1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler, yine tetikçinin hedefinde!

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Genel seçim muammasý eþliðinde, Kurban Bayramý geliþi ülkede siyasi belirsizlik, Irak Türkmen Cephesi’nin üst siyasi kadrosu Musul Ýl Baþkaný Yavuz Efendioðlu’nun þehit edilmesiyle baþka boyuta yönlendirildiðini görülmektedir. Kerkük sorunu sayesinde Irak kamuoyunu Türkmenlerin sergiledikleri toprak birliði performansý iyi deðerlendirmesi, karanlýk güçlerin rahatsýzlýðýna yol açtýðýný görmeye baþladýk..
Kerkük’ten sonra Türkmenler için jeopolitik platformunda önem taþýyan Musul kenti birkaç gün önce Türkmenlerin yeniden akýllarýnda soru iþareti býrakan bir terörist eylemine sahne oldu. Terörist saldýrýsýnda ilk kes ITC’nin üst siyasi kadrosundan bir yetkili þehit edildi.
Ailesinin gözü önünde acýmasýzca öldürülen Yavuz Efendioðlu yapýlmasý planlanan genel seçimler öncesi kentteki siyasi geliþmelere damgasýný vurdu.
Ülkede suikast eylemleri olaðanüstü bir durumda olmasý kaygýlara neden oldu. Suikasta maruz kalanlar uzlaþýya, Irak’ýn toprak birliðine ve herkesin meþru haklarý alýnasý idealini savunan akademisyenler ve aydýnlar ya da bu niteliðe sahip çýkan kurumlardýr.
Tabii ki Efendioðlu Türkmeneli’in kutsal topraðýna armaðan ettiðimiz son Türkmen yiðidi olmayacaktý. Gelecek süreçte bu tür terörist eylemlerine eskisinden daha fazla maruz kalacaðýz, onun için toplum olarak hazýrlýklý olmamýz gerekir. Birsi özellikle Musul ve civarýndaki ilçelerde ve köylerde Türkmenlerin bölgede hakiki aðýrlýðýný ortaya koymamak için seçimlerin yapýlmamasý kapsamýnda çeþitli sinsi yöntemler kullanabilir; yeter ki Türkmen siyasi hareketi oradaki vatandaþlarýmýzý uyarmak gayreti içinde olsun.
Seçim yasasý parlamentosundan çýktýktan sonra Cumhurbaþkaný yardýmcýsý Haþimi’in vetosuyla parlamentoya yeniden iade edildi. Ama iþin ilginç tarafý parlamento, Haþimi’in veto ettiði maddeyi düzeltmeden baþka maddeyi düzeltip yeniden Cumhurbaþkanlýðý konseyine gönderdi. Ortada Musul kenti’nin parlamentoya gönderilecek milletvekili sayýsý azaltýldý. Parlamentodaki Musul milletvekilleri ayaða kalktý. Kimi bu düzeltmemin arkasýnda Haþimi siyasi bir manevra yaptýðýný iddia ediyor. Þimdi Haþimi Kurban Bayramýndan sonra yasa ile görüþünü açýklayacaðýný belirtti. Þayet yasayý yeni haliyle Cumhurbaþkaný yardýmcýsý tarafýndan onaylanýrsa Musul kentinde boykot sesleri yükselecek, buda eskiden muhalefetle bilinen þimdi iktidarda olan siyasi gruplarýn yararýnda olacak. Musullular seçimlerde boykot ilan ederseler Irak’taki öngörülen bölme planlarý güçlenecek. Bundan en büyük darbeyi ülkenin milli çýkarý çerçevesinde siyasi çalýþmalarýný yürüten akýmlar ve Türkmenler görecekler. O zaman ülkede bir siyasi oyun var. Bu siyasi oyunun arkasýnda büyük komplo var.
Bunlar hepsi bir analiz yani doðru olacak ya da olmayacak gelin beraber bakalým gelecek günler Iraklýlar için ne tür siyasi geliþmeler saklamýþ!


Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16812

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12374

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10906

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10234

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7755

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...