1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK’IN KUZEYÝNDE SEÇÝM! KERKÜK VE ERBÝL

site Bakimda

Ali Kerküklü

Irak’ýn Kuzeyinde 25 Temmuz 2009 Cumartesi günü yapýlan seçimlerin (Bu seçim Musul ve Kerkük dýþýnda yapýlmýþtýr) resmi sonuçlarý iki gün gecikmeli olarak açýklandý.KDP-KYB ittifaký oylarýn yüzde 57.34’ünü ,Muhalefetteki Goran (Deðiþim) listesi yüzde 23.75’e ulaþtý. Solcu-Ýslamcý ittifaký ise yüzde 12.08’de kaldý. Üç Türkmen partisinin toplam oy oraný ise yüzde 1.5 oldu (O bölgede yaþayan ve ikinci büyük unsur olan 450-500 bin Türkmen’in oylarýna ne oldu? Ama ne hikmetse seçimler de sadece Türkmenlerin oylarý buharlaþýveriyor).Barzani-Talabani ittifakýna karþý olan muhalefet, seçim sonuçlarýnýn geç açýklanmasýnýn hile yapýldýðýný kanýtladýðý iddiasýnda.Seçim sonuçlarýndan anlaþýldýðý gibi,Barzani ve Talabani’ye karþý muhalefet büyük atýlým yapmýþ ve güç kazanmýþtýr.Yani Barzani ve Talabani bölgedeki halkýn desteðini büyük ölçüde kaybetmiþlerdir.Demokrasiden bahsederler,ama demokrasi kültürü olmayan bu aþiret reisleri yakýnda birbirlerine karþý tekrar silahlarý konuþtururlarsa kimse saþmasýn. Geçmiþte þahsi menfaatleri için birbirlerine ve Kürtlere karþý yýllarca hep silahlarý konuþturdular ,binlerce Kürdün ölümüne de sebebiyet verdiler.Bunlarýn anladýklarý dil yaðma,talan, silah ve kaba kuvvettir.Seçimden sonra Mesud Barzani, New York Times’a verdiði demeçte, Barzani, Türkmenler ve Araplarla güç paylaþýmý öngören BM raporunu “gerçek dýþý” bulduðunu belirterek, “Kimsenin bize Kerkük’te referandumdan baþka bir alternatif sunmasýný kabul etmeyeceðiz” dedi.Hangi referandumdan bahsediliyor?Irak halkýnýn karþý geldiði ve zaman aþýmýndan dolayý geçerliðini kaybeden referandum olmasýn sakýn?

Türkmen ve Araplarýn boykot kararý aldýðý ve zaman aþýmýna da uðrayan bu referandum,hala hayal peþinde olan Barzani’nin gündeminden düþmüyor.Hamileri iþgalci ABD ve Ýngiltere Irak’tan kaçýyorlar,Barzani’de iç politikaya yönelik son kozlarýný oynuyor.Bu referandumu zorla yaptýrmak adýna Türkmenler, Kürtlerin insanlýk dýþý baskýlarýna maruz kalmýþ ve çok acý günler yaþamýþlar ve hala da yaþamaktadýrlar. "Keþke Irak'ta da Kerkük'te de petrol olmasaydý, biz de normal ve huzurlu bir ülke olsaydýk. Baþýmýza þimdiye kadar ne geldiyse ve þimdi neler yaþýyorsak hepsi petrolden kaynaklanýyor." Kerküklü bir gencin dudaðýndan sitemle dökülen bu sözler, bir süredir patlamaya hazýr saatli bomba diye tasvir edilen Kerkük'te hayatta kalma mücadelesi veren Türkmenlerin duygularýný özetliyor. Ame¬ri¬ka¬lý ya¬zar Khris¬ti¬na O’Do¬nelly “The Hor¬se¬man” ad¬lý ki¬ta¬býn¬da Irak Türklerini ve maruz kaldýklarý haksýzlýklarý þöyle anlatýyor: “Irak’ýn üçün¬cü mil¬li¬ye¬ti olan Türk¬men¬ler, Or¬ta As¬ya’dan 1000 se¬ne ön¬ce göç edip Mu¬sul, Ker¬kük ve Er¬bil’e yer¬leþ¬miþ¬ler¬dir. Kim¬se de bun¬la¬rýn çek¬tik¬le¬ri acý¬la¬rý ha¬týr¬la¬maz, hak¬sýz¬lý¬ða uð¬ra¬yan bu in¬san¬la¬rýn ise hiç mi ya¬þa¬ma¬ya hak¬la¬rý yok? Aca¬ba bun¬lar ikin¬ci sý¬nýf in¬san¬lar mý? Hü¬kü¬met¬ler ise hep ger¬çek sa¬yý¬la¬rý¬ný sak¬la¬dý, ki Türk¬men¬ler ger¬çek¬te 2 mil¬yo¬nun üze¬rin¬de bir nü¬fu¬sa sa¬hip¬ti. Al¬lah aþ¬ký¬na bil¬mi¬yor mu¬su¬nuz? bun¬lar Türk asýl¬lý¬dýr¬lar, Tür¬ki¬ye, es¬ki Sov¬yet¬ler Bir¬li¬ði¬nin gü¬ne¬yin¬de ya¬þa¬yan¬lar gi¬bi (Azer¬bay¬can, Öz¬be¬kis¬tan, Türk¬me¬nis¬tan, Kýr¬gý¬zis¬tan, Ka¬za¬kis¬tan). Ba¬zý Irak Hü¬kü¬met¬le¬ri ta¬ra¬fýn¬dan asi¬mi¬las¬yo¬na ve yok edil¬me¬ye ma¬ruz kal¬mýþ¬lar¬dýr. Bu top¬lu¬ma kar¬þý Ba¬as re¬ji¬mi ta¬ra¬fýn¬dan yo¬ðun in¬san hak¬la¬rý ih¬lal¬le¬ri ya¬pýl¬mýþ¬týr ( Þimdi de Kürtler daha beterini yapmaktadýrlar,Ne yazýk ki Türkmenlerin kaderi bu gün bile deðiþmemiþtir). Özel¬lik¬le öð¬ren¬ci ve ay¬dýn ke¬si¬mi¬ne bas¬ký, ha¬pis ve idam¬lar ya¬pýl¬mýþ¬týr”. (Khristina O’Donelly “The Horseman”, s.554,555)


