1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

3. Türkmen Basýn Konseyi Kurultayýndan izlenimler

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Kuþkusuz ki 10 – 12 . Nisan 2009 günlerinde Ýstanbul’da düzenlenen 3. Türkmen Basýn Konseyi kurultayý bugünümüze kadar gerçekleþen en büyük bir medya baþarýsýydý. Ve kuþkusuz ki de Türkiye, Irak ve dünyanýn bir çok ülkesinden medya sektöründe iz býrakan 100’ün üstünde Türkmen basýn yönetici, gazeteci ve yazarlarýnýn dýþýnda 20’den fazla Arap ve yabancý medyacýlarýný bir araya getirerek, böyle bir kurultayý organize edenleri kutlamadan yazýya baþlamak büyük haksýzlýktýr.

Türkmen medyasýnýn sorunlarý ele alýndýðý ve medyacýlarýmýzýn her türlü sýkýntýlarý dile getiriliði 3. Türkmen Basýn Konseyi Kurultayýnýn oturumlarýnda, Irak’ýn toprak bütünlüðü vurgulandý. Türkmenlerin Irak’ýn bütünlüðünü koruyan en önemli bir unsur olduklarý kanýtlandý. Bir de Kerkük’ün her hangi bir bölgeye baðlanmasý imkansýz olan bir Irak kenti olduðu desteklendi.

3. Kurultayýn oturumlarý, konseyi yönetecek yönetim kurulunun ve Konseyin Irak kolunun kurucu heyetinin seçilmelerine ilave olarak, katýlýmcýlar tarafýndan onaylanan sonuç bildirisinin önemli kararlarýndan söz ederken, kurultay oturumlarýndan sonra organize edilen gezintilerinde ýþýk tutmamak bir baþka haksýzlýk olacaktýr. Herkesçe belli ki eski rejimler döneminde Türkiye’ye gitmek, uygarlýklar kalesi Ýstanbul boðazýnda Kerkük hoyratlarýyla Türkmen ezgilerini dinlemek zevkine kapýlmak, her Türkmen’in hayaliydi. Ýþte bu hayalý üç gün üst üste Türkmeneli’nden kurultaya koþan medyacýlara gerçekleþtiren Türkmen Basýn Konseyi bir baþarýya daha imzasýný atmýþtý. Türkmen ezgilerinin aþýðý Adile Kurt Karatepe Florya’da Türkmen gönüllerini fethederken, Türkmen Hoyrat Usullerinin ustalarýndan Hasan Naccaroðlu, Sinan Köprülü ve Hadi Asker’lerde Ýstanbul boðazýnda oynatmadýðý katýlýmcý ve davetliyi býrakmadýlar. Hoyratçý Cumhur Kerküklünün sanat yeteneðine de tanýk olmak baþka bir sürpriz olmuþtu. Meðer Kerküklü bu büyük yeteneðini bu gibi önemli bir alanda aþikar etmek istemiþtir. Tüm Türkmen katýlýmcýlarýnýn ümit ettiði gibi, bende bu gibi tarihsel önemli kurultay, konferans ve festivallerin Kerkük ve Irak’ýn diðer kentlerinde düzenlenmesini dilerim, Çünkü o zaman daha mükemmel bir þekilde mesajýný iletmiþ olacaktýr. Son olarak medyacýlarýmýzýn birlik beraberliðini saðlamak arzusuyla Türkmen Basýn Konseyimizin seçilen yeni heyetine, daha da ciddi çalýþmalarda baþarýlarýn devamýný dilerim.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...