1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen Þehitleri Ve Necmettin Erbakan

site Bakimda

Ali Kerküklü

4 Ocak 1980 Cuma idi.. dýþ haberler sayfasýnda Irak'taki Türk Cemaati'nin önde gelenlerinden 5 kiþi idama mahkum edildi baþlýklý haberin yanýnda Irak'ta neler oluyor? Baþlýklý bir de yorum yer almýþtý. Özetle þunlar anlatýlýyordu: Irak'ta 1979'da tutuklanan Türkmen Kardeþlik Cemiyeti(Ocaðý) Baþkaný Emekli Albay Abdullah Abdurrahman ve Türk Cemaati'nin önderlerinden doçent, tüccar, doktor ve öðretmen 4 arkadaþý, Irak Devrim Komuta Konseyi Mahkemesi'nce idama mahkum edildi. Ayrýca Musul, Kerkük ve Erbil’ de yüzlerce üniversite ve lise öðrencisi Türk tevkif edilerek Baðdat'a gönderildi.
6 Ocak 1980'de Rahmetli Ahmet Kabaklý Hoca, Gün Iþýðýnda köþesinde Türk Irak dostluðuna suikast mi? baþlýklý yazýsýyla bu zulmün durmasý için adeta yalvarýyordu. Basýnýn da yardýmýyla, bu katliam ve soykýrým teþebbüsü kamuoyuna mal edilmiþ, bu arada devrin Enerji Bakaný Esat Kýratlýoðlu Baðdat Gezisi'ni iptal etmiþ, ama karar deðiþmemiþti. Ýdama mahkum edilen 5 kiþiden 3'ü, Irak Ordusu Albaylarýndan, Türkmen Kardeþlik Cemiyeti(Ocaðý) Baþkaný Abdullah Abdurrahman(1913-1980), cemiyet üyelerinden Doç.Dr. Necdet Koçak(1939-1980) ve Tüccar Adil Þerif(1928-1980) hakkýnda verilen idam cezalarý, 16 Ocak 1980 de baþlanýlarak, sýrayla infaz edilmiþti.Ancak Dr.Rýza Demirci(1928- ) ise bugüne kadar ne cenazesi teslim edilmiþ, ne de idamý doðrulanmýþtýr.
Rahmetli Doç. Dr. Ekrem Pamukçu'nun yýllar önce hazýrlayýp o zamanki Kerkük Dergisinde yayýnladýðý "Irak Türklerinin Büyük Þehidi Necdet Koçak" adlý yazýsýnda þöyle diyordu;
Necdet Koçak’ýn eþi Ayten Koçak hanýmefendinin belirttikleri gibi, Saddam'ýn adamlarý 15 Ocak 1980 tarihinde gece geç vakit eve geliyorlar. Yarýn gelip eþleri Necdet Koçak'ý hapishanede görebileceklerini haber veriyorlar. Ertesi gün hapishanenin bulunduðu "Ebu Grep" denilen Baðdat yakýnlarýndaki hapishaneye gidiliyor (Ýþgalci Amerikalý askerlerin Irak’lý tutuklulara iþkence yaptýklarý ünlü hapishanedir.Daha öncede burasý Saddam’ ýn iþkence merkeziydi.). Ýçeri girdiklerinde, bir insanýn çok zor sýðabileceði yan yana üç demir hücre içerisinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman ve Adil Þerif'in kendilerine aylardýr uygulanan insanlýk dýþý iþkence sonucu son derece bitkin ve yorgun olduklarý görülüyor. Albay Abdullah Abdurrahman þeker hastasýydý, ilaçlarý verilmediði için gözlerini kaybetmiþ acýlar içinde kývranýyordu. Her üçünün de vücutlarý yara bere içindeydi.
Bir kaç saat sonra asýlacak olan Necdet Koçak ailesine ve kendisini son saatlerinde onu yalnýz býrakmayan dava arkadaþlarýna hitaben þöyle diyordu;
"Arkadaþlar, aðaç budandýkça yeþerir. Sizden ricam davayý býrakmayýn ve sürdürmeye devam edin. Ben þu anda her zamankinden daha huzurluyum. Allah'ýmýn huzuruna gönül rahatlýðýyla çýkýyorum. Bayraðý size teslim ediyorum. Bu bayraðý þerefle taþýyacaðýnýzdan eminim. DOÐRULUKTAN VE ALLAH'IN YOLUNDAN ASLA ÞAÞMAYIN. ALLAH'A EMANET OLUNUZ."
Bu son derece kýsa konuþmasýndan bir kaç saat sonra diðer dava arkadaþlarýyla birlikte idam edilerek þehit edilmiþtir.

