1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Parmaklýklarýn Ardýnda Erbil

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

öyle düþünüyorum, bu aralar Türkmenlerin milli sembolü Erbil haksýzlýða uðruyor.
Belli bir zamandýr esir kentimiz Erbil hakkýnda bir kaç söz söylemek istiyorum. Sanýrým bu da bir Türkmen bireyi olduðum için doðal hakkýmdýr.
Geçenlerde bir grup çok deðerli ve mücadeleci Erbilli kardeþlerimle bir toplantýda hazýr oldum. Toplantýda hep sitem sesleri yükseliyordu. Erbilli kardeþlerimiz yerli ve yabacý basýnda yayýmlanan bazý haberlerden çok rahatsýz olduklarýný bildirdiler. Ayrýca Türkmen siyasi hareketlerinin, Erbil’in statüsü kapsamýnda bir formül hazýrlamalarýndan dolayý kafalarýnda soru iþareti vardý. Bugün Erbil’deki Türkmenler her ne kadar baský, kuþatma ve korkuya maruz kalsalar da orada hala bir Türkmen potansiyeli var olduðunu biliyoruz. Bu da Türkmen davasýnýn Erbil’de güçlü olduðunun göstergesidir.
Irak’ta yerel seçimler yapýldýktan sonra artýk siyasi macera yeniden baþka heyecanla baþlanmasý bekleniyor. Bu heyecanda þiddet kullana bilinir. Ama sonunda Irak’ta her kesim doðal haklarýna kavuþmak için aktif çalýþmalarý gerekir.
Söz konusu Erbil formülü, Türkmen siyasi hareketleri Irak Türkmen Cephesi(ITC)baþta olmak üzere oradaki Türkmenlerin haklarýný garanti altýna almak yolunda çeþitli alternatif üretmek için özel bir masa kurmalýdýrlar. Masada Erbil’in siyasi geleceði konusunda bir þeyler hazýr olmasý gerekir. Þunu da bilmemiz gerekir ki Irak’taki siyasi taþlar yer deðiþmek üzere buna hazýrlýklý olmalýyýz.
Yine de söylüyoruz aman ne olur Erbilli kardeþlerimizin gölünü rencide. Çünkü unutmayýn Türkmen siyasi hareketin meydana gelmesinde onlarýn payý büyüktür.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...