1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Gizli Düþman!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Yaþadýðýmýz süreçte toplum olarak, dünya önünde birlik görüntüsü vermek zor görünmektedir. Toplumlarýn yaþam tarzý karanlýk odalarda patronlar elinde olunca insanlarýn prestijlerini yok etmeye uðraþýyorlar. Bunu yer yüzden bir gerçeðe kavuþturmak, toplumun içinde "Gizli Düþman" komplosu yönünde bir yöntem olarak denemeye baþladýlar.
Geçenlerde, bir arkadaþla, Türkmen milli davasýyla ilgili sýcak bir tartýþmam oldu. Tartýþma sýcak olsa da sonuçta iyi bir formül çerçevesi içinde kalýcý bir çözüme beraber kavuþtuk.
Tartýþma biter bitmez arkadaþýmýn kahkahasý ile þok oldum. Kendisine "Neden gülüyorsun birader" dedim.
Dedi ki"Bak kardeþ; Konu hakkýnda aramýzda her ne kadar görüþ ayrýlýðý olsa da ikimizi memnun edecek bir tabloyu ne çabuk çizdik! Bana "Neden diðerleri de bizim gibi aralarýndaki sorunlarý kimseye bildirmeden bir çözüm bulmuyorlar ? "dedi.
Ben de kendisine "Aramýzda üçüncü taraf olmadýðý için anlaþtýk" dedim
Üçüncü taraf tabirini kullandýktan sonra gözündeki soru iþareti okudum ve hemen kendisine üçüncü tarafý bilmek istiyorsun demi? Ýþte gizli düþman, dedim… Konuþmaya devam ediyorum; Gizli düþman: Aramýzda cirit atan bir takým insanoðullarý yüzleri görünüyor ama ne yaptýklarý görünmüyor. Bunlarýn iþleri toplumun moralini bozmak ve birliðini ve alt yapýsýný çöktürtmektir!
Bu tür insanlarý bulmak bir az zor çünkü toplumun önemli mevkilerinde yer almýþlar. Bunlarýn tek amacý özgürlük, toprak ve bayraða saygýlý olan toplumlarý birbirine vurdurmak, iþte Türkmen toplumuna karþý bu sinsi planlarýný gerçekleþtiriyorlar.
Baþka bir deyimle toplumumuz bir beyin ameliyatý geçiriyor. Beyin ameliyatý derken aklýmýza ölüm ve felç gibi þeyler geliyor. Bizim sorunumuz artýk kolay kolay çözülecek sorun deðil cümlesi ile konuþmamý bitirdim.
Arkadaþým; konuþmamý bitirdikten hemen sonra bir þey söylemeden tokalaþýp; Allah’a ýsmarladýk dedi ve gitti.
Gerçeði isterseniz Türkmen milli davasýna bugün baktýðýmýzda bambaþka tablolar göreceðiz. Atýk eskisi gibi adýmlar atmýyoruz. Zira içimizdeki gizli düþmanlar kanýmýzý iyice akýttýlar. Biz isek onlarýn yaptýklarýna sadece seyirci kalýyoruz.
Bazýlarý çok kötümser olduðumu söyleyebilir. Evet, öyleyim çünkü her þeyi görüyoruz hiç kimse söylemiyor, bu dediklerimi birerrer yaþýyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Bayýndýrlýk Ýskân Bakanýn Sayýn Yaþar Okuyan’ýn söylediði gibi karanlýðýn ortasýnda güneþ doðar cümlesi ile belki de içime bir ümit yaratabilirim.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...