1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TAZEHURMATU KATLÝAMI VE PKK’LI SALÝH’ÝN TÜRKMENLERE ZULMÜ

site Bakimda

Ali Kerküklü

Ali Kerküklü Ýstihbarat Oyunlarý Petrol Ve Kerkük’ün Yazarý

Türkmen Kasabasý Tazehurmatu Haritadan Silinmek Ýstendi
Kerkük'ün 20 km. güneyindeki Türkmen kasabasý Tazehurmatu’da 20 Haziran 2009 Cumartesi günü öðle saatlerinde meydana gelen patlamada en az 83 kiþi hayatýný kaybetti ve 200’ün üstünde Türkmen yaralandý.
Tazehurmatu’nun merkezindeki cami yakýnýnda Pazar yerinde bomba yüklü kamyon patladý.Bu toplu katliamý yapanlar kana susamýþ,canavar ve hasta ruhlu insanlar olmalýdýr.Bir anlamda bu patlamadaki hedef ve amaç Türkmen kasabasý Tazehurmatuyu haritadan silmekti.Bu eli kanlýlar Irak Türklerini asla yok edemeyeceklerdir,güçleri de buna yetmeyecektir.Diktatör Saddam Hüseyin de Irak Türklerini yok etmeye yemin etmiþti,yok edebildi mi? Saddam’ýn sonunu herkes gördü.Ýnanýn Türkmenlere bunlarý yapanlarýn sonu da Saddam’kinden daha beter olacaktýr.
Tazehurmatu’ya koþan yüzlerce Türkmen’in yardýmý ile ölenlerin cesetleri toplanýrken, yaralýlar da Hastanelere ulaþtýrýldý. Ölen ve yaralýlarýn çoðunu, kadýn,yaþlý ve çocuklar oluþturuyordu.
Patlama sonucu savaþ alanýna dönen Tazehurmatu’da 150’ýn üzerinde evin de yýkýldýðýný yetkililer tarafýndan bildirildi. Bütün Türkmenleri yasa boðan bu faciadan dolayý Türkmen bölgelerinde 3 günlük yas ilan edildi. Yürekleri burkan ve vahþetten öte bir insanlýk faciasýna dönüþen bu hain ve korkak saldýrý, Irak Türklerini haklý davalarýndan asla yýldýramayacaktýr.Tam tersine Irak Türkleri haklý davalarýna sýmsýký sarýlacaklardýr .Bir yiðit þehit olur,bin yiðit doðar.Türkmen analarý daha ne yiðitler doðuracaktýr.Türkmen toplumu ve özellikle Tazehurmatudaki insanlarýmýza baþsaðlýðý, þehit düþen masum Türkmenlere Allah’tan rahmet,mekanlarý cennet ve yaralarýmýza da acil þifalar diliyoruz.Hepimiz Tazehurmtuluyuz.

