1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Irak’ýn gündemine oturuyor

Özdemir HÜRMÜZLÜ

KERKÜK sorunu gündemdeki yerini koruyor. Bu sorun, gerek hükümetin gerek siyasi partilerin gerekse diðer kuruluþlarýn birinci gündem maddesi olmuþ durumda.
22 Temmuz 2008 tarihinde Irak’ta demokrasi kazanmýþtýr. Irak’ýn toprak birliðinin öneminin altý çizilmiþtir. O tarihte Irak’ý bölmek isteyenlere en büyük tokat vurulmuþtur. Çünkü Irak parlamentosunun 127 gibi milletvekili Kerkük’ün Irak merkez hükümetinin denetiminde ve burada yaþayan milletler arasýnda iktidarýn adilane paylaþýmý yönünde oy kullanarak üzerlerine düþen milli görevlerini en iyi þekilde yerine getirmiþlerdi.
Ne var ki bu demokratik oylamadan çýkan sonucu hazmedemeyen belli gruplar geçtiðimiz 28 Temmuz günü þuradan buradan topladýklarý insanlarý caddelere sürerek sözde bir gösteri yapmýþlardý.
Bu provokatif eylemde, Irak Türkmen Cephesi Genel Baþkanlýðý olmak üzere birkaç Türkmen kurum ve kuruluþlarýna haince bir saldýrý yapýlmýþ, bu kuruluþlar ateþe verilmiþtir.
Bu saldýrýyla, Türkmen milli mücadelesi dünyada yeni bir boyut kazanmýþtýr. 22 Temmuz günü onaylanan 24 nolu madde bazý siyasi taraflarýn rahatsýzlýðý yüzünden Irak parlamentosu olaðan tatilini bitirdikten sonra, tüm siyasi taraflarýn yeni bir uzlaþýya kadar gündeminde oturacak. Ama böyle bir uzlaþý ufukta görünmüyor.
Çünkü 24. maddeyi destekleyen Arap ve Türkmenler, söz konusu maddeye karþý olan Kürler bu konuda çeliþkili demeçler veriyorlar. Bu konudaki tartýþmalarýn uzun süreceðine benziyor. Bir de iki yüzlüðüyle bilinen ABD de var. ABD kendisini Kerkük sorunundan uzak tutsa da en son sözü kendisi verecek. Bence Kerkük sorunu ABD’nin menfaati paralelinde bir çözüme kavuþacak. Gelecek günler bunu ispat edecektir.
ABD'nin Kerkük için þu dönemde sabit bir politikasý olduðunu düþünmüyorum. Bunun da nedeni belli. Çünkü gelecekte Ortadoðu’da çok geliþmeler olacak. O geliþmeler ABD'nin Kerkük politikasý netleþtirecek.
Her þeye raðmen 22 Temmuz günü Irak’ýn tarihinde parlak bir sayfa olarak yerini bulacaktýr.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...