1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Direniþ ve Ustad Ali Marufoðlu

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Ali Marufoðlu gibi önde gelen büyük ve güçlü bir Türkmen þahsiyeti ve onun yapýtlarý hakkýnda yazý yazmak iðneyle kuyu kazmak gibi zor bir eylem. Büyükler konu olurken, harcadýklarý emek ve durmaksýzýn sürdürdükleri milli mücadelelerinin hakkýný vermemek kuþkusuyla bir yazýya baþlamak gerçekten ter döktürücüdür. Umarým bu yazýyla büyük ustadýmýn yeni piyaseye sunulan eseri DÝRENÝÞ‘le ilgili bir deðerlendirme yapmada baþarýlý olurum.

Direniþ büyük ustadýn Türkiye’deki Kerkük Vakfý’nýn yayýn projesi kapsamýna alýnarak yayýnlanmýþtýr. Ömrünü Türkmen davasýna adamaýþ aðabeyim ve ustadým büyük Türkmen Ýzzettin Kerkük’ün vücuta çýkardýðý Kerkük Vakfý, Kardeþlik, Altýnköprü dergileri ve önemli tarihi, edebi, kültürel ve siyasi eserleriyle tanýnmýþtýr. Silkiniþ’in Ön kapaðýnda ustadýn gençlik yaþlarýnda çektiði bir resmi yer almakta. Arka kapaðýndaysa, Ustad hakkýnda bir baþka büyük ustadýn yazýsý yer almaktadýr.Büyük ustad Ata Terzibaþý ustad Ali Marufoðlu hakkýnda þu tümcelerle
ne güzel ifade etmiþtir.

( Tuzhurmatu kasabasýnýn görkemli þairlerinden olan Ali Marufoðlu, geliþmiþ ve olgulnaþmýþ olan edebi þahsiyetine fýtri istidat ve ciddi çaba ve çalýþmalarýyla kavuþmuþtur.)

Terzibaþý sözlerine, hayatý boyunca þiir ve edebiyatla uðraþmaktan hiç býkmayanan Marufoðlu’nýn, edebiyat alemine önce þiir, sonra düz yazý ile baþladýðýný ve her iki alanda da baþarý saðladýðýný eklemektedir.

Direniþin’in ön sözünü ise deðerli yazar Prof. Suphi Saatçý yazmýþtýr. Saatçý sözünün baþlangýcýnda, Tuzhurmatu’nun önemli bir Türkmen yerleþme merkezi olduðuna ve 1970’li yýllardan sonra merkezi Tikrit olan ihdas edilen Salahettin vilayetine baðlanmasýna ve bu büyük Türkmen ilçesinin sýrf Türkmen yoðunluðu yüzünden il yapýlmadðýna ýþýk tutmaktadýr. Ardýndan büyük ustadýn kiþisel hayatý, küçük yaþlardan beri ilgi duyduðu edebi hayatý, edebi kiþiliði, sanat gücü, hikayeciliði, araþtýrmacýlýðý ve horyat ustacýlýðýna deðinmektir.
Saatçý, yazýsýnýn satýrlarý arasýnda ustadýn mertlik, yiðitlik, aþk, saygý, mücadele, milliyetçilik, vefa ve dostluk dolu dörtlük ve horyatlarýnýda yerleþtirmiþ. Saatçý’nýn dediði gibi, ustad yazdýðý bu horyat ve dörtlüklerinde zirveye oturmuþtur.

Dosta duman
Salam ver dosta damnan
Ýgidler baþ çevirmez
Dem günü dost adamnan

Gözüme çar
Axtarram gözüme çar
Getmem namard qapsýna
Bilsem kör gözüm açar

Köprü’den
Kerkük yaxýn Köprü’den
Bir yan uçrum bir yan od
Ýgid ol geç köprüden

O yað qalsýn
Mum yansýn o yað qalsýn
Qurt çaqqaldan qorxanda
Gerekti oyað qalsýn

Direniþ ustad Ali Marufoðlu’nun 1962 – 2008 yýllarý arasýnda yazmýþ olduðu þiir, horyat ve dörtlükleri yanýnda, 14 Temmuz 1959 tarihinde Türkmenlere karþý yapýlan ýnsanlýk dýþý, acýmasýz ve iðrenç Kerkük Katliamý olaylarýný yansýtan bir hikayesini de kapsamaktadýr.


Yerli Tuzhurmatu aðzýyla yazdýðý ürünlerinde görünen büyük ustalýk ve becerikliðini ustad Marufoðlu, Yeni Türkçeyle yazdýðý þiir, horyat, dürtlük ve hikyelerinde devam ettirmektedir. Kullandýðý öz türkçe dili, simgele raðmen her kesce kolay kolay anlaþmaktadýr. Direniþ için yazdýðý horyat ve dörtlükleri, ustadýn milli mücadelesinin parlak bir aynasýdýr. Ýþte ustadýn Direniþ Horyatlarý diye adlandýrdýðý bu horatlardan bir kaç örnek:

Bed ilim
Bed aylarým bed ilim
Qarða ddi bizden ol
Bilbil dedi be dilim

Men Kerkük Kerkük menem
Yad ifritse hürkmenem
Yüz ölsem yüz dirilsem
He diyerem Türkmenem

Divaný xan bezedi
Taxtý aqan bezedi
Baðý gül gülü bilbil
Topraðý qan bezedi

Çöp gider üzüm qalý
Üzüm ha dizim qalý
Ya bir tek Türkmen qalmaz
Ya Kerkük bizim qalý

Ustad Marufoðlu Direniþ’indeki yer alan yazdýklarýnda ülküsünün sesinden þehitlerimize ithafýna, Türkmen kimliðinden Telafer Dsetanýa, Kerkük Soykýrýmýndan milletin soykýrýmlara karþý isyanýna kadar bir çok önemli konularý iþlemiþtir. Silkiniþ büyük ustadýn 1964 yýlýnda kerkük’te basýlan Olaylar konuþuyor ve 1989 yýlýnda Baðdat’ta basýlan Deremet adlý kitaplarýndan sonra yayýnlanan üçüncü yapýtýdýr. Gelecek genç nesillerimize büyük yararlar saðladýðý gibi Türkmen kütüphanesinde büyük bir boþluðu dolduracaktýr. Büyük ustadýmý Direniþ’i için kutlar biz ve edebiyat severlerini bu önemli yapýtlarýndan yoksun býrakmamasýný dilerim.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...