Bütün bunlar yaþanýrken Kürtler, iþgalcilerle iþbirliðini tercih etmiþ, XIX.yüzyýldan bu yana sürekli yaptýklarý hatayý yinelemiþ, yani Batýlý emperyal güçler tarafýndan her zamanki gibi çok fena halde kullanýlmýþlardý. Araplarla Türkmenlerin Irak Kürtlerine karþý birleþip ortak hareket etmeleri hiç beklenmeyen bir durum deðil.Geçenlerde Amerikalý emekli general ve askeri komutanlardan oluþan heyetle bir araya gelen Barzani,Irak’ýn kuzeyinde (Musul ve Kerkük hariç) þimdiye kadar hiçbir Amerikalý askerinin öldürülmediðini,bundan gurur duyduðunu belirtti.Tarihten ders almak gerekir,daha dün Saddam’ýn baþýna gelenleri gördük.Saddam boynuna ip geçirildiðin de,bunun bir tiyatro oyunu olduðunu zannediyordu ,ama deðildi.Kürtler için Tarih tekerrür eder mi?

1947,1975, 1988 ve 1991’de dýþ güçler tarafýn¬dan terk edilen Irak Kürtleri, doðal olarak Irak’la ilgili her politika deðiþikliðinde he¬men paniðe kapýlmakta ve "tarihin teker¬rür edeceði" korkusunu yaþamaktadýrlar.Hatýrlatalým Yakýn da Amerikalýlar Irak’ý terk edeceklerdir,Kürtlerin hali ne olacaktýr.Býrakýn bunu Kürtler düþünsün.
Ne diyelim; kendi düþen aðlamaz...
Bölgesinde bulunan ülke ve toplumlar¬la uyum içerisinde, birlikte yaþama niyet ve iradesine sahip olmayanlar dolduruþa gelerek büyük devlet¬lerden medet umarlar. Büyük devletler, çýkarlarý doðrultusunda kullandýðý bu gruplarý, iþleri bitince kaderlerine. terk ederler.
Tarih, büyük devletler tarafýndan kulla¬nýldýktan sonra çöplüðe atýlan toplumlar¬la ve "tarih yazacaðým, devlet kuraca¬ðým" diye kendi toplumlarýný mahveden hayalperestlerle doludur.
Irak Kürtleri’nin, kendi yakýn tarihlerinden hiç de ders almamýþa benzi¬yorlar...

