1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

HERKESE MÜBAREK KANDÝLLER

Necat Kevseroðlu

Dün peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa S.A.V'ýn dünyayi þereflendirdiði geceyi andýk .
Peygamberimiz ki insanlarýn sapýklýkta sýnýr tanýmadýðý, cehalette en üst seviyelere ulaþtýðý , küfür ve þirkin kölesi olduðu bir zamanda dünyaya þeref vermiþ ve dünyaya ilahi bir nur , rahmani bir þifa olmuþtur .
“Alemlere rahmet olarak gönderildi” “Enbiya 107” Asýrlara sýðmayacak inkýlaplarý birkaç sene içerisinde gerçekleþtirdi .
Evlatlarýný diri diri topraða gömen babalar ona ve getirdiði prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleþtiler dünyaya insanlýk , adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler .
Ýnsanlar onun tek emriyle , kökü yüzlerce yýl derinde olan alýþkanlýklarýný býraktý .
O , yirminci asýr insanýnýn yüz yýlda yerleþtirmediði hakký , hukuku , adaleti , hürriyet , demokrasiyi ve insan haklarýný bir solukta yerleþtirdi .
Böylece cehalet asri bir saadet asrýna dönmuþtur .
Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete deðil , bütün insanlýða peygamber olarak gönderilmiþtir .
Onun diðer peygamberlerden en farklý yönlerden birisi budur .
Bütün insanlýk alemine bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahi rahmet olan böyle yüksek þanlý bir peygamberin ümmeti olmakla þerflenmiþ bulunan biz Irak'lýlara ne mutlu ! Bu mevlidi þerifi vesile bilerek ona ümmet olmanýn þuuruna erebilmek , ve manevi zenginliðinden istifade etmek için ve Irak halklarýnýn , tüm genel hedefleri , Irak için olsun , Irak'ý emniyete kavuþturmak ve istikrarý saðlamak için , gerçek demokratik yollara inanalým , ve uyðulamasýna çalýþalým .
Yabancý ellerle yazýlan anayasamýzýn pek çok maddelerini deðiþtirelim .
Irak'ýn millet toprak bütünlüðü savunulsun .
Doðru yol izlenirse tüm Iraklýlar birlik , beraberlik içinde olur , o zaman yüce Allah'ýn yolunu tutmuþ ve sevgili peygamberimizin doðru yolunu izlemiþ oluruz.
Nitekim kuran-i kerimde þöyle buyurulur :
(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) سورة سبأ 28
Ey Muhammed ! “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarýcý olarak göndermiþizdir , fakat insanlarýn coðu bilmez” 28 sebe

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...