1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

24 Ocak Anýsýnda Merkezi Hükümete Açýk Bir Mektup

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

Türkmen milleti olarak , bu hafta içerisinde, 1970 yýlýnda milletimize tanýnan kültür haklarý anýsýný yaþadýk .
Sivil örgütleri, siyasi kuruluþlar ve Türkmen medya kanallarýnda bu milli ve kültürel haklar anýlýrken, halk arasýnda fýsýldamayý aþarak bir türlü baðýrmaya dönüþen bir soru belirmekte, yeni dönem sürecinde ülkede geçmiþte halka verilen haklar neden elimizden alýnýyor ?
Verilmiþse neden günümüzde uygulandýðýný görmüyoruz ?
1970 kararý uyarýnca eðitim bakanlýðýnda kurulan Türkmen öðretim müdürlüðü, Türkmen öðretimi ilgaedilmiþse de, duruyordu .
Enformasyon bakanlýðýnda kurulan kültür müdürlüðü de öyle, hatta müdürlüðün yayýnlamakta olduðu gazete kýsýtlanarak rejimin devrilmesine deðin çýktýðý yanýnda bakanlýk Türkmen yazarlarýn basmasýný , ve devlet televizyonudan Türkmence yayýný sürdürüyordu .
O kadar gereði , Türkmen eðitimi zorunlu ve ilzami «mecburi» idi .
Ülkede her hangi bir yerleþim biriminde Türkmenlerin çoðunluk olduklarý yerde, Türkmen okulu açýlýr ve Türkmen öðretim verilmesi yapýlýrdý.
Gelgelelim bu hak yeni dönemde anayasada saptanmýþken , Türkmence öðretim zorunlu ve ilzami deðil , bablarýn ve veliemirlerin seçeneðine býrakýlmýþtýr , bu da bir düþündürücü mesele .
Bu haklardan baþka 1932lerde toplumumuza da tanýnan milli haklarýmýzdan hiç birinden iz yok .
Yeni anayasada bu haklar yine göz ardý edilerek elimizden alýnmakta .
Bu açýlým veyahut eðilim , ne anayasa , ne hukuk kurallarý nede insan haklarý bildirgesiyle uzlaþmamaktadýr .
Türkmen milleti olarak , federal hükümete bu açýk mektubu sunuyoruz , 142 . madde gereðince anayasa düzeltmesinde, 2003.ten önce Türkmen milletine tanýnan kültürel ve milli haklarý, bu günkü anayasada ediliþi ve geçerliliði tesbit olunmasýný istiyoruz .
Bu isteðin gerekçesi , kazanýlan haklarýn alýnmayacaðý kuralýdýr .
Bu kural uyarýnca, güvenli bölgede elde edilen kazanýmlar, anayasada geçerli ve baðlayýcý olarak alýnmýþ olmasý doðru bir tespit olmuþtu .
Kuralýn tek sektör için deðil tüm sektörleri kapsamasý bir hak oluþu yanýnda, anayasa gereði olduðu tüm taraflarca paylaþýldýðý malum-i alinizdir.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...