1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen beyindeki Kuruluþ felsefesi!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Milli davalarýn ve ideallerin sürmesi için ya da kalýcý bir taban çerçevesinde kalmasý saðlam bir kuruluþ felsefesi kavramý ile baþlamasý zafere götüren tek yöntemdir.
Kuruluþ felsefesi, toplumun bir takým bilim ve aydýnlarý tarafýndan öngörülür.
Milli davalar, kuruluþ felsefesi ile toplumun meþru haklarý yasal giriþimlerle elde edilmesi yönünde baþarýlar üst üste gelir.
Milli davalara, bir takým duygusal insanlar ya da baþka deðimle kendisini topluma adamýþ bir takým insanlar liderlik yapar. O yüzden dediðimiz bu inançlýlar sayesinde bitmesi ve ya yok olmasý söz konusu olmaz. Ama bu davalar umutlu ve sýkýntýlý süreçlerden geçer. Umutlu süreçler; Her þeyin yolunda gitmesi demektir. Sýkýntýlý süreç ise; dayanan çok az olur. Dayananlar davanýn bitmesine düþünmeyi hayal bile etmezler!
Þimdi burada çok önemli bir nokta var; davanýn sýkýntýlý sürecini baþarý ile atladýktan sonra kazanlar kendileri olmazlar. Zira her davada dayananlar karsýz çýkarlar. Dayananlar davadan kýrýlma veya küsme terimi sözcüklerinde bulunamaz, çünkü onlar davaya kiþiler ya da kurum olarak bakmazlar. Davaya toplumun çýkarýnýn ideali bünyesi içinde ne kadar hak elde edebildikleri büyük bir milli kazanç merceðinden bakarlar.
Milli davalar, baþarý aþamasýnda en büyük rolü siyasi kuruluþlar oynar. Altýný kalýn çizgiyle çizerek bir cümle ifade etmek isterim": Yalnýz siyasi partileri tek yöntem olarak görmek yanlýþ bir bakýþ açýsýdýr" .Siyasi kuruluþlara dönmekle toplumun saðlam bir kuruluþ felsefesi kapsamýnda siyasi hedefleri bütün dünya kamuoyuna aktarýr. Siyasi kuruluþlarýn eksik adýmlarý milli davaya çok zarar verir. Adýmlarýn hayata geçirmeden önce incelenmesi, bu adýmlarýn ne kadar baþarýya kavuþmasýnýn anahtarýdýr.
Son paragraflarý Türkmen milli davasýna deðinmeden yazýyý bitirmek istemiyorum.Türkmen milli davasý hayal ettiðimiz sonucu elde etmese de ,saðlam bir kuruluþ felsefesi beyni ideali üzerine kurulmuþ bir davadýr.Her sýkýntýya..Her komplo teorisine.. raðmen bugün baktýðýmýz ortada hakiki kriterler üzerinde oturan bir dava olduðunu göreceðiz. Ama sýkýntýmýz davanýn siyasi hedeflerindedir.
Türkmen milli davasýnýn olaðanüstü baþarý kaydetmemesinin büyük nedeni burada!
Peki, siyasi hedefler nedir?
Siyasi hedefler, kanýmca toplumun milli çýkarý göz önüne alarak planlama seferberlik otoritesidir! Yani kararlar toplumun isteði doðrultusundan doðan niteliklerdir.
Bugün Irak’ta Türkmenlere uygulanan asimilasyon siyasetleri ,baþka toplumlara karþý uygulansaydý neticeler çok vahim olurdu. Kim inkâr eder ki Irak’taki siyasi akýmlar Türkmenlere karþý sinsi planlar gerçekleþtirme hevesi içinde deðiller. Herkes Türkmenleri kendi tarafýnda göstermek istiyor. Aslýnda tüm amaçlarý Türkmenler'in milli davasý olmadýðýný göstermektir. Ama yine de söylüyoruz Türkmenler çok zengin bir kültüre sahiptir. Türkmen yörelerinde konuþulan çeþitli þiveler ve mensup olduklarý mezhepler bu toplumun ne kadar zengin bir toplum olduðunu argümanýdýr.
He kadar Türkmen milli davasýný baþka yöne çalýþanlar var ise bence bu çalýþmalar hepsi denize döküldü. Çünkü Türkmenler bir bütün olarak artýk milli davalarý sürdürülmesi lehinde baþarý algýsý çoktan bile hissedilmiþtir.


Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...