1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Çalkantý...!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Bir zamanlar Irak’ýn siyasi gruplarý arasýnda organize hareket eden Kürtler þimdi iç hesaplaþma ile meþgul.
Bu aralar Kürt siyasi hareketi sallanýyor. Uzun zamandan beri Irak Cumhurbaþkanýnýn liderliðindeki Irak Kürdistan Yurt Sever Birliði(IKYB)içinde gizilice iç hesaplaþma devam ediyordu. Þimdi bu iç hesaplaþma su yüzüne çýkmýþ durumda. Celal Talabani’nin sað kolu olarak kabul edilen Kosrat Resul'ün istifasý siyasi gündeme bomba gibi düþtü.
Bu iç hesaplaþma üç yýl önce baþladý.(IKYB) kurucularýndan birisi olan Neþirvan Mustafa Talabani’nin baskýsýyla partideki yardýmcý görevinden istifa etmiþti Ancak siyasi Büro üyeliliðinden istifa etmemiþti. Neþirvan Mustafa ayný zamanda Kosrat Resul’ün fikir babasýdýr. Bunun için Neþirvan'ýn istifasý onu çok kýzdýrmýþtý.
Peki, Kosret Resul neden aniden istifa etti. Bu konuda basýna sýzan iki spekülasyon var:
1-Irak’ýn kuzeyinde gelecek aylar içinde yerel seçimlerin yapýlacaðý açýklandý. Neþirvan Mustafa seçimlere baðýmsýz olarak gireceðini ilan etti. Bunun üzerine IKYB siyasi Büro 15.12.2009 tarihide Baðdat’ta yaptýðý toplantýda Mustafa’nýn partiden ihraç edilmesine karar vermiþti.
2-Talabani bir ara önce çok hasta oldu. Durumu çok kritik olunca tedavi için ABD’ye gitmek zorunda kaldý. tedaviye gitmeden önce oðlu Kubat Talabani’ye býraktýðý mektupta þunlar yazýlýyordu :’’Eðer bana bir þey olursa hemen Barzani’ye sýðýn çünkü ben öldükten sonra bunlar seni yaþatmazlar’’!
Kosrat Resul'den sonra yeni istifalarýn da olacaðý iddia ediliyor.
Bu krize çözüm için Baðdat-Süleymaniye arasý çok yoðun siyasi trafik yaþanýyor. Talabani’in, Baðdat’ta yoðun çalýþmalarý yüzünden Süleymaniye'ye gelemedi. Öte yandan (IKYB)’nin müstakbel lideri Barham Salih Katar’dan gelir gelmez Süleymaniye’ye gidip Kosrat Resul’ün evine gitti. Saatlarce süren toplantýnýn ardýndan ikisinin Baðda’da gitmesine karar verildi.
Kuzey Irak’ta Kürtçe yayým yapan (Havalati) gazetesinin dünkü sayýsýnda çýkan habere göre Talabani, Kosrat Resul'ün taleplerinin hepsini kabul etmiþ. Bunun üzerine Resul istifa kararýný çektiði iddia etti.
Buna raðmen (IKYB) içinde bir çalkantýnýn olduðu gerçeði var.
Yarýnýn ne olacaðýný hep birlikte göreceðiz

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...