ABD ve Ýngiltere’nin iþbirlikçileri KDP ve KYB(Mesud Barzani ve Celal Talabani), Türkmen þehri Kerkük’ün Kürtlere ait olduðunu iddia ediyorlar.Kürtlerin Kerkük’te tek bir tarihi eserleri varmýdýr? Hayýr yoktur.Ellerinde bu asýlsýz iddiayý doðrulayacak bir belge, Kerkük’te yaþadýklarýna dair tapularý olmadýðý için Kerkük’ün Türk kimliðini yok etmek gayesiyle nüfus ve tapu kayýtlarýný imhaya kalkýþtýlar ve kerkük’ü yaðmalayýp talan ettiler. Kürtler Kerkük'ün kendilerine ait olduðu iddiasýnda bulunuyorlar. Sayýn Okuyucular Allah aþkýna insan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç? Ayrýca bu talan ve yaðmalama Kürtlerin yoðun yaþadýðý Süleymaniye ve Dohuk þehirleri ile Çamçamal, Akra, Selahaddin, Zaho gibi kentler ve kasabalar da olmamýþtýr. Kürtler tarafýndan bu yaðma ve talanýn yanlýzca Kerkük ve Musul’da olmasý bir anlam taþýmýyor mu sizce?
Baþlangýçta, Araplaþtýrma politikasý ile Türk kimliðini eritme çabalarý, günümüzde, yani ABD'nin Irak'ý iþgali ile "Kürtleþtirme" politikasýna dönüþtü. 2003 Nisan ayýnda ABD iþgalinin hemen ardýndan Kürt peþmergelerin (10 NÝSAN 2003 ) Kerkük'e girmeleri, Irak'taki bu Türkmen þehri için sonun baþlangýcý oldu. Peþmergeler, þehre girer girmez nüfus ve tapu dairesine saldýrarak yakýp yýktýlar ve þehri talan edip yaðmaladýlar(17 MART 1991’de aynýsýný yapmýþlardý). Bir anlamda, bunu yaparak,Türkmen þehri Kerkük’ün tarihini/hafýzasýný yok etmek istediler. Bundan sonra, diðer bir deyiþle iþgalden hemen sonra Kürtler hýzla bölgeye/Kerkük'e göç etmeye baþladýlar. Aslýnda, bu göçler bir anlamda teþvik edildi. Boþ bulduklarý arsalarda ev yapmalarý için bu göçler, o kadar düzensiz ve acele gerçekleþtirilmeye çalýþýlýyor ki, bu kadar göçü kaldýramayan Kerkük'te Saddam Hüseyin döneminde, Araplar ve Kerkük petrol þirketi çalýþanlarý ve ordu için yapýlan konutlara, hatta Kerkük Olimpiyat Stadyumun içi,çevresi ve bu Stadyumun soyunma odalarýna,Devlet ve Türkmenlere ait boþ arsalara,Kerkük petrol kuyularýnýn etrafýna ve Devlet daireleri binalarýna bile Kürtler yerleþtirildi.Bu Kürtlerin çoðu sadece çadýrýyla kerkük’e getirildi,þimdi ise bu Kürtler iþ, maaþ ve konut sahibi oldular. Toplam Kürt göçü 700 bin civarýndadýr.Kerkük’ün iþgalden önceki nüfusu 830 bindi,simdi ise 1.5 milyonu aþmýþtýr.Bugün Kerkük’e dýþarýdan yerleþtirilen 700 bin Kürdü,sayýma ve daha sonra da seçime dahil ederseniz sonuç þimdiden belli olmuyor mu? O zaman sayýma ve seçime ne gerek vardýr.Ýlk baþta bu ithal Kürtler Kerkük’ü terk etmelidir.Hýzlý bir þekilde Kürtleþtirilmeye çalýþýlan Kerkük Türklerin yaþadýðý þehir olduðunu belgeleyen/kanýtlayan bir çok kanýt bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni, BM Ýnsan Haklarý Komisyonu Özel Raportörü Hollandalý Diplomat Max Van Der Stoel'in 74/1991 ve 74/1993 sayýlý BM Genel Kurulu kararlan doðrultusunda hazýrladýðý "Irak'ta Ýnsan Haklan Ýhlalleri" baþlýðýný taþýyan raporun 5. bölümüdür. Söz konusu raporda, Türkmenlerin karþýlaþtýklarý insanlýk dýþý eylemler vurgulanýrken, bunlarýn çoðunluklu olarak yaþadýklarý bölgelerin de altý çizilmektedir. Raporun 114. maddesinde yer alan bir paragrafa göre;

