1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Iþýldayan Sözcüklerle ...Sabir Demirci

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Türkmen Halk Þiirinin öncülerinden sayýlan ünlü Türkmen þairi Sabýr Demirci, 50 yýldan beri þiir, hoyrat, öykü, folklor, düz yazý, makale, eleþtiri ve araþtýrma alanlarýnda, durmaksýzýn kalem oynatmaktadýr. Iþýldayan Sözcükler, yazar ve þairimizin bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yapýtlarýnýn 16’ncýsý sayýlmaktadýr. Bundan önceyse sýrasýyla aþaðýdaki eserleri yayýnlanmýþtýr.

1. Mahzun Gönlüm - Þiir - 1971 - Kerkük.
2. Zafer Þarkýsý - Þiir - 1985 - Baðdat.
3. Aþýklar Sesi - Þiir - 1988 - Baðdat.
4. Kuþ Sesleri - Þiir - 1990 - Baðdat.
5. Hoyratlarým - Hoyratlar - 1993 - Baðdat.
6. Irak Türkmenlerinin Halk masallarý - Folklor - 1999 - Baðdat.
7. Dede Kamber Destaný - Þiir - 2001 - Kerkük.
8. Zaman Acýsý - Þiir - 2002 - Kerkük.
9. Ölümsüz Türkmen - Þiir - 2003 - Erbil.
10. Ben Buyum - Þiir - 2004 - Kerkük.
11. Aslan Baba Destaný - Þiir - 2005 - Kerkük.
12. Göz Bebeðim Fuzuli - Yazý ve Þiir - 2006 - Kerkük.
13. Yeþil Zümrüt - Çaðrý - 2007 - Kerkük.
14. Caným Kerkük - Þiir - 2007 - Kerkük.
15. Azerbaycan Destaný - Þiir - 2008 - Kerkük.

Sabýr Demirci’nin Iþýldayan Sözcükler eseri ise, içinde bulunduðumuz 2009 yýlýnda Türkmen Dili Yayýnevi tarafýndan yayýnlanmýþtýr.Kitabýn kapaðýný sanatçý Þahin Ahmet Demirci beyler çizmiþtir. 100 sayfadan oluþan Iþýldayan Sözcükler kitabý, 43 þiir parçasýný ve birde ‘‘ Ben Buyum ’’ baþlýðý altýnda þairin özgeçmiþini içermektedir.
Demirci özgeçmiþinde, okul görmeden mollada okumadan, Yüce Allah’ýn verdiði þiir, hoyrat ve düz yazý sevgisiyle kendisini yetiþtirip geliþtirdiðine iþaret etmektedir.1959 yýlýnda kendisini edebiyat kervanýna atan Demirci, 50 yýldýr yaratýcýlýðýný sürdürmekten geri kalmamaktadýr. O hayatýný, çocuklarýný ve her þeyini edebiyatýna adayan bir kültür ve edebiyat mücadelecisidir.

Türk’e kurbandýr caným
Kerkük’e temiz kaným
Böylemiydi vicdaným
Parçalansam dönmerim
Turancýyým Turancý.

Türkü sözleriyle de ön kazanan Sabýr Demirci’nin yazdýklarý þiirler, Tahsin Kerkükoðlu, Ýbrahim Terzi, Mehmet Tezi, Behçet Merdan, Þahap Ahmet, Yýlmaz Erol ve Mahmut Terzi gibi, Türkmenlerin önde gelen türkücüleri tarafýndan beste yapýlarak okunmuþtur. Þair Demirci yazdýklarý türkü sözlerini çoðu zaman kendisi de bestelermiþ. O aile ve arkadaþlarýyla bir araya geldiðinde, türkülerini kendi güzel sesiyle söylemekten de geri kalmamaktadýr.

Kardeþlerimi ipe astýlar
Derisin soyup dilin kestiler
Daðlanmýþ daða daðlar bastýlar
Ýki acýya çattýlar beni.

