1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK KATLÝAMINDA YAÞADIKLARIM

Ali Kerküklü


Ýnsanlarýn hayatlarýnda yaþadýklarý çok kritik günler vardýr. Hele bir de bu günleri çocukluk çaðýnda yaþamýþlarsa asla unutamazlar. Türkmenler, hayatlarýnda böyle günleri çok yaþadýlar. Ama onlar için unutulmasý en zor ve en acý olaný Irak Cumhuriyeti’in kuruluþunun birinci yýldönümünde Kerkük’te 1959 yýlýnda yaþadýklarý katliam olmuþtur. O günü yaþamýþ biri olarak ben de o acý günlerin insanlýða ibret olmasý ve benzeri cinayetlerin bir daha tekrarlanmamasý için anlatmak gereði duyuyorum. 14 Temmuz 1959 günü Cumhuriyet’in birinci yýldönümü kutlanacaktý. Kerkük ‘ü süsleyen cývýl cývýl masum Türkmen kýzlarý ülkeye baðýmsýzlýðý, hürriyeti, eþitliði ve en önemlisi Türkmenlere milli haklarý baðýþlayan Cumhuriyet rejimini alkýþlamak için sokaða dökülmüþlerdi. Masmavi, saf ve berrak gökyüzünde güneþ parlarken, yer yüzü, gökyüzünden daha saf ve daha temiz her þeyden habersiz olan Türkmenleri barýndýrýrken, törenlerin baþlanmasý bekleniyordu.

Ne var ki, evimizin 50 – 100 metre ilerisinde saatler 19:30’u gösterdiði sýrada Türkmenler, Kerkük’te kopan kýzýlca kýyametin ortasýnda kalmýþlardý. Kürtler 14 Temmuz kahvesinin sahibi Osman Hýdýr’ý katletmiþlerdi. Bu cinayet ile baþlayan ve üç gün üç gece sürecek bu katliam, komþumuz ve sürekli görüþtüðümüz Muhtar Fuat’ýn iki oðlu Nihat ile Cihat ömürlerinin baharýnda ve henüz 12 yaþlarýnda tatlý bir çocuk olan kýzý Emel, eli silahlý Kürt caniler tarafýndan öldürüldükleri haberi alýndýðýnda göz yaþlarý sel oldu aktý. Bu canilerin, masum ve silahsýz Türkmenlerin kýz çocuklarýna bile, hem de silahla öldürecek kadar gözleri dönmüþtü.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...