1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK’TE 28 TEMMUZ OLAYI

site Bakimda

Ali Kerküklü


Irak parlamentosu,Kütler tarafýndan silah zoruyla istila edilen Türkmen þehri Kerkük’ün çözümü ve ülkede yerel seçimlerin imkan saðlayacak yasa tasarýsýný (bu, herkese eþit haklar tanýyan tasarýya karþý yalnýz Irak Kürtleri çýktý) 22 Temmuz 2008’de Kürtlerin boykotuna raðmen, Meclisin oylamasýna sunulmuþ ve oylama sonucunda tasarý salt çoðunlukla kabul edilmiþtir. 28 Temmuz 2008 tarihinde Kürt gruplarý, Süleymaniye,çamçamal, Dohuk,Zaho,Selahaddin, Akra ve Erbil gibi yerleþim bölgelerinden Kürtleri Kerkük’e getirerek protesto gösterisi düzenlediler. Protesto yürüyüþü esnasýnda bir intihar saldýrýsý gerçekleþti. Patlamanýn ardýndan Kürtler Türkmeneli Tv, iþyerleri, Snober Oteli, Türkmen siyasi ve sivil kuruluþlarýna saldýrdýlar, yaðmalayýp yaktýlar. Herkesin bildiði gibi Kürt gruplarýnýn anladýðý dil silah, kaba kuvvet, yaðma, talan...Ýntihar Bombacýsýnýn Patlama Anýný gösteren Bir Görüntü


ABD’nin tanýnmýþ gazetelerinden The Newyork Times’in bu olay hakkýnda 19 Aðustos 2008 tarihinde yayýnladýðý yazýda þöyle denmektedir: “Kerkük’teki Kürt Hâkimiyeti Irak’ta Bir Barut Fýçýsý Yaratmýþ.”

Temmuz 2008’de ulusal parlamentonun, oldukça büyük öneme sahip eyalet (Ýl) seçimleri için bir takvim belirlemeye yönelik gerçekleþtirdiði yasama görüþmesi, Kerkük konusunda sert bir ihtilaf nedeniyle týkandý. Çünkü Araplar ve Türkmenler, Kürt iktidarlarýnýn bir kýsmýndan feragat etmesini talep etmiþlerdi; fakat bu isteðin gerçekleþmesi, Kürtlerin Kerkük’teki otoritelerini pekiþtirmelerinden (Silah zoruyla) dolayý, askeri müdahale dýþýnda, pek mümkün deðildir. Eyalet (Ýl) yönetimi ve polis idaresine ek olarak, Kürtler, Amerikan ordusuyla ve komutanlarýna göre, ABD istihbarat servisleriyle (CIA) birlikte çalýþan korkutucu yeraltý güvenlik servisi “Asayiþ”in ( Asayiþ Saddam dönemindeki gibi polisiye ve istihbarat toplamak ve Kerkük’ü kontrol altýnda tutmak için her mahallede bulunmaktadýr.Bu servisi MOSSAD’ýn eðittiði bilinmektedir) de kontrolünü elinde bulundurmaktadýr.

Herhangi bir saldýrýnýn ilk hedeflerini genellikle Asayiþ yetkilileri oluþturmaktadýr. Asayiþ yöneticileri sadece hâkim Kürt siyasi partileri olan KDP ve KYB’ye rapor vermekteler.


Ýsrail Askerleri Irak’ýn Kuzeyindeki Kamplardan Birinde Peþmergeleri Eðitirken

Kerkük’teki KDP Asayiþ gücünün komutaný olan Nejat, parti baþkaný Mesud Barzani’nin oðlu ve de KDP istihbaratýnýn (Ýsrail’in 1966’de kurduðu ve eðittiði Kürt istihbarat örgütü PARASTÝN) baþýnda bulunan Mesrur Barzani’nin bir resmine bakarak: “O benim patronum.” diye söylemiþtir.