"Türkmenler, Irak'ta üçüncü büyük etnik grubu oluþturmaktadýr. Kökeni Orta Asya'ya dayanan bu toplumun Irak'a yerleþtiði tarihin üzerinden bin yýl geçmiþtir. Halen Irak'ýn kuzey ve orta bölgelerinde oturan Türkmenlerin yoðunlaþtýklarý yerler ise, Musul, Erbil, Kerkük, Selahaddin ve Diyala vilayetleridir. Nüfuslarý 2,5 milyonu aþmaktadýr.."
Bu rapor, birçok eserden/belgeden sadece bir tanesidir. Birçok Arap, Türk ve yabancý araþtýrmacý ve yazarlarýn bu konuyu yani Kerkük'ün Türklüðünü teyit eden birçok eseri mevcuttur.

Aslý Arap olan ancak Amerika'da yaþayan Said K. Aburish, Saddam hakkýnda Ýngilizce kaleme aldýðý eserinde bir gerçeði aydýnlatmak istiyor
"Saddam, Kerkük'ü Araplaþtýrmaya çalýþýyordu. Saddam Kerkük'ün bir Arap, Kürtler de bir Kürt þehri olduðunu iddia ediyorlardý. Aslýnda bu þehir ne Arap ne de bir Kürt þehridir. O þüphe götürmez bir Türkmen þehridir. Kürtler 1960 yýllarýndan itibaren planlý bir þekilde Kerkük'e gelmeye ve yerleþmeye baþlamýþlardýr": (Said K. Aburish, Saddam Hussein, The Political Of Revenge (Saddam Hüseyin: Ýntikamýn Politikasý), Blooms Bury, London, 2001, s.88)


Kerkük’ün Petrol Yataklarýnýn Etrafýna Yerleþtirilen Ýthal Kürtler..

28 Ekim 1992 tarihli Meydan Larousse’un Türkiye baskýsýnýn Kerkük maddesinde þu ifadeler yer almaktadýr: “Kerkük’te yoðun bir Türk topluluðu ile onun geliþtirdiði Türk kültürü vardýr. Þehirde 350 aile kadar olan Hýristiyanlar da Türkçe konuþur ve Türkçe’yi Süryani harfleri ile yazarlar ve bir bölümü de Kerkük Kalesi’nde otururlar.”
CECIL JOHN EDMONDS, 26 Ekim 1889’da Ýngiltere’de dünyaya geldi. 1922 yýlýnda özel görevle Irak’ýn Kuzeyinde bulundu. Kerkük ve Süleymaniye’de il danýþmaný ve idari müfettiþi olarak görev aldý. Kerkük’te 20 Eylül 1922 – 26 Nisan 1924 tarihleri arasýnda görev yaptý. (Ýki buçuk yýl)
1924 yýlýnda Irak’ýn Kuzeyinde siyasi subay olarak (istihbarat) askeri kollara eþlik etti. 1926 yýlýnda yardýmcý danýþman olarak Irak Ýçiþleri Bakanlýðý’na atandý. 1928’de konsolos oldu. 1933 yýlýnda Irak Dýþiþleri Bakanlýðý’nda danýþman olarak görev yaptý. 1937 yýlýnda da baþkonsolos oldu. 1948 yýlýnda kraliyet Dýþiþleri servisinde bakan oldu ve 1950 yýlýnda emekliye ayrýldý. 1979 yýlýnýn Haziran ayýnda öldü. Kürtler, Türkler ve Araplar adlý kitabýný yazýdýðý sýrada C. J. Edmonds’ýn

Kerkük’ün ve bölgenin iç yapýsýný iyi bilen biri(Bir istihbaratçý Ýngiliz subayý ) olarak bu þehir hakkýnda yazdýklarý Kürtlerin yalanlarýna ve gerçekleri çarpýtmalarýna aslýnda büyük bir tokat niteliðindedir.“25000 olan Kerkük nüfusunun büyük çoðunluðunu Türkmenler, dörtte birini Kürt, Arap, Hýristiyan ve Yahudi topluluklarý oluþturuyordur.” Ay¬rý¬ca hü¬kü¬me¬tin, Ker¬kük’ün res¬mi di¬li¬nin Türk¬çe ola¬rak kal¬ma¬sý ve me¬mur¬la¬rýn¬da ye¬rel aha¬li¬den ol¬ma¬sý¬ný gü¬ven¬ce al¬tý¬na ala¬cak bir bil¬di¬rim¬de bu¬lun¬muþ¬tur. Bu for¬mül, Ker¬kük için kay¬de¬di¬len bü¬yük bir aþa¬may¬dý. (C.J.Edmonds, Kürtler, Türkler ve Araplar, s.4, 349,446)