Necmettin Erbakan’ýn Sözleri…
DÝKTATÖR Saddam'ýn emriyle iþlenen bu cinayetler yüreðimizi kavuran ne ilk, ne de son olay olacaktý(Saddam’ýn idamýný hepimiz gördük, zulmün sonu yoktur ve insanlar ektiklerini biçerler, Saddam onbinlerce suçsuz Irak’lýnýn idam fermanýný imzalamýþtý. Boynuna ip geçirildiðinde bu sahnenin bir tiyatro oyunu olduðunu zannediyordu ama deðildi). 1980 Yýlý Aðustos Ayý baþlarýnda, üstelik de Ramazan Ayý içinde, Irak ve Kuveyt'e bir seyahat yapan o zamanki MSP Genel Baþkaný Necmettin Erbakan, Irak ve Kuveyt seyahatlerimin intibalarýdýr diyerek, TRT mikrofonlarýnýn karþýsýna geçmiþ, akýllara sýðmayan þu korkunç sözleri söylemiþ ve yaralý gönüllerimizi kavrulmuþ vaziyete düþürmüþtü... “Irak’ta Türklere yapýlan bir zulüm söz konusu deðil “(10 Aðustos 1980 Tercüman ve Cumhuriyet) ile “Irak’ta öldürülenler suçlu idi” (Hürriyet 10 Aðustos 1980)
Necmettin Erbakan Irak’ tan döndükten sonra medya karþýsýnda þöyle diyordu ; “Irak yetkilileri, istismar edilen(!) olaylarýn mahiyetini izah ettiler. Kerkük'te cereyan eden olaylarýn, ýrk farký gözetmekten dolayý olmayýp, terörizme karþý her ülkede tatbik edilen umum mahiyette muameleler olduðunu belirttiler. Münhasýran Türk olduklarý için yapýlan bir zulüm söz konusu deðildir. Irak'ta idam edilen Türkler'in bomba atmak, cinayet iþlemek ve camilerde namaz kýlanlarýn yüzlerine kezzap atmak gibi suçlar iþledikleri bana bildirilmiþtir” (Kim bildirmiþtir? Cihaz El-Muhabarat (Irak Ýstihbaratý) mý? Irak’ da idam edilen Türkmen liderler yüksek tahsilli (Albay, doçent, doktor, iþ adamý, öðretmen..) ve dinine baðlý insanlardý. Irak Türk’leri hangi tarihte terörü mücadele yöntemi olarak benimsemiþlerdir? Hiçbir zaman..Hangi Müslümanlara bomba ve kezzap atýlmýþ? Eðitimli, kültürlü ve yüksek tahsili Türkmen liderler mi yaptý?Bu iftiraya kim inanýr? Allah o kadar büyüktür ki 29 sene sonra gerçekler ortaya çýkmýþtýr.) Rahmetli Ahmet Kabaklý Hoca, 15 Aðustos 1980 günü “Vicdanýnýza sýðdýrabilir misiniz” baþlýklý yazýsýnda, bu beyaný korkunç laflar ve bardaðý taþýran damlalar diye tarif ederek. Erbakan'ýn yaptýðýný da cani BAAS ýrkçýlýðý'na sözcülük ve propagandacýlýk olarak niteliyordu.Aðustos 1980 de Necmettin Erbakan medya karþýsýnda Irak Türkmenleri Þehitlerine iftira atmýþtýr. Bu olay Irak Türklerinin içlerini sýzlatmýþ ve incitmiþtir. Bu iftiranýn arkasýndaki neden ne olabilirdi ? Irak Türkleri Necmettin Erbakan’a bir kötülük mü yapmýþlardý ki bu aðýr iftiraya maruz kalsýnlar. O gün bu iftiralara karþý yaramýzý sarmaktan baþka çaremiz yoktu.
Ama bu gün elimizde bulunan belgeler ýþýðýnda Irak Türklerine ve þehitlerimize atýlan iftiranýn nedenini öðrenmiþ bulunuyoruz. Kimseye iftira veya haksýzca suçlamada bulunmak istemiyoruz, isterseniz elimizde bulunan belgelere dayanarak konuþalým. Irak istihbaratýnýn (Cihaz EL-Muhabarat) arþivlerinden ele geçirdiðimiz Arapça Yazýlý belgelerin Necmettin Erbakan hakkýnda tutulan bilgileri aktaralým; 23 Mayýs 1991 tarihli ve 140/2D/3/846 sayýlý Irak Ýstihbaratýna ait çok gizli ve þahsi olan belgelerde 9 maddeden oluþmaktadýr. 1-4. maddelerinde Necmettin Erbakan’ýn özgeçmiþi ile ilgili bilgiler içermektedir. “ Türk uyruklu,1926 doðumlu,Makine Mühendisi ve 1974 -1978 tarihleri arasýnda Baþbakan yardýmcýsý olduðunu yazýyor. 5. madde de (ÇOK ÖNEMLÝ) 1978 – 1980 yýllarý arasýnda Cihaz EL-Muhabarat (Irak istihbaratý) ile iliþkisi bulunduðu. Ve 1980 yýlýnda ülkeyi (Irak) ziyaret ettiði ve liderimizle (Saddam Hüseyin) buluþma þerefine nail olduðu “ALLAH ESÝRGESÝN” ayrýca kendisine (Necmettin Erbakana) ÝKÝ (2) MÝLYON DOLAR yardýmýnda bulunuldu(Neyin karþýlýðýnda,bu DOLARLAR Irak Türkmenlerine iftira atmak için olmasýn sakýn?!!!) . Eylül 1980 darbesinden sonra iliþkiler kesildiðini yazýyor.


