1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Unutulmuþ Kahramanlar...!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Unutulmuþ kahramanlar..Siz öyle bir deyim duydunuz mu?
Bu deyimi geçenlerde birisi soru þeklide bana sordu.
Gerçeði isterseniz hayatýmda bir soruya yanýt vermekte bu kadar zorluk çekeceðimi hiç zannetmedim. Daha doðrusu yanýt vermedim, sustum kaldým!
Genelde bana sorulan sorularý dolaylý da olsa yanýtlardým.

Deðerli okuyucular,
Sorunun yanýtýný almakta hiç de acele etmeyin. Çünkü yanýtý benim de vicdan azabý çektiðim için siz de ayný durumdan geçeceðinizi düþünüyorum.
Ama ilginç tarafýný biliyor musunuz nerde? Sorunun yanýtý bir kaç harften ibarettir. Ama anlamý çok büyüktür.
Unutulmuþ kahramanlar..Türkmen milleti vefasýz deðil ki kahramanlarýný unutsun!Hayýr tersine Türkmen milleti tarihte de kaydedildiði gibi kahramanlarýna kalbinde özel bir yer ayýrmýþtýr.
Unutulmuþ kahramanlar..bir milletin milli davsýnda büyük rolleri olduðu bilinir. Zira devrimleri düþünürler hazýrlar..unutulmuþ kahramanlar uygular..iþbirlikçiler faydalanýr!

Ýþte özlemle beklediðiniz sorunun yanýtýný açýklýyorum:
‘’Þehit Züheyr Çaycý.. Þehit çocuk Hüseyin Muhsin’’.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12462

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...