1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

MEVLÝT

site Bakimda

NECAT KEVSEROÐLU

Mevlit Ýslam Peygamberi Hz.Muhamme'din doðum günü töreni...
Dilimizde mevlit biçiminde yazýlýr, mevlit de denir. Hz. Muhammendin doðum
günü olan Rebiüleuvel ayýnýn on ikinci günü törenle kutlanýr.
Ýslam dünyasýnda, ilk olarak Irak Türkmenleri tarafýndan Türkmen kenti Erbilimiz’de bu kutsal doðum gününü camilerde ve evlerde mevlit okunmasý düzenlendi.
Erbil’de Muzafferettin Gökböru tarafýndan (m1191-h517) Hz. Muhammendin doðumunu anlatan uzun þiirlerle özel törenler ilk olarak islam dunyasýnda düzenlendi. Atabeyler devrinden sonra, bu anlamda mevlit, anlatan uzun bir þiirle 15.yüzyýlda meþhur ozanýmýz Süleyman Celebi’nin yazdýðý vesilet-ün Necat "kurtuluþ yolu" adýný taþýyan mevlit kitabý, bu doðum törenlerini geliþtirdi ve tüm Ýslam dünyasýna yayýldý. Süleyman Celebi’nin Mevlidi Arapça’ya, Farsça’ya, Rumca’ya, Arnavutça’ya da çevrilmiþtir.
Daha pek çok ozanlarca da bu tür mevlitler yazýlmýþtýr.
Türkmenlerin yaptýklarý doðum törenlerinde Süleyman Celebi’nin mevlidinin okunmasý gelenek haline gelmiþtir. Mevlit, sadece mevlit kandillerinde deðil, doðum, ölüm ve bir çok münasebetlerde de okunur. Kadir, Mirâç, regaip ve Berat Kandillerinde de okunur. Bu törenlerde mevlit þekeri daðýtýlýr, mevlit helvasý yapýlýr ve yenilir, konaklara mevlit þerbetleri sunulur. Kerkük'te çok deðerli meþhur okuyucular yetiþmiþtir, örneðin: Seyit Zeynel Sabuncu.
Molla Abdullah Lobyacý, Hafýz Molla Mehmet, Molla Cuma Dabbað, Topal Molla Mehmet, Hafýz Molla Abud Bostancý, Hafýz Molla Nurettin Bakal oðlu, Molla Abdulvahit Türkalanlý ve diðerleri. Meþhur Erbil Mevlit okuyucularýndan: Hac Cemil kapkapçý Hac Faik Bezirgan ve diðerleri. Evlerde okunan mevlit uzun sürerdi, gecenin son saatlerine deðin. Sonunda Kerkük hoyratlarý, manileri, muhtelif makam ve usullerle okunurdu. Mevlidin sonunda, uzun bir dua ile sona verdi.

NECAT KEVSEROÐLU Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...