1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ali Kerküklünün Ýki yeni kýtabý

site Bakimda

Ali Kerküklü

<b>Oyun Ýçinde Oyun Kerkük

Ariel Þaron'un þu sözleri, Ortadoðu coðrafyasýnda yaþayan insanlarý bekleyen tehlikenin ne denli büyük olduðuna iþaret etmektedir:"Þunu açýkça söylememe izin verin. ABD'nin Ýsrail'e baský yapmasý diye bir þey söz konusu olamaz. Bundan kaygý duymayýn...ABD'yi biz, yani Yahudiler yönetiyoruz ve Amerikalýlar da bunu biliyorlar.Bugün Irak'ta oluk oluk akan kan, petrolden daha ucuz. Kerkük, Musul ve Erbil'de sahnelenen oyun açýkça ortada. Nitekim Kuzey Irak'ta geliþecek ayrýlýkçý bir Kürt hareketinin, hele bir Kürt devletinin bölge ülkelerini etkilemeyeceðini düþünmek mümkün deðil. Bölge ülkeleri, coðrafi ve demografik yönden birbirine çok benzer özelliklere sahipler. Birinde geliþecek siyasi bir oluþum, kaçýnýlmaz olarak diðerlerini de etkileyecektir. Bu nedenle Kuzey Irak'ý baðýmsýz bir Kürt devletine dönüþtürmek isteyen tüm giriþimlerin dolaylý olarak bölge ülkelerinin toprak bütünlüðünü hedef alan bir tehdit olduðunu gözden kaçýrmamak gerekir. Bölgede bir yangýn var, bu yangýn komþu ülkeleri ilgilendirmez denilirse, herkes bilsin ki, bu yangýn bölgeye sýçrayacak ve uzandýðý her yeri alev alev tutuþturacaktýr.Eðer zamanýnda gerekli önlemler alýnmazsa Kürt bayraðýnýn Mahabad (Ýran), Kamýþlý, (Suriye) ve Diyarbakýr'da (Türkiye) dalgalanmayacaðýný kim garanti edebilir? Dýþ güçler zaten bu yangýný körüklüyorlar. Bölge ülkeleri, olup bitenleri çok iyi takip etmeli ve birbiriyle iþbirliði içine girmelidir. Çünkü bu yangýn her geçen gün tüm ortadoðuyu kapsayacak derecede hýzla ilerliyor.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ýstihbarat Oyunlarý Petrol ve Kerkük

Bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün, 2003 yýlýndan itibaren iþgalci ABD ve Ýngiltere'nin göz yummasýyla bölgedeki Kürtler tarafýndan demografik yapýsý hýzlý bir þekilde deðiþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Türkmenleri, Irak'ýn siyasi sahnesinden silmek isteyen Kürtler, Türkmenlerin yaþadýklarý bölgeleri Kürtleþtirmek ve ele geçirmek, Musul ve Kerkük petrollerine sahip olmak gayreti içerisindedirler.

ABD, sözde terörizmle mücadelede demokrasinin küreselleþmesi ve insan haklarý gibi yalanlarý kullanarak asýl amacý bölge ülkelerindeki enerji kaynaklarýna hakimiyeti saðlamaktýr. ABD ve yandaþlarýnýn þiarý ise "enerjiye hakim olan dünyaya hakim olur" mantýðýyla hareket etmektedir. Bu süreçten en fazla etkilenen coðrafya, hiç þüphe yoktur ki, dünyanýn enerji havzasý olan bu bölgedir (Ortadoðu). Emperyalist ülkelerin oyunlarý da bu bölgelerde olmuþtur. Sözde getirdikleri özgürlük ve demokrasi ise savaþ, kan, gözyaþý, ölüm, kardeþi kardeþe kýrdýrmak, mezhep ve etnik çatýþmalarý tetiklemektir.
Ýsrail'in Irak ve bölge ülkelerine yönelik uzun vadeli politikalarýný "vaat edilmiþ Topraklar" hayali ile yaptýðý çalýþmalar ise istihbarat oyunlarýný da iyi tahlil etmek gerekir.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...