PKK’LI SALÝH

Yýllardýr Kürtler, Irak’ýn Kuzeyine ve o bölgeden Türkiye ve yurtdýþýna seyahat eden her Türkmeni sorgulama ve soruþturmaya tabi tutmuþlardýr. Bu Türkmen Irak vatandaþý da olsa, yabancý ülkenin pasaportuna sahip de olsa, yine sorgulanmaktadýr. Yýllardan beri Kürtlerin yönetiminde olan Türkmen þehri Erbil, Süleymaniye ve Dohuk þehirlerine giriþ ve kontrol noktalarý, Türkmenler için iþkence barýnaðý olmuþtur. Bu kontrol noktalarýnda sorgulamalar baþlar ve þansýn iyi giderse, orada tanýdýðýn varsa (Kefil) ve Kürtçe de biliyorsan o zaman bu þehirlere giriþ yapabilirsin. Þayet yolculuk Dohuk, Zaho ve Türkiye ise en az 20–30 kontrol noktasýndan geçmelisin (Hani Irak’ýn Kuzeyi Güvenliydi). Aluka Kontrol noktasýnda (Aluka, Dohuk’a 15–20 dakikalýk ve Türkiye sýnýr kapýsýna 1 saatlik mesafededir) Türkmenler için özel bir sorgulama ve soruþturma odasý vardýr. Aluka Kontrol noktasýndaki Peþmergeler önce milliyetini (Arap, Türk, Kürt) sorar, Kimlik, pasaport ve Ehliyete bakarak Türkmenleri hemen sorgulama odasýna gönderirler. Kadýn, erkek, yaþlý, genç ve çocuk demeden her Türkmen sorgu ve soruþturmaya tabi tutulur. Bu sorgu ve soruþturmayý yürüten kiþi ise PKK’lý Salih kod adýný kullanan Türkiye Kürtlerinden olan bir Türk vatandaþýdýr. Kod Adlý PKK’lý Salih bu göreve KDP yetkilileri tarafýndan (KDP, Mesut BARZANÝ’nin Partisi) atanmýþ, maaþýný da onlardan alýr.Anlayacaðnýz dünün PKK’lýsý bugün Kürt istihbaratý (PARASTÝN) için çalýþmaktadýr.Þimdi soracaksýnýz ki, Türkiye Kürdü olduðunu nereden biliyorsunuz? Bu kiþi, sorgulama yazýlarýný Türkiye Türkçesiyle yazmaktadýr. Arapça bilmez, Türkçeyi Güneydoðu þivesiyle konuþur. Kürtçe þivesi ise Türkiye Kürtlerinin þivesidir. Tipik bir Kürt yapýsý vardýr: orta boylu, siyah saçlý ve siyah býyýklý, esmer ve az týknaz yapýdadýr. Onu hemen hemen bütün Türkmenler tanýr, hatta Irak Türkleri onun için hoyrat bile düzenlemiþlerdir.

