1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Maliki aðzýndan baklayý çýkardý...!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Bir dönem Irak’ýn siyasi denkleminde Þii ve Kürtlerin oluþturduklarý stratejik ortaklýk, Irak Baþbakaný Maliki'nin son icraatlarýyla tehlikeye girmiþ görünüyor. Uzun bir süredir Maliki ile Kürtler arasýndaki iliþkilerde soðuk rüzgârlar esiyordu. Ama bir ara bu iliþkilerde yumuþama oldu. Ama uzun sürmedi. Çünkü Baðdat-Erbil arasýnda güven krizi bitmiþ deðil.
Maliki hükümetine her zaman sert açýklamalarda bulunan Kürt siyasetçileri, Irak baþbakanýný çileden çýkardý. Irak Baþbakaný Kürtlere karþý verdiði ýlýmlý mesajlar iyi karþýlamayýnca bu kez aðzýndan baklayý çýkardý!
Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Maliki Kürtlere ateþ püskürdü ve Kürt peþmergesini sözde ihtilaflý bölgelerden çekilmesini istedi. Keza Kerkük meselesinde de tavrýný ortaya koydu. Maliki Kerkük'ü barut fýçýsý olarak tanýttý ve kente özel statü verilmesini istiyorum. Maliki’nin bu açýklamalarý Kürtleri þaþkýna sürükledi. Þimdi Maliki Irak parlamentosu için yýlýn sonunda planlanan genel seçimler öncesi nabýz yokluyor.
Kürtlerin Maliki'nin bu sert çýkýþlarýna sessiz kalmayacaðý belliydi. Kuzey Irak Yerel yönetimi yayýnladýðý basýn bildirisinde Maliki’nin açýklamalarýný sert bir dille eleþtirdi. Bildiride bu açýklamalarýn Irak anayasasýna aykýrý olduðunu iddia edildi.
Görünen o ki bu tür basýn polemiði devam edecek.
Ama bu büyük kapýþmada her iki tarafýn birbirine karþý gözle görün bir adam attýðýný görmüyoruz, çünkü ortada her iki taraf arasýnda Saddam'ýn devrilmeden önce yapýlan toplantýlarda bir siyasi anlaþma imzalanmýþtýr. Bir bakalým kim bu siyasi anlaþmayý bozacak Maliki mi yoksa Kürtler ?

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...