayýrýr.Bu arada ABD modernizasyon iþlerine de hemen baþlar.3 hafta sonra 1 Mart 2003 günü Türkiye Amerikalýlara ben oynamýyorum der.Allah aþkýna bu nasýl bir dýþ politikadýr.ABD’lilerle Türk heyetleri arasýnda haftalarca görüþmeler yapýlýyor ve hemen hemen her konuda da uzlaþma saðlanýyor.Türkiye 6 Þubatta “modernizasyon Tezkeresine” evet diyor, 3 hafta sonra da ABD’lilere biz oynamýyoruz deniliyor.Türkiye’nin dýþ politikasý ne kadar ilkeli, tutarlý ve kararlý deðil mi? Türkiye daha baþta ilkeli, tutarlý bir politika izleyebilirdi ve Amerikalýlara ben yokum diyebilirdi,ama baþtan demedi.Türk politikacýlarý bunu çok iyi bilmelilerdi büyük devletler hesap sorar ve soruldu,Türkiye ve Türkmenlere çýkarýlan fatura aðýrdý hemde çok aðýr.Bunun da günahý dýþ politikayý “çok iyi bilen politikacýlarýn” boynundadýr! Tarihe ýþýk tutmak adýna þunu da belirtmek gerekir , 1 Mart 2003 günü Tezkere oylamasýnda Türkiye’nin en köklü partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) politik çýkar ve rant uðruna iktidar partiyi de sýkýntýya sokmak için bir blok olarak(Partinin tüm milletvekilleri) Tezkere’ye ret oyu kullandýlar.AKP’den 97 milletvekili ret oyu verdi bu milletvekillerin tamamý bölgenin milletvekilleriydi.Ya Türkiye’nin çýkarlarý? kimin umurunda! Evet beyler 70 milyonun baþýna çuval geçirildi,Türkiye’nin güvenliði tehlikeye atýldý,PKK terörü týrmandý,binlerce asker þehit edildi ve hala þehit edilmektedir, Türk ana ve babalarý,eþler,çocuklar,sevgililer hep göz yaþý döktüler ,Musul ve Kerkük istila edildi,Kerkük Kürtleþtiriliyor(Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi) ve Irak Türkleri de yok ediliyor.Bu politikacýlarýn Yaptýklarý politik çýkar ve rant elde etmek için deðil de ne içindir söylermisiniz ?.Sonuçtan memnun ve mutlular mý ?Politik çýkar ve koltuk uðruna Türk milleti feda edilir mi hiç? Þimdi sorsanýz bu politikacýlar “politik çýkar için deðil Türkiye’nin çýkarý ve Amerika’ya karþý olduklarý için ret oyu kullandýklarýný söyleyeceklerdir”,Amerika’nýn caný cehenneme. Ýyi de 1950’lerden beri Türkiye’yi Amerika’ya göbekten baðlayan“politikayý çok iyi bilen!” bu politikacýlar deðilmidir? O gün Amerika sýkýþmýþtý ve bütün kozlar Türkiye’nin elindeydi.Ama geleceði göremeyenler bütün bu kozlarý Türkiye’nin aleyhine çevirdiler.Karþýnda Kýbrýs Cumhuriye’ti deðil Amerika var,kiminle dans ettiðini bileceksin ve adýmýný ona göre atacaksýn.Yani sözün kýsasý politikayý iyi bileceksin,bilmezsen bedeli aðýr ödersin.

Washington’da uzun yýllar görev yapan araþtýrmacý , gazeteci ve yazar Turan Yavuz’un 1 Mart 2003 günü Pentagon’da ki havayý þöyle anlatýyor: “1 Mart 2003`te Washington saati ile 11.00`de Pentagon`da Savunma Bakaný Donald Rumsfeld`in ofisinde sessiz bir bekleyiþ vardýr. Rumsfeld, yardýmcýsý Paul Wolfowitz ve ofisteki herkesin kulaðý Ankara`dadýr.