Bir toplumun varlýðýný ispatlayan birkaç unsurdan biri edebiyat ve diðeri müziktir. Kerkük’te geçmiþten bugüne kadar Türkmenlerden Þair Fuzuli, Nesimi, Dede Hicri gibi bir çok ünlü þair çýkarken bugün Kerkük’te yaþayan diðer topluluklara mensup bir tane þair vardýr. " Þeyh Rýza Talabani" o da þiirlerini Türkçe, Arapça, Farsça ve Kürtçe yazmaktaydý. Türkçe þiirleri çoðunluðu oluþturuyordu. Kerkük Türküleri, BBC ve Amerikanýn Sesi gibi bir çok radyoda ayný ad altýnda yayýnlanýrken neden Kerkük adý altýnda diðer topluluklarýn dillerinde Türküler yayýnlanmamýþ ve yayýnlanmamaktadýr. Çünkü yoktur ve bu da Kerkük’ün bir Türkmen þehri olduðunun önemli bir göstergesidir.
Þimdi bir kere daha sormak istiyorum. Mademki, Kerkük’te Kürt nüfusu çoðunluktaydý da Kerkük iþgal edilince, neden peþmergelerin ilk iþi nüfus kayýtlarýný ve tapu evraklarýný yok etmek oldu? Kendine, nüfusuna, güvenen kiþiler bu kepazelikleri yaparlar mý? 2003 Nisan Irak iþgalinden sonra Kerkük’e ithal edilen 700 bin Kürde ne diyeceksiniz?

Tabii ki Kerkük’ün bir Türkmen þehri olduðunu gösteren yüzlerce kaynak ve belge vardýr. Arap, Türk ve yabancý kaynaklarýn yalnýzca bir bölümünü kullandýk. Hepsini kullanmaya ne zamanýmýz ne de yazýmýz yeterdi. Kerkük’ün Türkmen þehri olduðunu ispatlamaya gayret etmiyoruz. Zaten güneþ balçýkla sývanmaz. Yalnýz þüphesi olanlara ithaf olunur.

Türkmen Þehri Erbil Saddam’dan Barzani’ye Hediye

Irak Türkleri Türkmen þehri Erbil’i unutmadýlar ve asla unutmayacaklardýr.Türkmenler bu güzelim Türkmen þehrini Kürtlere peþkeþ çekenleri de çok iyi biliyorlar.Bu gün Kürtler iþgalcileri de arkalarýna alarak Türkmen þehri Kerkük’e de göz dikmiþler ,bu þehre göz dikenler çok iyi bilsinler ki,Kerkük çetin bir cevizdir Musul gibi.Türkmenlere yapýlan baský,zulüm,haksýzlýklar,seçimler de hileler,Kerkük’e yerleþtirilen 700 bin Kürt, Türkmenleri yýldýrýp sindire bildiler mi? Asla.Kürtler Kerkük’ü saf ,bilgisiz kamuoyu ve dünya’ya sözde ihtilaflý bölge diye yutturmaya çalýþýyorlar,yok efendim Türkmen þehri Kerkük’te referandum yapýlsýn!Neyin referandumu? Allah’ýn bir kulu çýkýp da Kürtlere ne saçmalýyorsunuz demiyor. Tarih boyunca Kürtlerin bölgede hiç devleti oldu mu ? olmadý, o zaman bu ihtilafý bölgede neyin nesidir.Ýhtilaflý bölge veya bölgeler ülkeler arasýnda olur,Kürtlerin yaþadýklarý bölgeler Irak topraðý deðil midir? Yani þimdi Irak’ta yaþayan Irak vatandaþý Kürtler,Iraklýlardan toprak mý talep ediyorlar? Utanmadan evet,ekmeði ve suyunu içtikleri ve bütçesinden % 17 pay aldýklarý ülkeyi parçalamak istiyorlar.Nankörlüðün böylesine pes doðrusu.Selçuklu ve Osmanlýlar(Türkler) bölgeyi 900 yýl yönetmiþler,Devletler ve imparatorluklar kurmuþlardýr.1.Dünya Savaþýndan sonra (1921’de) Irak kurulmuþtur.Þimdi Kerkük Irak’ýn bir þehri deðimli dir ? Uluslararasý ve Birleþmiþ Milletler kararlarý da bunu onaylamýyor mu ? onaylýyor, o zaman bu referandum oyunu da nedir? Konumuz Erbil’e dönelim. Güzelim Türkmen þehri Erbil nasýl oldu da bu çapulcularýn eline geçti.Tarih Aðustos 1996, Mesud Barzani’nin Saddam Hüseyin’le temasa geçmesi ABD’yi telaþlandýrmýþtý. ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý R. Pelletreau, Mesud Barzani ve Celal Talabani’ye birer mektup göndererek çatýþmalara son vermeleri çaðrýsýnda bulundu(O zaman Kürtler