Diðer yapýtlarýndaki þiirlerinde olduðu gibi, Iþýldayan Sözcüklerindeki þiirlerinde de Demirci, yurt sevgisi, millet ve Türklük aþkýyla coþmaktadýr. Gurbet, ayrýlýk, özlem, hasret, acý, keder, çile, yoksulluk ve üzüntüler þairin peþini bir türlü býrakmamaktadýr. Son yýllarda üst üste gelen acý ölüm haberleri þairin þiirlerine iyice yansýtmýþtýr. Önce kurtuluþu olmayan acý hastalýða yakalanan rahmetli eþinin vefatý hayatýný alt üst etmiþtir. Daha eþinin ayrýlýk acýsýna zor katlanan þair, birde Kerkük’te bir intihar bombacýsýnýn kendisini patlatmasý sonucu, orada bulunmakta olan oðlu Mehmet’ini de þehit vermiþtir.

Elli yýldýr acýlar içimde çalkalanýyor
Birin ilaç edince bin derdim uyanýyor
Sabýrlara dayanýp muradým bekliyorum
Orman yanýðý gibi baðrým baþý yanýyor.

Sabýr Demirci, Iþýldayan sözlerinde, Türkmen milletinin yasal haklarýný elde etmesi ve aydýn geleceðine kavuþmasý için, Türkmen davasý yolunda mücadele vererek canlarýný kurban veren, hepimizden daha saygýlý Türkmen þehitlerinin kahramanlýk ve öz verilerini de unutmamaktadýr.

Ay yýldýzýsýn bayraðýmýzýn
Hak meþalesi hep çaðýmýzýn
Aydýnlýk doðan çýraðýmýzýn
Müjdeler veren tanýmýz þehit.

Türkmen diline büyük özen gösteren Demirci, her zaman kendisini Türkçe yayýnlanan edebi ve kültürel kitaplarý okumakla, geliþtirmeye çalýþmýþtýr. Okuma yazmayý kendi baþýna öðrenip yazýda yabancý sözcüklerden arýndýrýlmýþ saf Türkçe bir dil kullanmaya çalýþmýþtýr.

Onurlu doðmuþuz çaðlar çaðýnda
Esenlik simgesi aðlar aðýnda
Sevgi ýrmaðýnda vefa daðýnda
Allah adlandýrmýþ Türkmen dilimiz.

Babamýz adlý þiirinde üstün deneyimli þair, kendisiyle kardeþlerini tüm zahmetlere katlanarak mükemmel bir þekilde yetiþtirdiði babasýný çok güzel vasýf ettiði gibi, annem adlý þiirinde de rahmetli annesini , çocuklarýna düþkünlüðü ve merhametiyle tanýnan Türkmen annelerine yakýþýr bir þekilde deðerlendirmektedir.

Yüzde gülerdi içten aðlardý
Yürek yarasýn hasret saðlardý
Erkekler gibi belin baðlardý
O göz sürmesi millerde kaldý.

Hoyrat demek Türkmen demek. Hoyratsýz kitapta Türkmence olmaktan eksik kalan bir kitap haline gelmektedir. Sabýr Demirci’nin de yaratýcý bir hoyrat yazarý olduðundan, aþaðýdaki örneklerine dikkat ettikten sonra kimsenin kuþkusu asla olmayacaktýr.

Yandý kumru
Yuvadan yandý kumru
Senin de Türkmen kimin
Ciðerin yandý kumru
Yeþerdi gülüm dalým
Bara geldi emelim
Evler yandýran zalim
Öz evi yandý kumru.

Yar ava
Her gün gider yar ava
Sýrtýwda müjdeli yük
Yarandýn Türkoðlu Türk
Caným kurbandý Kerkük
Adýwa hem yarava
Türkmen ölmez her çaðda
derman olu yarava.

Satýrlarýmý burada noktalarken büyük halk ozaný ustat Sabýr Demirciyi yeni eserinden dolay kutlar, Türkmen kütüphanesini yeni yapýtlarýyla daha da zenginleþtirmesini dilerim.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...