Kürtlerin, güvenlik güçleri üzerindeki kontrolü ve bunlarý siyasi amaçlarla kullanmaktaki becerileri, rakip gruplarýn dediðine göre, 28 Temmuz 2008’de bir intihar bombacýsýnýn Kürt göstericilere saldýrmasý sonrasýnda, onlarca insanýn ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasýna yol açan bir yaðma hareketinin (Kürtler tarafýndan) tetikçisi oldu. Saldýrýdan sonra Kürtlerden oluþan kalabalýklar Türkmen siyasi karargâhlarýna saldýrarak binalarý ve arabalarý ateþe verdiler. Bir bütün olarak ele alýndýðýnda, Amerikan yetkililer, yaðma sýrasýnda, yaðmayý kýþkýrtan bombalama olayýna oranla çok daha fazla sayýda insanýn öldüðüne inandýklarýný söylediler

Türkmen Siyasi ve Sivil Kuruluþlarýna Kürtler Tarafýndan Düzenlenen Saldýrýlar

Ancak polis (Peþmergeler ve Asayiþ)bir karargâhtaki 13 Türkmeni, kalabalýða ateþ açmakla suçlayarak tutuklarken,yaðma,talan, bina ve arabalarý yakan Kürtlerden hiçbirini tutuklamadý.

Ýntihar saldýrýsýný yapan kiþi , ellerini ayinsel bir þekilde kaldýrýp avuçlarýný yukarýya, yüzüne doðru, kaldýrýp sonra yanýna indirir. Bir saniye sonra patlamanýn onu ve etrafýndakileri yuttuðunu görmekteyiz.

Göstericilerin öfkelerini, sürekli suçladýklarý Türkmenlere karþý yöneltmeleri sadece birkaç saniye aldý. Kürt gazeteci Yahya Berzenci, kalabalýktan birisinin, kendisini bir Türkmen muhabirle karýþtýrarak ‘O Türkmenler için çalýþýyor’, diye baðýrdýðýný anýmsamakta. Bir video, Berzenci’nin kalabalýk tarafýndan ‘Öldürün! Öldürün!’ baðýrýþlarý arasýnda öfkeli bir þekilde öldüresiye dövülmesini görüntülemektedir.(Irak Türklerine karþý bu kin ve nefreti aþýlayan,Kürtlere ait olmayan Türk topraklarýný hedef gösterip istila eden ve Kürt milliyetçiliðini( Irkçýlýðý ve þovenizmini) uyandýran ,tetikleyen güçler kimlerdir?)

Sað Omuzun da Irak Bayraðý Deðilde, Sözde Kürt Bayraðý Olan Bir Peþmergenin Yaralýyý Taþýrken


Çatýþmayý bir hava aracýndan alýnmýþ videodan izleyen Kerkük’teki Amerikan ordu komutaný Albay David Paschal, Türkmenlerin (Türkmen siyasi ve sivil kuruluþlarýna saldýran Kürtler, benzinle dolu plastik þiþelerle gelmiþlerdi, korumalar da onlarý durdurmak için havaya ateþ etmiþlerdi) rasgele ateþ eder gibi görünmediklerini söylemektedir. Hastanedeki Asayiþ(Kürt Ýstihbaratý) komutanýna göre, hepsi dikkate alýndýðýnda, intihar saldýrýsý ve onu takip eden yaðmada en az 28 kiþi öldü ve 213 kiþi yaralandý. Kürt yetkililer Kürtlerle Türkmenler arasýndaki kavganýn þiddetini küçültmenin yollarýný aramakta, ama Albay Paschal, ölüm ve yaralanmalarýn çoðunun yaðma sýrasýnda meydana geldiðini söylemektedir.

28 Temmuz Irak Türkleri için bir milattý,Kürtler intihar bombacýsýnýn bir Türkmen olduðunu ýsrarla iddia ettiler, tabi deðildi .Kürtler Irak’ta ve dünyaya da alay konusu oldular.Irak Türkleri terörü hiçbir zaman mücadele yöntemi olarak kullanmamýþtýr,bunu da herkes bilir.Irak ve dünya medyasý ilk defa Kerkük’te olup bitenlere bu kadar yakýn alaka gösterdiler.Kürtlerin Kerkük’te 2003’ten beri Türkmen,Arap,keldani ve Asuri’lere uyguladýklarý baský,zulüm,iþkence ve terörü, Türkmen þehri Kerkük’e ithal edilen yüz binlerce kürdü (700bin) yerleþtirdiklerini yazdýlar.Saddam Hüseyin Türkmen þehrindeki muazzam petrol rezervleri üzerinde daha kesin bir siyasi hâkimiyet saðlamak için Araplarý getirmiþti ve Kerkük’ü Araplaþtýrýyordu.Ama Irak’ýn 2003 yýlýnda Amerikalýlar tarafýndan iþgal edilmesinin ardýndan Kürtler bu süreci tersine çevirerek (terör yolu ile) Kerkük’ü Kürtleþtiriyorlardý.Anlayacaðýnýz Kerkük dün Araplaþtýrýlýyordu bu gün ise Kürtleþtiriliyor.

