1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Seçim Kurulu Tarafsýz Olmalý

Necat Kevseroðlu

Bu günlerde parlamento seçim yasasý hakkýnda çekiþmeli oturumlarýnda tartýþmalarýnda kesinleþmeyen bir sorunla karþý karþýya kalmýþtýr.
Baþta gelen sorun, Kerkük’te seçimin ne esas üzerine yapýlmasý hakkýnda siyasi taraflar arasýnda uzlaþý saðlanmýyor .
Bazý dar görüþlü taraflar yalnýz menfaatýný düþünerek ve siyasi çýkarýný yürütmek hevesiyle bundan önce Parlamentonun, Hükümetin ve Cumhurbaþkanlýðýnýn onayýný kazanan 23.maddeyi engellediler.
Bu madde bir bakýma Kerkük’te yerel seçimleri düzenlemek için getirilmiþtir.
Þehirde ortaya çýkan haksýzlýklarý bildirmek , seçmen kütüðünü doðru bir þekilde tespit etmek yapýlacak yeni seçimlerin þeffaf bir þekilde yapýlmasýný hedefliyordu en güzel ve doðru çözüm idi .
Kerkük çýkmazý için, ne yazýkki bu madde engelleniyor .
Bilindiði üzere 2003’ten sonra Kerkük’ün nüfusu iki kat bir oranla , akýl almaz ve gerceðe sýðmayan bir artýþa tanýk olmuþtur.
Bu uydurucuk çaba þehrin demoðrafisini etkilemiþ ve deðiþtirmiþtir bile .
Bunun için geçen seçimlerde baðýmsýz yüksek seçim kurulu, Kerkük’te 2004 yýlýnda gýda karnesine dayanarak hazýrladýðý seçim kütüðünü , önümüzdeki seçimlerde geçerli tutarsa soruna bir türlü çözüm getirip , seçimler için oldukça uygun yolu izlemiþ olur.
Ne yazýk ki sözde Tarfsýz Yüksek Seçim Kurulunun iddiasýna göre 2004 seçmen listeleri yok olmuþ elde bulunmamakta ki yapýlacak yeni seçimlerde ona dayanarak kaynak alýnsýn .
Çok acý bir görüntü bu, devlet dairelerinde sicil ve seçmen listeleri hiçte yok olur mu? O kütüðün kaynaðý olan gýda karneleri , Ticaret Bakanlýðýnýn 2004 yýlýnýn karnesi arþiflerinde hep duruyor ve saklýdýr , oraya baþvurularak seçim kütüðü kolay düzenlenebilir, eðer adý geçen kurul tarafsýz durduðu oranýnda , ülkede özellikle Kerkük þehrinde þeffaf ve doðru bir seçim yapýlýr.
Baþta Irak Türkmen Cephesi olarak önümüzdeki seçimlerde özellikle Kerkük’te 2004 seçmen listelerini esas alýnmasýnýn üzerinde durmaya karalýyýz , aksi takdirde bunun dýþýnda düzenlenecek 2009 seçim kütüðünü tanýmayýz yapýlan seçimler önceki seçimlerin benzeri þaibeli olacaðýndan endiþeliyiz .
Bunun için yüksek seçim kurulundan temennimiz ve isteðimiz doðru yolu izlemedi tarafsýzlýðýný göstermeli ve tüm Irak halkýna ayni gözle bakmasý taraf tutmamasýdýr.
Gerçeklerin nerde ise bulmalý doðru yolu izlemelidi.
Ve tarafsýzlýðý titizlikle korumalýdýr.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...