1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kürt siyasetinde yeni denklem…!

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Kuzey Irak’ta yapýlan yerel seçimlerinin sonuçlarý beli olup olmadýðý kazanan ve ya kaybeden açýsýndan önemli deðil ama önemli olan Kürtlerin yeni politik rantý belli oldu.

Seçimlerin sonuçlarý açýklandýktan sonra bölgede deðiþim rüzgârlarý esmeye baþladý. Bir aralar KDP ve KYP bölgede söz sahibi olurken artýk bu seçimlerin ardýndan pek zor olduðunu þimdiden görüldü. Dün empoze edilen gruplar bugün seçmenin oyuyla yükseliþ kaydettiler

Çeþitli baskýlara tabi tutulan Kürt Milliyetçilerinin yeni lideri Noþivan Mustafa, Talabani yandaþlýðýyla bilinen Süleymaniye kenti bir gün bir gece içinde yumruðu altýna aldý. Talabani’nin bölgelerin Mustafa’nýn kazanmasý, Kürtler Talabani’nin emekliðe ayrýlmasýný oylarýyla ifade ettiler.

Böylece Talabani’nin siyasi hayatýnýn son noktasýný pek yakýnda kendisi koyacak. Artý yenilginin bayraðýný asmaya hazýrlanýyor.

Tabii ki bu olan bitenler Talabani bölgesi için geçerlidir. Diðer Bölgeler ise hala Barzani’nin denetimi altýnda ceza seçim sonuçlarý ilan edilmeden kendisini yineden bölge baþkaný olarak seçildiðini sözcüsü yoluyla ilan etti. Evet, iki Kürt partisinden oluþan koalisyon bu seçimde iktidar sandalyelerini kazandý. Ama karþýlarýna hiçte beklemedikleri iki büyük rakip çýktý. Birinci rakip; Noþivan Mustafa. Ýkinci rakip ise radikal ve ýlýmlý Ýslamcýlar oluþturduðu reform ve hizmet listesi.

Bu iki rakip Barzani’ye ve Talabani’ye artýk dur bizde bu siyasi denklemde varýz dediler.Zira yerel parlamento’da çok güçlü bir muhalefet olacaðý bekleniyor.Ancak Barzani bu muhalefeti demokrasi çerçevesinde karýþýlacak yoksa silah gölgesinde tepsini verecek!Tabii ki örneði geçmiþteki yaþanan olaylardan analizini kolaylýkla yapabiliriz, yani silah gölgesinde tepki verir…!

O zaman bir az bakliyelim çünkü ilerde Kuzey Irak’ta eþi görülmeyen geliþmeler yaþanacak. Bu geliþmeler Kürtleri yolun baþýna döndürebilir.

Ama ya da acaba Kürt siyasi platformunda büyük baþarý kaydeden Noþivan Mustafa arkasýnda Küresel bir gücün desteðini alarak kaydetmemiþtir yoksa halkýn gücünü alarak baþarý kaydetmiþtir. Gerçekler su yüzüne elbette çýkacak ne dersiniz bir az bekleyelim…

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...