1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Neyi hedefliyoruz…!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Yazýnýn baþlýðýnda belirttiðim gibi neyi hedefliyoruz konusu kapsamýnda birkaç söz bir kaç tümce söylemek özellikle bu kritik dönemde, doðru olduðunu diye düþünüyorum.

Koreselleþmiþ dünyamýzda kapýþmalar, savaþalar ve gerginlik Ansiklopedi uygulamalar içinde cereyan etmektedir.

Bu uygulamalarýn karþýsýnda galip gelmek isteyen toplumlar bir plan hazýrlýðý içinde olmalarý kaçýlmaz bir pozisyondur.

Tabii ki bu durum demokrasiyi iyice kavrayan ortamlar için geçerlidir. Eðer ortam bir taraf diðer tarafý asimile etmek istiyorsa burada durum deðiþir. Çünkü komplolar çoðalýr ve her an toplumlar arasýnda katliamlar yaþanabilir, güçlüler sürekli güçsüzleri bitirmeye çalýþýr. Dünyaya bir baktýðýmýzda etnik kapýþmaya maruz kalan ülkeler ortalýk sürekli gergin ya kaos gibi felaketlere karþý karþýya kalmaktadýr. En basit örneðimiz Irak! Ülkede bir kargaþa uygulamasý gerçekleþtiriliyor. Ayrýca medyadaki haberler ya da yazýlar ülkenin ne kadar vahim bir durumun içinde olduðunun argümanýdýr.

Bu vahim durumda biz Türkmenler çok zorlu günler yaþadýk ve yaþamaya devam edeceðiz. Zira bazý etkin güçlerin bizim yaþadýklarýmýz bölgelerde silah zoruyla hâkim olmak istiyor. Bu nedenle, her türlü sinsi plan karþýsýnda kalacaðýz bunun içerisinde katliamlar var, büyük patlamalar var ve bölgelerimizde yerleþtirdikleri illegal milisler de var.

Bunlar tabii ki hepsi cehennemi planlar, biz Türkmenler olarak ne yazýk ki üzülerek söylüyorum gücümüz olamadýðý için, karþýsýnda durmak imkânsýz.

Ama bu planlarýnýn etkisini azaltabiliriz. Sorabilirsiniz nasýl yani?

Önce neyi hedeflediðimizi tespit etmek lazým! Açýkça söylüyorum yani Irak’ta üçüncü unsur olmak istiyorsak gözümüzün önüne ana siyasi hedef koymalýyýz. Ana siyasi hedefi Türkmen siyasi ve sivil kurumlarý aydýnlarýn katkýsýyla hazýrlamalýdýrlar.

Ana siyasi hedefler ikiye ayrýlýr: Uzun ve kýsa vadeli siyasi hedefler.

Uzun vadeli siyasi hedefler: Irak’ta Türkmenlerin siyasi haritasýný çizmek gibi önemli konular var, mesela biz Türkmenler Tuzhurmatu’nu ve Telafer’i il yapmak istiyoruz. Buda bizim için çok önemli meseledir. Çünkü bu iþi baþarýrsak ortaya tam bir Türkmen siyasi haritasý koyabiliriz. Ama ne yazýk ki bu hedefi sadece dillerde dolaþtýðýný görüyoruz ortada hakiki bir adým yok.

Kýsa vadeli siyasi hedefler: Bu tür hedefler bizim kültürel haklarýmýz daha kapsýyor. Çocuklarýmýzýn refahý için ana dilleriyle eðitimini saðlamak, baþta Irak Milli Eðitim Bakanlýðýnda müstakil bir Türkmen eðitim genel müdürlüðünü açmak yönünde çalýþmalarýmýz hýz vermeliyiz. Ayrýca bilindiði gibi Türkmen gencinin birçoðu devletin önemli üniversitesinde mezun olmaktadýr.2003’ten bu yana büyük kesimi devlet kurumlarýnda tayin olamadý. Olmayýnca ne oldu büyük bir boþluk yaratýldý. Bu gençlerin yaþamýný saðlamak için baþak yollar tutmak zorunda kaldý. Maalesef hiç kimseyi bu sorun hakkýnda bir çözüm arayýþýnda görmediðimizi hüzünle ifade ediyoruz. Bunun nedeni; Türkmen siyasi hareketleri Irak’ýn en büyük karar merkezi olan Baþkent Baðdat’ta siyasi ana karargâh olarak seçemedi.

Bazlarý ifade ettiðim konularýn gerçekleþmesi hususunda zor olduðunu düþünebilir. Ama inanýn ki ortada hedeflediðimizi ortaya koyarsak onun sonra her þey kolay olur yeter ki her kes uygulamasýný düþünsün.


Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...