1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Genel seçimler öncesi koalisyonlar ve Türkmenler

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Irak’ta gelecek aylarda yapýlmasý planlanan genel seçimler öncesi jet hýzýnda koalisyon teþkil etme trafiði yaþanýyor. Ýki genel seçim gören Iraklýlar seçimlerde ülkenin milli menfaatini savunacak listelere oy vereceklerini daha önemsiyorlar.
Ýktidarý elde eden Þii gruplar artýk parçalama sürecinden geçtiðini görüyoruz. Zaten Þii gruplar parçalandýktan sonra ortada siyasi rantý elde edecek ektili siyasi grup görülmemektedir, bu nedenle seçimler çok hararetli geçeceðini þimdiden okunuyor.
Kürtler ise geçen seçimlerde elde ettikleri sonuçlarý bu sefer elde edeceklerini çok zor görünüyor, çünkü Kürt siyasi denklemi deðiþti ortaya yeni gruplar çýktý. Ayrýca Kürt haber ajanslarýna ortalýðý toz duman edecek bir haber düþtü. Baþbakan el_Maliki Kürt milliyetçilerin taze lideri Noþirvan Mustafa’ya bir koalisyon kurma teklifinde bulunduðunu yazýyor! Bu haber ne kadar doðru olup olmadýðý söz konusu deðil ama ortada bir gerçek doðuyor. Oda, uzun zamandan beri el_Maliki, Barzani ve Talabani’nin hâkimiyet barajýný çeþitli siyasi yöntemlerle kýrmak istiyor.
Sünni Araplarýn siyasi durumuna gelince pekiyi görünmediklerini liderlerinin demeçlerinden belli oluyor. Seçimlerde iki ya da üç parçaya bölünüp baþka listelerle koalisyon yapmalarýný bekleniyor.
Artýk diyebiliriz ki bu seçimlerde bambaþka atmosfer yaþanacak, zira siyasi kitleler bu seçimde gerçek gücünü göstermek istiyor. Yani bir meydan okuma olgusu sergilenecek!
Sýra geldi Türkmenlere!
Hakikaten geçen seçimlerde Türkmenlerin elde ettikleri sonuçlar nüfus coðrafyasýna kýyas edersek çok az olduðunu baþtan ifade etmek isterim.
Peki, neden dersinizi?
Ýþte nedenler:
1_Dýþ nedenler:2003’ten bu yana Irak iþgal edildikten sonra Türkmeneli bölgesinde siyasi otolite eksikliði ortaya çýktýðý için Kuzey Irak’tan bu bölgelere Kürt milisleri kaydýrýldý. Bu milisler Türkmenlere karþý asimile politikasý uyguladý. Örneðim seçimlerde Türkmenlerin sesini yok etmeye çalýþtýlar artý bazý bölgelerde çok sayýda Türkmenlere ait seçim sandýklarýný yok ettiler. Bu hadiseler yaþanýnca ne oldu Türkmenlerin ortaya aðýrlýðýný koyan seslerini bastýrýp yerel ve dünya kamuoyuna sayýlarý az olduðunu gösterdiler. Türkmen yetkililerinin seçim öncesi demeçlerini ve siyasi çalýþmalarýný bu yönde hareket etmelerini uygun görüyorum.
2_Ýç nedenler: Türkmen siyasi kurum ve kuruluþlarý yedi yýldan beri gizli kapýþmalar içinde. Hatta bazen bu kapýþmalar su yüzüne sýzdý. Buna ilaveten her kes birbirini sürekli suçladýðýný görüyoruz. Bunlar hepsi Türkmen siyasi platformunun ilerlemesini engelledi. Neticede milli çýkar hareketi kýsýtlandý.
Bunlar hepsi önemli deðil çünkü geçmiþte kaldý. Bu süreç itibariyle milli seferberlik hareketi baþlatýlmalý. Siyasi hareketler sakin bir hava içinde bu seçime nasýl katýlacaklarýnýn planlarýný kurmalý. Bence nu zemini hazýrlama görevinin büyük görevi Irak Türkmen Cephesi’ne düþüer. Çünkü ITC’nin uluslar arasý arena etkinliði var. Ve görüyoruz ki bu aralar bir fikir alýþ_veriþ ziyaretleri gerçekleþtiriliyor. Evet, iyi adým ardý kesilmesini temenni ediyoruz.
Yani bu iþin özeti, gücümüzü toparlamaya olaðanüstü çalýþmalarýmýza daha aktif önem vermeliyiz.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16812

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12374

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10906

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10234

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7755

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...