2 Eylül 1996 Tarihli AL-IRAQ Gazetesinin manþetinde, Mesud Barzani, Çaðrýsýna Yetiþen Saddam ve Liderliðine Teþekkür ediyor. Resimde Mesud Barzani, Saddam Hüseyin ve Ýzzet El Duri’ye Teþekkür Ziyaretinde Bulunuyor.

birbirlerini boðazlýyorlardý , Çatýþma nedeni Habur Sýnýr Kapýsý’ndan elde edilen gelirin paylaþýlamamasýydý).ABD iki Kürt grubu 30 Aðustos’ta Londra’ya davet etti. Londra’daki ABD büyükelçiliðinde yapýlan görüþmede bir ilerleme kaydedilemedi. 31 Aðustos 1996 günü Irak ordusu Barzani’nin(çaðrýsý) isteði doðrultusunda saldýrýya geçti. Irak’ýn 10. zýrhlý tugayý, 40 bin askeri, tanklarý, uçak savarlarý ve her türlü silah donanýmýyla Talabani’nin elinde olan Türkmen Þehri Erbil’i kuþattý. Kýsa sürede Erbil’i Talabani peþmergelerinin elinden aldý.Telefona sarýlan Talabani, Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Pelletreau’yu arayarak ABD’nin müdahalede bulunmasýný istiyordu. 2 Eylül’de Irak ordusu Erbil’den geri çekilerek buranýn denetimini Mesud Barzani ve KDP’li peþmergelere býrakýp giderken Erbil’deki her yere Irak bayraðýný asmýþtý. Olan yine Türkmenlere olmuþtu.Kürtler her zamanki gibi Türkmenlerin siyasi parti,kurum,kuruluþ ve okullarýný yaðmalayýp talan ettiler. Ýsyancýlarý cezalandýmasý beklenen Saddam’ýn hedefinde Türkmenden baþka düþman yoktu. Irak istihbaratý, Kürt kýyafeti giymiþ KDP peþmergelerinin yardýmýyla yüzlerce Türkmeni tutuklayýp, kurþuna dizdi ve bir kýsmýný da Baðdat’a götürdü, akýbetleri ise bugüne kadar meçhul kalmýþtýr.Erbil’de Türkmenlere yapýlan bu katliam, Irak'ýn devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam cezasýna mahkum edildiði Duceyl davasýna konu olan olaydan farklý deðildir, Davada Saddam 148 Þii'nin ölümünden sorumlu tutuldu.Türkmenlerde bu katliamýn peþinde olacaklardýr ve bu olaydan sorumlu olanlardan mahkemelerde hesap soracaklardýr.Kimsenin hakký kimsede kalmayacaktýr.Türkmenlere yapýlan bu katliamýn hesabýný mutlaka ödeyeceklerdir.Diktatör Saddam Hüseyin’in ödediði gibi.
Bu sýrada Celal Talabani, hiçbir çaðrýya kulak asmayarak,Saddam’ýn yardýmyla Türkmen þehri Erbil’in denetimini ele geçiren Mesud Barzani ile her türlü diyalogu reddediyordu. “Barzani haindir.” diye avazý çýktýðý kadar baðýrýyor ve: “O, Baðdat’ýn ajanýdýr. Efendisiyle(Saddamla) görüþmeyi tercih ederim.” diyordu. Kimin kimi hain ve ajanlýkla suçlamaya hakký vardý? ”Karga kargaya, yüzün kara” diyordu. Zaten Mesud Barzani ve Celal Talabani, Kürtler arasýnda isimlerinin önünde taþýdýklarý sýfatlarý olan hain, iþbirlikçi anlamýna gelen Cahþ diye anýlmýyorlar mý? Cahþýn cahþa söz söylemeye hakký var mýdýr? Belki tek bir þey söyleyebilirler: Acaba hangimiz daha büyük cahþtýr?


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...