1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük özel statüye kavuþsun, ama ...!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Görünüyor ki Kerkük sorunu ya da Kerkük krizi Irak’ýn siyasi ana gündeminde uzun süre kalacak.

Bu yazýda Türkmenlerin Kerkük’ün statüsü konusunda ne düþündüklerini çeþitli açýdan bakarak analiz edeceðiz.
Kerkük’te yönetimin sürekli olarak kentin dýþýndan gelen insanlarýn elinde olmasý nedeniyle krizler asýrlardan beri devam etmiþtir. Buna ilaveten yabancýlarýn bölücü planlarý neticesinde kentteki etnik gruplar arasýnda derin bir küslüðe sebebiyet vermiþtir.
Bu aralar Kerkük’ü kaos ortamýndan çýkarmak için baþta Birleþmiþ Milletler(BM)olmak üzere çok sayýda uluslararasý barýþ örgütleri tarafýndan olaðanüstü çabalarýn sarfedildiðini görüyoruz.
Bu merciler kentte uzlaþýyý saðlamak amacýyla birçok alternatifler öne sürmektedirler.

Þunun bilinmesini isterim ki Kerkük sorununun Irak’ýn sorunu haline gelmesinde biz Türkmenlerin büyük rolü olmuþtur.

Kerkük'ün statüsü konusuna aslýnda gündemde çeþitli öneriler var. Bu önerilerin arasýnda kente özel bir statü tanýmaktýr.
Türkmenler,bu formüle ufak tüfek görüþ ayrýlýðý olsa da sýcak bakýyorlar.Ve Bu formülün kent için baþarýlý olacaðýný düþünüyorlar.


Kerkük’ün, özel bir statüye kavuþmasý, Irak’ýn merkezi hükümetinin güçlü olacaðýna kadar iyi bir çözüm olarak þimdilikçe görüyorum.

Ama 2003’ten buyana Kerkük’te biz Türkmenlere karþý çok haksýzlýk yapýldý. Bilmem acaba bu formül uygulanýrsa bize karþý iþlenen haksýzlýklar ortadan kalkacak mý ?
Kuþkusuz yok! Zira bizim haklarýmýzý garantiye alacak bir güç yok. Biz merkez yönetimi gücüne güveniyoruz. Bu güç de kendi çýkarýna göre Kerkük’te haksýzlýklarý ortadan kaldýrmak için müdahale edecek!

Ama Kerkük’ün güvenliðine belli bir tarafýn bakmasý sebebiyle özel statü formülünün baþarýlý olacaðýný sanmýyorum.
Kerkük’te herkesi tatmin edecek bir çözüm konusunda karamsar deðiliz. Ama bunun için kentteki etnik gruplarýn birbirlerini yok saymamalarý önemlidir.

Onun için Kerkük’te kargaþa ortamýný yaratmak istiyorlar, herkes saðduyulu olmalý, þiddetten uzak kalmalý. Þiddetle hiçbir þey çözümlenemez. Aksine sorunu daha da derinleþir.

Bu bilim çaðýnda inanlar uzlaþý kültürüyle sorunlarýný halletsinler..

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...