Artýk Kürtlerin kirli çamaþýrlarý pazara çýkmýþtýr. Bir Irak Türkü olarak gönül isterdi ki YETKÝLiLERÝMÝZ dünya basýnýnýn önün de(Dünyanýn tanýnýn basýn kuruluþlarý Kerkük’te idi),Irak Türklerine yapýlan haksýzlýklarý,zulmü,terörü, yaðmalanan,yakýlan yýkýlan kuruluþlarýmýzýn bulunduðu binalarýn birisinde bir basýn toplantýsý ile anlatmalarýný beklerdim.Olaylarýn sahne olduðu bölgede basýn toplantýsý yapýldý mý? Hayýr,neden?Irak Türklerini yok etmek isteyenlerin terörünü bütün dünyaya duyurma fýrsatý da kaçmýþ olmuyor mu?.Bilindiði gibi Kürt gruplarý terörü kullanarak petrol zengini Kerkük’ü,ama ne pahasýna olursa olsun, Kürt bölgesel yönetimine baðlanmasýný istiyorlar (Irak’ýn parçalanmasý, Irak Halký ve bölge ülkelerinin Kürtlere karþý kin ve nefretinin artmasý Kürtler için þimdilik bir þey ifade etmiyor .Bir Ata sözü vardýr “Her koyun kendi bacaðýndan asýlýr”).Ama Irak Kürtlerinin unuttuklarý çok önemli bir þey vardýr,Kerkük çetin bir cevizdir Musul gibi.Kürtler yýllarca iþgalci Amerikanýn arkasýna sýðýnarak, Kerkük ve Musul’da terör estirdiler.Seçimlerde hile ve sahtekarlýklar yaptýlar,700 bin kürdü Kerkük’e yerleþtirdiler,istediklerini elde edebildiler mi? Hayýr,bundan sonra da edemeyeceklerdir.Ýþgalci Amerika Irak’tan çýkacaktýr, o zaman Kürtlerin hali ne olacaktýr, býrakýn bunu Kürtler düþünsün çünkü kendi düþen aðlamaz.28 Temmuz da her þey Kürtlerin aleyhine dönüþmüþtü , Kürtler paniðe kapýlarak olaydan birkaç gün sonra(1 Aðustos’da) Kerkük Ýl Meclisinin Kürt üyeleri olaðan üstü bir oturum düzenlerler .Kerkük’ü sözde bölgesel Kürt yönetimine baðlama kararý alýrlar.Kerkük’te iç savaþý ve bölgeyi sancýlý bir sürece atmak için çabalayan Kürtler,bu oyunlarý da sonuçsuz kalýr.Yaptýklarý hamlelerde hep þah mat olan ve gülünç duruma düþen Kürtler,dostluk,barýþ ve kardeþlikten bahsetmeye baþlarlar,ama kim inanýr!sadece saflar.Herkesin bildiði gibi Kardeþ kardeþi öldürmez,kardeþ kardeþe baský,zulüm,iþkence ve katliamlar yapmaz.Kardeþ kardeþin yerini yurdunu istila edip,malýný mülkünü yaðma ve talan etmez.Kardeþ adaletli olur,kardeþinin haklarýna tecavüz etmez ve yaþadýklarý topraklarda kardeþinin hayatýný cehenneme çevirmez…….Bu kötülükleri yapan “kardeþe” siz kardeþ dermisiniz? Allah Türkmenlere iyi kardeþleri nasip etsin.Ali Kerküklü (Ýstihbarat Oyunlarý Petrol ve Kerkük’ün Yazarý)

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...