Baðla Baþýný Türkmaný
Tanýsýn PKK’lý Salih Seni
Bu insan düþmaný kiþinin, MOSSAD (Ýsrail Ýstihbarat Örgütü) tarafýndan eðitildiði bilinmektedir. PKK’lý Salih’in tek görevi vardýr: Irak Türklerini yýldýrmak, sindirmek ve psikolojik baský altýnda tutmaktýr. Türkmenlere eziyet etmek için PKK’li Salih’e sýnýrsýz yetki verilmiþtir. Dohuk, Zaho ve Türkiye’ye giden bütün araba ve otobüs þoförlerini korkutup tehdit etmektedir. Bu þoförlerin bazýlarý Türkmenler hakkýnda PKK’lý Salih’e bilgi aktarmaktadýrlar; Aluka kontrol noktasýndan geçmeyen þoförlerin ise ehliyetlerine el koyup trafiðe çýkmalarýný engellemektedir. Türkmenler, þoförlere baþka bir yoldan geçmelerini istediklerinde þoförler, PKK’lý Salih’e uðramalarý gerektiðini söylemektedirler, yani, anlayacaðýnýz, PKK’lý Salih’in gazabýndan korkmaktadýrlar. PKK’lý Salih’in sorgu odasýnýn kapýsý önünde yüzlerce Türkmen beklemektedir. Kadýn, erkek, yaþlý, genç, çocuk, soðukta, sýcakta, yaðmurda ve karda- hiç fark etmez. Türkmenler, açýk alanda, sorgu odasýnýn kapýsý önünde sorgulanma sýrasýný beklerler; sýranýn gelmesi saatler sürmektedir. Sorgulanmaya alýnanlara üst aramasýný PKK’lý Salih kendi yapmaktadýr. Kimlik, pasaport fotokopisini ister, yoksa, fotokopiyi kendi çeker. Adres ve telefon numaralarýný, cep telefonundaki numaralar ve hafýza kartýný tek tek inceler, kim bunlar, diye sorar? Bu kiþiler hakkýnda bilgi ister, niçin ve nereye gidildiðini, gidilen yerin adresi ve telefon numarasýný da alýr. CD veya CD’ler varsa bu CD’ler tek tek incelenir. Öðrenci ise hangi üniversite ve bölümde okuduðu sorulur, öðrencinin notlarý ve adresi istenir, çantasý didik didik aranýr. Nasýl geçindiði, burs alýp almadýðýný bilmek ister. Hele Türkiye’de öðrenciyse Allah o öðrencinin yardýmcýsý olsun; çünkü bütün suçlamalar,iftiralar ve tehditler kendisine yöneltilir. Bulduðu en ufak þeyden sorgulamayý geniþletir, örneðin, küçük bir kaðýt, not, yazý, gazete kupürü, kitap, dergi ve fotoðraf bulduðunda Peþmergeleri çaðýrarak o kiþiyi tutuklattýrýr. Tutuklanan kiþi günlerce iþkence ve psikolojik baskýdan geçirilir. Bazen de Türkmenleri kontrolden geçirmeyip geri göndererek, geçiþlerine izin verdirmez. Geri gönderilenler diðer kontrol noktasýnda Peþmergeler tarafýndan tutuklanýp hapse atýlýr. Sizce Ýsrail’e girmek bundan daha kolay deðil midir? Ýnsanýn aklýna þu soru gelir: neden sadece Türkmenler bu insanlýk dýþý yöntemle sorgulanmaktadýr? Bir suç mu iþlediler? Baþkalarý gibi devlete silah mý çektiler? Devleti yaðmalayýp talan mý ettiler? Ülkeleri Irak’a ihanet edip de ülkelerini mi sattýlar? Hayýr. Türkmenlere bu kin, nefret, eziyet, iþkence ve haksýzlýk nedendir? Diktatör ve totaliter ülkelerde bunlar yapýlýr, ama hani Irak’a demokrasi ve özgürlük gelmiþti!. Irak’lý Kürtlerin yorumuna göre demokrasi ve özgürlük sözcüklerinin anlamý baský, zulüm, iþkence ve diðerlerine yaþama hakký tanýmamaktýr.Irak Türkleri tüm dünyaya sesleniyor: O masum gördüðünüz Irak’lý Kürtler, biz Türkmenlere kendi yurdumuzda yaþama hakký tanýmýyor!Dün merhamet dilenenler,bugün barbar olmuþlar.Yani Saddam’a rahmet okutuyorlar.Irak Türklerine yapýlan bu baský,zulüm,iþkence ve haksýzlýklarý uluslararasý platform ve insan haklarý kuruluþlarýna taþýmalýyýz.Parti ve sivil kuruluþlarýmýz bu olaylara sessiz kalmamalýdýr.Tabi ki birlikte bu olaylarýn üzerine gitmeliyiz.
Irak kurulduðundan beri Irak Türklerinin yüzü gülmemiþtir. 35 senelik Saddam baskýsýndan kurtuldular, derken, ayný baskýya Kürtler tarafýndan maruz kalmaktalar!
Aluka kontrol noktasý, Simel (Simele, Sumayyil) kasabasýna çok yakýndýr. Simel Donuk’a baðlýdýr, þehrin batýsýnda ve þehir merkezine 16 km uzaklýktadýr. Ayný zaman da Simel Zaho’ya götüren uluslar arasý yol üzerindedir. Simel, Asurilerin yoðun yaþadýðý bir kasabadýr. Aðustos 1933’te Simel’de, Asurilere Kürtler tarafýndan büyük bir katliam yapýldý, yüzlerce Asuri hunharca öldürüldü ve tarihe de “SÝMEL KATLÝAMI” olarak geçti. Bu katliamý Kürt General Bekir SITKI ve taraftarý yapmýþtý.


The Lethbridge Herald,
August 18, 1933
Alberta/Kanada
18 Aðustos 1933 Tarihli Kanada’da Yayýnlanan Lethbridge Herald Gazetesinin Kürtler tarafýndan Asurilere Yapýlan Katliamý Kaleme Aldýðý Yazýsý

Temmuz 1959’da Irak Türklerine de Kürtler tarafýndan bu katliamýn aynýsý yapýlmýþtý. 3 gün 3 gece Türkmenler vahþice öldürüldü ve bu olay, tarihe “KERKÜK KATLÝAMI” adýyla geçti. Kadere bakýn: Katliamýn yapýldýðý yolun kenarýnda (Simel) Irak Türkleri baský, zulüm, iþkence ve tutuklamalara maruz kalmakta ve bu durum karþýsýnda, ne yazýk ki, kimsenin kýlý bile kýpýrdamamaktadýr. Galiba Irak Türkleri insan sayýlmamaktadýr.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...