1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Demokrasi ve 5.Türkmen kurultayý

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

DEMOKRASÝ milletin özgür iradesiyle seçtiði temsilciler tarafýndan yönetilmesini saðlayan bir idare þeklidir. Demokrasi, gergin ortamlarda krizleri çatýþmayla deðil, barýþçýl yöntemlerle haleden bir yoldur. Tabii ki kötü niyetli olanlar bir milleti ortadan kaldýrmak için demokrasiyi bir araç olarak kullanabilirler! Ancak demokrasiden taviz vermek daha vahim sonuçlar verebilir.

Irak’ýn demokraside zorlu sýnavý verirken 5.Türkmen Kurultayý, Türkmenlerin kapýsýný gelecek günlerde çalmaya hazýrlanmasý, her þeye raðmen, demokrasinin kendisi ve kültürü Türkmen milletinin vicdaný içinde kökleþmesinin güçlü iþareti olduðu okunmasý gerekir.

Ýþte onun için biz her platformda övünerek söylüyoruz ki; parti kurultaylarý, Irak’ta bulunan siyasi oluþumlar “Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve çatýsý altýnda faaliyet gösteren siyasi partiler” dýþýnda görünmeyen bir organizasyondur!

Ancak Türkmen Demokrasisinin hakiki kurultaylarla yenilikçiliði, diriliði velhasýl bu özelliklerle ayrýcalýðý ve olgunluðu, ne yazýk, Irak basýnýna yeterince tanýtýlmamýþ; aksine baþta bizim kamuoyumuza kurultaylar bir zafiyet, iç hesaplaþma ve kavgalarla yansýtýlmýþtýr. Oysa söylediklerim hakiki demokrasinin doðasýndadýr, hele hele tarihi bir dönemeçten geçen bir millet için gayet anlaþabilir bir hadisedir.Böylelikle 5.Türkmen Kurultayý, iyi bir þekilde deðerlendirirse, Türkmen milli mücadelesinin yeniden yapýlanma döneminin baþlangýcý iddiasý yanlýþ ve abartýlmýþ olmaz.

Bilindiði gibi kurultaylarda delegelerini seçilmesi, hazýrlýk komisyonun kurulmasý büyük önem arz eder. Bu yüzden yazýmda söylemek istediðim þey: “Hazýrlýk komisyonun, Türkmen klasiðinin bir parçasý haline gelen dedikodu içinde iþ yapmalarý bana çok zor geliyor. Bence komisyon rahat býrakýlmalý, boþ laflarla rahatsýz etmemelidir.”

Delegeler belli olduktan sonra demokrasilerin ve kurultaylarýn, parlayan yýldýzý (Kulis) iþlemleri baþ göstermeye hazýrlanýr. Türkmen Meclisine üye olmak için gruplar kendi aralarýnda kulisler devam edecek. Bu da gruplarýn tabii ki doðal hakkýdýr! Yeter ki gruplar Türkmen meclisine yetenekli insanlar seçsinler. Onu ayanýnda meclisin bir az gençleþmesi arzusundayýz.

Yetenekli ve bir az gençleþme bir Meclisten iyi bir yürütme kurulu üyeleri de üretebiliriz! 5.Türkmen Kurultayý faaliyetlerine baþarýlar dilerken, Türkmen milletinin endiþeleri de giderilmesini diliyorum!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...