6. Maddede ise (ÇOK ÖNEMLÝ) 1987 senesinde politikacýlarýn siyasi faaliyete dönmesiyle kendisiyle tekrar iliþkiler kuruldu ve halen cihazýmýzla (Cihaz EL-Muhabarat) iliþkileri devam etmektedir. 7-9. maddeleri ise Necmettin Erbakan’ýn Türkiye’de parti, din hareketi, gençler ve üniversite öðrencileri üzerinde etkili olduðu yazmaktadýr.Milli gazete ise Refah Partisinin görüþlerini yansýtýr, 1989 seçiminde % 9.8 ve þehirlerde 4 belediye baþkanlýðý kazandýðýný. Erbakan’ýn Ýslami Arap ve Uluslararasý Federasyonlar, Örgütler ve Dernekleriyle,ve eskiden beride Suudi Arabistan ile de iliþkileri bulunmaktadýr. Körfez olaylarýndan sonra ülkeyi(Irak) iki defa ziyaret etmiþtir yazýyor.
6 Eylül 1980’ de Konya’da Milli Selamet Partisinin (MSP) Baþkaný Necmettin Erbakan ve kurmaylarý Kudüs’ü kurtarma mitingini düzenledi. Bu mitinge Ýslam Ülkelerinin Büyükelçilikleri ve 100.000 kiþi katýlmýþtýr. Ýstiklal Marþý okunurken bir grup MSP’li yere oturmuþ ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sloganlar atmýþtý. Atýlan sloganlar ve taþýnan pankartlarda da þu sözler dikkat çekiyordu; “ Komutan Erbakan Akýncý Asker”, “Yaþasýn Ýslam Devleti Hakkýmýz”, “Dinsiz Devlet Yýkýlacak Elbet”, “Ya Þeriat Ya Ölüm”, “Tek Halife Tek Devlet”, “Cihadýmýz Devletimizi Kuruncaya Dek”.Ýþin ilginç yanýda Ýsrail’le imzalanan bir çok anlaþmanýn altýnda,Baþbakanlýðý döneminde,Necmettin Erbakan’nýn imzalarý bulunmaktadýr. "...Ýçeriði ve hatta imza protokolü bile halktan gizlenerek 28 Aðustos 1996 günü Ankara'da imzalanan askeri ve istihbarat içerikli Ýsrail-Türkiye Savunma Anlaþmasý, RP Baþkaný ve TC Baþbakaný Necmettin Erbakan'ýn onayýyla gerçekleþtiriliyor. Ýsrail karþýtlýðý nedeniyle kitlelerden oy alan bir partinin, Ýsrail'le, Müslüman halklarýn aleyhindeki ve Ýsrail'in yayýlmacý- katil varlýðýný meþrulaþtýrýcý bir konumdaki stratejik bir anlaþmaya imza atmasýnýn nedenini iyi niyetli bir yaklaþýmla yorumlayabilmenin imkaný yoktur”. (Haksöz Dergisi, sayý 66- Eylül 1996 Gündem yazýlarý) "...Erbakan hükümeti iktidar koltuðuna oturur oturmaz, iki ay sonra 28 Aðustos 1996'da Ýsrail'le Savunma Sanayi Ýþbirliði Anlaþmasý'ný imzalamýþtý. Bu anlaþma hiçbir Cumhuriyet hükümetinin imzalamaya cesaret edemediði bir anlaþmaydý.” (25.07.2006 Muharrem Bayraktar, Yeni Mesaj) Arap Ülkelerinden para affedersiniz yardým!!, Ýsrail’le Savunma Anlaþmasý ve meydanlar’da,“FÝLÝSTÝN’LÝLÝRE KURTULUÞ”.Ben bu iþi anlayamadým,siz anlayabildiniz mi?.

