1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Karma güç muammasý ...!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Birkaç yýldýr devam eden sözde "Kerkük sorununun" çözümü konusunda yaþanan þiddetli anlaþmasýzlýklar kentteki ana siyasi gruplar arasýnda sürtüþmeye neden oluyor.

Irak parlamentosunda Kerkük konusunda herkesi memnun edecek çözüm arayýþlarý devam ederken, Amerikan'ýn Irak'taki askeri komutaný Odirno'nun: "sözde tartýþmalý bölgelerde karma güç kurma" önerisi hem Kerkük hem de Irak çapýnda tartýþmalara neden oldu. Bu tartýþmalar hala da devam ediyor.

Odinro'nun baþta Kerkük olmak üzere sözde tartýþmalý bölgelerde Irak ve Amerikan askerlerinin yaný sýra Kürt peþmergesinden oluþan üçlü gücün kurulmasý önerisi Kürtleri memnun ederken Türkmen ve Araplarý haklý olarak fena kýzdýrdý.

Bu öneriyi kýnamak için önce Araplar sonra Türkmenler Kerkük’te protesto mitingleri düzenledi. Mitinglerde bu önerinin Kürtlerin yararýna olduðunu vurguladýlar.

Türkmen ve Araplar öneriye karþý olduklarýný ifade ederken bir peþmerge sorumlusunun ortalýðý toz duman edecek bir açýklama yaptý.

Sorumlu, karma gücün Musul'a baðlý Sincar'da göreve baþladýðýný iddia etti.
Bu kapýþmalarýn farklý bir boyut almamasý için Amerikan komutaný bu haberin doðru olmadýðýný bir basýn bildirisiyle Irak kamuoyunu ile paylaþtý.

Diðer bir taraftan ABD Baþkaný Obama’nýn yardýmcýsý Biden'ýn sürpriz Baðdat ziyaretinde bir araya geldiði cumhurbaþkaný yardýmcýsý Tarýk Haþimi, karma güç önerisinin bölgeye zarar vereceðini açýk ne net bir þekilde dile getirerek öneriyi ilk aðýzdan reddetmiþ oldu. Aslýnda sadece Haþimi deðil, bugün Irak'ta öneriye geniþ bir kesim karþý çýkýyor. Önerinin Irak-Amerika güvenlik anlaþmasýnýn açýk ihlali olduðu ve peþmergeye meþruiyet kazandýrdýðý görüþleri çok yerindedir ve isabetlidir.

Çünkü sözde tartýþmalý bölgelere eðer teklif edilen karma güç yerleþtirilirse Irak resmen bölünür ve söz konusu bölgelerdeki devlet hâkimiyet ve mevcudiyeti en aza indirilir. Zaten de bu tekliften amaç budur. Çünkü bir Kürt yetkilisi birkaç gün önce bu teklifin kendilerine ait olduðunu açýk ve neti bir þekilde ifade etmiþti.

Bence tekliften ana hedef, 1991'den sonra kuzeyin 36. paraleli üzerinde ABD ve Batýlý güçlerin tesis ettikleri "sözde uçuþa yasak bölge" uygulamasýna benzer bir yapý kurmaktýr. Ve Kürt gruplara kuzeydeki üç ilde yaratmýþ olduklarý emrivakiyi bu bölgelerde de tekrarlamayý saðlamaktýr ardýnda da bu bölgeleri peþmergenin kontrolündeki bölgelere katmaktýr.

Bunun için bu teklif Irak'ýn milli güvenliðini birinci derecede tehdit ediyor. Bundan herkesin dikkatli olmasý gerekir.
Þimdi gözler, öneri konusunda son sözü söyleyecek olan Baþbakan Nuri Maliki’de. Ama konuyla ilgili baþbakanlýktan þu saate kadar henüz bir açýklama yapýlmýþ deðil. Bu da akýllarda soru iþaretlerine neden oluyor.

Acaba Baþbakan El_maliki ülkede yapýlmasý planlanan genel seçimlerde, zaferi elde etmek için bir koalisyon kuma çapalarýnda olduðu yönünde suskuluðu koruyor yoksa tavrýnýn uygun zamaný gelmediðini düþünüyor?

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...