1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak’ta Son Geliþmelere Bir Bakýþ

Özdemir HÜRMÜZLÜ

GEÇEN makalelerimde söz ettiðim gibi "soðuk kýþta çok sýcak geliþmeler yaþanacak". Birkaç gün önce Celevla'da eski Irak ordusuna ait bir karakol yüzünden,Irak ordusu ile Kürt peþmergeleri çatýþmanýn eþliðinden dönüldü ! .
Bu tür olaylara gelecek süreçte çok tanýklýk edeceðiz. Bu kimse için hiçte sürpriz olmasýn. Çünkü artýk ABD ve Irak merkezi hükümeti,Kürtlerin yaptýklarýndan rahatsýz olmaya baþladýlar.
Bir tarafta ABD ve Irak hükümeti ile Kürtler krizi yaþanýrken,diðer tarafta bir türlü anlaþmaya varmayan Irak ve ABD heyetleri arasýnda bir kriz daha yaþanýyor.
Ýki taraf anlaþma hakkýnda iyimser demeçler verirken aniden anlaþma için yapýlan toplantýlar iptal edildi.Basýna sýzýn bilgiye göre;ABD tarafý Irak'ta askerlerine dokunmazlýðýn kalmasýnda ýsrar ederken,Irak heyeti karþý çýkýyor bu yüzdendir ki anlaþma süresi durduruldu.
AD tarafý hükümeti suçlarken.Ve Irak'ýn geneli istikrara kavuþurken,kentlerde þiddet olaylarý yeniden baþ göstermeye baþladý.Olaylar baþlamasýndan Iraklýlar endiþeli. El-Maliki önderliðindeki Irak hükümeti hakkýnda cehennemi planlar sýzmaya baþladý. Mahalli ve dünya gazetelerinde; ABD'nin Irak hükümetinden rahatsýzlýk duyduðunu belirtti.
Gazeteler El-Maliki hükümetini ortadan kaldýrmak için,ABD üç senaryo hazýrlamýþ.
Ýþte senaryolar:
1-El-Maliki'yi parlamento yoluyla görevden almak yerine Irak Ýslami Yüksek Konseyinin adayý olan ve ayný zaman Irak Cumhurbaþkanýn ikinci yardýmcý Adil Abdülmehdi'yi yerine getirmek.
2-El-Maliki'ye baský yaparak görevinden istifa etmeye zorlamak. Bu senaryonun baþarýlý olmasý beklenmiyor çünkü El-Maliki hükümeti millet tarafýndan seçilmiþ bir hükümettir.
3-ABD istediði adamý baþbakanlýk görevine getirmek için, El-Maliki'ye terörist guruplarý destekleyerek suikast planý hazýrlamak.
Ýþte senaryolar ortada bir bakalým El-Malik, bu senaryolara karþý neler hazýrlamýþ. Zira El-Maliki, eksi Baþbakan El-Caferi gibi olmasýný da istemiyor. El-Maliki'nin bu çýkmazdan kurtuluþu ABD ile yapýlan anlaþmaya imza atmakla olur. Aksine Irak'ý karanlýk günler bekliyor.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...