Miting ve yürüyüþten altý gün sonra gerçekleþen 12 Eylül darbesinin sebeplerinden biri, Necmettin Erbakan’ýn düzenlediði Kudüs’ü kurtarma mitingi olmasýn sakýn?!!.
4 Ekim 1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Necmettin Erbakan’ýn Libya Lideri Muammer Kaddafi’ nin, Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret dolusu sözleri ve kendisine fýrça atmasýna raðmen(Belgemi istiyorsunuz? O tarihteki gazeteleri okuyunuz), çadýrý önünde saatlerce el pençe beklemesinin nedeni ne olabilirdi? Biz biliyoruz, sizde biliyor musunuz?.Bu atasözünü duymuþsunuzdur “Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste” Þehitlerimizin ruhlarý þad olsun …

Kaynaklar
Servet Kabaklý-Tercüman Gazetesi, 19 Eylül 2003.
Dr.Alptürk Ünlü – Ufuk Ötesi Aylýk Gazete, Kasým 2008
Irak Ýstihbaratýnýn Arþiv Belgeleri, 23 Mayýs 1991.
Nuh Gönültaþ – Bugün Gazetesi, 10 Ocak 2009
Murat Güzel – Memleket Gazetesi, 9 Eylül 2006.

Yazar: Ali Kerküklü (Ýstihbarat Oyunlarý - Petrol ve Kerkük’ün Yazarý)

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...