Tezkerenin TBMM`den geçmediði anlaþýlýnca ofiste ciddi bir kýzgýnlýk havasý oluþur.ABD, Tezkereden önce yapýlan MGK`da Türk Silahlý Kuvvetleri`nin sessiz kalmasýndan rahatsýz olur.” “Çuval,(Donald Rumsfeld ve) Wolfowitz`in emri”Turan Yavuz’un “Çuvallayan Ýttifak” Kitabýnda, Türk askerlerinin baþýna çuval geçirilen operasyonun Wolfowitz`in emriyle baþlatýldýðý anlatýyor: “Wolfowitz, Tezkerenin reddiyle TSK ve hükümete karþý iyi hisler beslemiyordu. Wolfowitz`in ofisi(Ýntikam almak için) bir plan geliþtirdi. Konu, generallerle gizlice ele alýndý. Onaylanýnca yeþil ýþýk yakýldý ve Irak sivil(Valisi) yöneticisi Paul Bremer`e bildirildi. Planýn en önemli noktasý, baskýnýn 4 Temmuz günü yapýlmasýydý. O gün Cumaydý. 3 günlük ‘Kurtuluþ Günü` tatilinde Amerikalý yetkililer iþbaþýnda olmayacak ve Türkiye`den gelen tepki telefonlarý da cevapsýz kalacaktý. Wolfowitz`den Bremer`e uzanan yeþil ýþýðýn son adresi, Kerkük`teki Albay William Mayville oldu. Süleymaniye`deki operasyon, IKYB Baþkaný Celal Talabani`nin Baðdat`ta Amerikalýlara verdiði bir bilgi ile baþladý. Amerikan istihbaratý, operasyon için Irak’ýn Kuzeyinde “Türkçe konuþmalarý” dinlemeye aldý. Bu dinlemeye bölgedeki tüm Özel Kuvvetler`in haberleþmeleri de dahildi.” 1 Mart Tezkeresinde Türkiye adýna pazarlýklarý yürüten ve Türk heyetinin baþkaný olan Deniz Bölükbaþý tarihi müzakerelerin bilinmeyen yönlerini ilk kez Habertürk televizyonu'nda basýn kulübüne anlattý:
“Türkiye 20 km. içeri girecekti, çok önemli deðildi deniyor, derinlik bu kadardý doðru fakat bu Hayal vadisine uzanan bir yay þeklindeydi. PKK'nýn bugün konuþlanýdýðý tüm bölgeler, lojistik ve ikmal depolarý, geçitleri bu yayýn içindeydi. Biz o bölgede olmayý müzakere ettik ve haritasýný da ekledik. Bu madde kabul edildi.
O dönemde Türkiye'de konuþlanacak ABD askeri birliklerinin sayýsý 61412 idi.Buna eþdeðer Türk birliði de bölgede hareket halindeydi. Bu yay hattýnda 2 bine yakýn da özel kuvvet mensubumuz vardý. Bunlar bugün bildiðim kadarýyla yoktur. Süleymaniye (Çuval) olayýndan sonra çok az kalanlar da Türkiye'ye geçirilmiþlerdir.
Türk birlikleri Irak güçleri ile karþý karþýya gelmeyecekti!!!!. Ýnsan göçü yaþanýrsa Türk sýnýrýna gelmemesi için önleme yapacaktý. Biz sayýda mücadele etmedik. Fakat bu bölge 20 ila 30 bin Türk askerinin konuþlanabileceði bir bölgeydi. Bu hakkýn güneyinde kalan bölgede Irak'lý gruplar arasýnda bir çatýþma olursa, Türkmenlerin Kerkük'te tehdit altýna gelmeleri halinde ABD kuvvetleri ile taktik ve operasyon iþbirliði yaparak bu hattýn güneyinde de görev yapacaklardý.
Bu bölgenin dýþýndaki muhalif gruplarýn faaliyetleri ile ilgili olarak ABD ve Türkiye birbirine zamanýnda bilgi aktaracaktý.
ABD'lilerin 2002 sonlarýndan itibaren Irak'ýn kuzeyindeki Kürt gruplarýna silah ve malzeme sevkiyatý yapmýþlardýr. Ana silahlar henüz gitmemiþti. Barzani'nin peþmergelerinden bahsediyorum. Bunlarýn ne þekilde verileceði ve harekat sonrasýnda ne þekilde baðlanacaðý esasa baðlanmýþtýr. Bunlar Türk tarafýnca da kayýt altýna alýnacak ve harekat sonrasý beraber toplanacaktý. Barzani'nin bugünkü ordusu bu silahlarla oluþmuþtur. Bu silahlar, Türkiye dýþýndan baþka bir kanaldan gitti.
Bir temel hususta,Irak'ýn Kuzeyine girecek olan Türk askerlerinin hangi þartlarda çatýþmaya gireceði ile ilgili düzenlemelerdir. ABD heyeti Baþkaný Irak kuvvetleri ile çatýþmaya girmeyeceðiz, diðer bölgelerle normal þartlarda çatýþmaya girmeyeceðiz,bunlarda sorun yoktu.
Biz onlara müteakiben þunlarý içeren bir metin verdik. Türk birlikleri Türk komutasý altýnda olacaktýr. PKK ile mücadelede serbest olacaktýr. Geriye kalan maddelerde mutabýkýz.” Tezkere pazarlýklarýný yürüten Türk heyetinin baþkaný Deniz Bölükbaþý Tezkere hakkýnda TBMM’de milletvekillere bilgi vermek için çaðýrýlmýþ ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Bülent Arýnç Deniz Bölükbaþýnýn konuþmasýna izin vermemiþti,neden mi soruyorsunuz? Çünkü Bülent Arýnç Tezkereye karþýydý.Irak Türklerini asýl üzen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün partisinin bu konularda gerekli hassasiyeti göstermemesidir.Geleceði göremeyen politikacýlar yüzünden bakýn ne aðr bedeller ödenmiþtir .Tezkerenin reddedilmesi ile hem Türkiye hemde Irak Türkleri büyük zarar gördü.Türkiye’nin güvenliði tehlikeye atýldý ve bugün bölgede geliþen senaryolarýn sonucu böyle olmayacaktý.Pkk terörü bitecekti. Tezkere reddinin ardýndan yaþanan Çuval olayý yaþanmayacatý.Irak’n kuzeyinde bulunan iki binin üzerinde Türk Özel Kuvvetleri mensubu bölgeden çýkarýlmayacaktý.Türk ordusu bölgede olsaydý Kürtler cesaret edip Musul ve Kerkük’ü yaðma,talan ve iþgal edemeyecekti ve Irak Türkleri de bu zor duruma düþmeyecekti.Irak’ýn Kuzeyinde Kürt devletinin temelleri atýlamayacaktý ve Kürt açýlýmý diye bir kavramda olmayacaktý.Türkiye’ye cehennemin kapýsý da açýlmayacaktý …….

Ali Kerküklü (Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük’ün Yazarý)

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12568

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...